Hankerahoitus, Digitaalisen kaksosen sosiaaliset ulottuvuudet -hanke, UUDELY, AKKE-rahoitushaku, kaupunginkanslia

HEL 2023-003324
More recent handlings
§ 9

Osallistuminen AKKE rahoitushakuun hankkeella "Digitaalisen kaksosen sosiaaliset ulottuvuudet".

Strategiajohtaja

Päätös

Vs. strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen maakunnalliseen AKKE- rahoitushakuun hankkeella ”Digitaalisen kaksosen sosiaaliset ulottuvuudet”. Samalla vs. strategiajohtaja päätti valtuuttaa Forum Virium Helsingin toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 60 000 euroa, josta enintään 11 000 euroa varaudutaan kattamaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahasta talousarviokohdassa 1 50 04.

Päätöksen perustelut

Hanke vastaa tarpeeseen laajentaa kaupungin digitaalisen kaksosen hyödyntämistapauksia toimialoille, joilla erityisesti korostuu “sosiaalinen ulottuvuus”. Kyseessä on esiselvityshanke, joka toteutetaan FVH:n työnä. Hanke kohdentuu maakunnallisen AKKE- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahan “Uusimaalaisia toimijoita tukevat uudet palvelut sekä osallisuutta tai yhteisöllisyyttä vahvistavat hankkeet” -erityisteemaan ja tukee Uudenmaan maakuntastrategian “Onnellisten Uusimaa” -painopistettä.

Hanke on esiselvityshanke, jonka tavoitteena on saada nostettua esiin toisaalta tahtotila yhteiselle teemaan liittyvään digitaalisen kaksosen kehittämistyöhön, toisaalta vahvistettua yhteistä ymmärrystä digitaalisen kaksonen sosiaalisista näkökulmista ja potentiaalista osana erityisesti osallisuuden vahvistamista. Tämä tarkoittaa tavoitteena aktiivisen sidosryhmän kokoamista ja monitoimijaisia keskusteluja eri toimialojen asiantuntijoiden (sekä toimialojen substanssiasiantuntijat että digiasiantuntijat) kanssa sekä myös laajempaa pääkaupunkiseudun yhteistyön käynnistämistä aiheen ympärille.

Esiselvityshankkeen tavoitteena on, yllä mainittujen lisäksi, laajempi, vähintään yksi maakunnallinen ryhmähankehakemus (rahoitusohjelmana esim. ESR+, EAKR tai mahdollisesti Interreg-ohjelmista sekä myös case osioita HE-ohjelman hakemuksiin), jossa mukana olisi kaupunkitoimijoita, korkeakouluja ja kolmannen sektorin toimijoita.

Kyseessä on esiselvityshanke, jonka Forum Virium toteuttaa hallinnollisesti itse mutta sidosryhmäyhteistyön kautta yhteistyössä eri toimialojen, kaupungin data- ja analytiikkatiimin sekä myös muiden pääkaupunkiseudun ao. asiantuntijoiden kanssa käytävien keskustelujen sekä laajemman (myös kv) benchmarkingin kautta. FVH toteuttaa hankkeen ainoana virallisena toimijana kaikki hankesuunnitelmaan kuuluvat tehtävät, raportoinnin ja taloushallinnon.

Hanke toteutetaan 1.8.2023-31.5.2024 välisenä aikana.

This decision was published on 08.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Timo Cantell
vs. strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö