Hankinta, esihenkilörekrytointien kevytarviointityökalu, kaupunginkanslia

HEL 2023-003304
More recent handlings
§ 19

Pienhankinta, esihenkilörekrytoinneissa käytettävä kevytarviointityökalu

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä Talogy Finland Oy:n (0827533-2) tarjouksen kaupungin esihenkilörekrytointien tukena käytettävästä kevytarviointityökalusta vuodelle 2023 (optiovuodet 1+1). Tarjous sisältää myös työkalun käyttöön liittyvän käyttöönottokoulutuksen. Samalla henkilöstöjohtaja valtuuttaa Henkilöstön saatavuus ja työnantajakuva -yksikön päällikön allekirjoittamaan hankintasopimuksen. Hankintasopimus sopijaosapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo ensimmäiselle sopimusvuodelle ja kahdelle optiovuodelle on yhteensä noin 30 000 euroa. Hankittavan työkalun käyttöön liittyvät kustannukset maksetaan siitä Helsingin kaupungin yksiköstä, johon esihenkilörekrytointi kulloinkin kohdistuu. Käyttöönottokoulutuksen kustannus maksetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston rekrytointiin varatusta budjetista (sisäinen tilaus 1836300006).

Tilaukset tehdään sopimuskaudella ilmenevien yksikkökohtaisten ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin.

Päätöksen perustelut

Hankinta kilpailutettiin kevennetysti hankintalain kynnysarvon alittavana pienhankintana.

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 17.2.2023 päivättyyn tarjouspyyntöön. Tarjouspyyntö lähetettiin 17.2.2023 sähköpostitse kolmelle tarjoajalle: AON Assessment (Finland) Oy, Clevry Oy ja Talogy Finland Oy.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 10.3.2023 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta: AON Assessment (Finland) Oy, Clevry Oy ja Talogy Finland Oy.

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinnaltaan halvinta tarjousta.

Hintavertailu

Tarjoja AON Assessment (Finland) Oy: Hinta per arviointi 39 e, kertaluontoinen käyttöönottokoulutus 2 900 e

Tarjoaja Clevry Oy: Hinta per arviointi 45 e, kertaluontoinen käyttöönottokoulutus 750 e

Tarjoaja Talogy Finland Oy: Hinta per arviointi 20 e, kertaluontoinen käyttöönottokoulutus 1500 e

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Talogy Finland Oy.

Kaikki tarjoajat täyttävät tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Henkilöstöjohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu kansliapäällikön päätökseen Kaupunginkanslian viranhaltijoiden hankintaoikeuksista 22.08.2022 § 154.

This decision was published on 15.03.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Riitta Hellman, asiantuntija, puhelin: 09 310 32950

riitta.hellman@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja