Virkasuhteen täyttäminen, maankäyttö ja kaupunkirakenne, kaupunkitila ja verkostot, yksikön päällikkö, työavain KYMP-01-16-23

HEL 2023-003457
More recent handlings
Case 15. / 404 §

Oikaisuvaatimus maankäyttöjohtajan päätöksestä 23.05.2023 § 60 koskien yksikön päällikön viran täyttämistä

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä maankäyttöjohtajan päätöksestä 23.05.2023, § 60 tehdyn oikaisuvaatimuksen koskien yksikön päällikön viran täyttämistä. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen kumoamiseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Kuntalain 137 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on hakenut täytettyä virkaa, joten hänellä on asianosaisena oikeus vaatia päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus on saapunut 5.6.2023 Helsingin kaupungin kirjaamoon. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen mukaan maankäyttöjohtajan tekemä virkaan ottamispäätös 23.5.2023, § 60 on kumottava ja palautettava valmisteluun, koska oikaisuvaatimuksen mukaan ennen päätöstä viran täyttämisestä ei olisi tehty lain mukaista objektiivista ja tasapuolista arviota hakijoiden ansioista ja sopivuudesta tehtävään.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että oikaisuvaatimuksen tekijä on ansioituneempana hakijana syrjäytetty valinnassa yleisten nimitysperusteiden vastaisesti. Oikaisuvaatimuksen mukaan päätöksen perusteluissa tai päätöksen liitteissä ei ole esitetty yleisten nimitysperusteiden mukaista tasapuolista ansioiden vertailua, ja perusteista puuttuvat oikaisuvaatimuksen tekijän merkittävimmät ansiot kyseisen viran tehtäviin. Oikaisuvaatimuksen mukaan työnhakuilmoituksesta, hakemuksista tai päätöksen perusteluista ei ole löydettävissä johdonmukaista selitystä esitettyihin valintaperusteisin eikä niissä esitetä sellaista erityistä työkokemusta tai osaamista, joka nostaisi virkaan valitun kokonaisharkinnassa ansioituneisuudessaan oikaisuvaatimuksen tekijän edelle.

Oikaisuvaatimuksen mukaan päätöstä tehtäessä on syntynyt tasa-arvolaissa tarkoitettu syrjintäolettama ja tasa-arvolain edellyttämää ansiovertailua ei ole tehty. Oikaisuvaatimuksen mukaan Helsingin kaupunki ei ole osoittanut, että valinta olisi johtunut tasa-arvolain 8 §:n 1 momentin ja 9 a §:ssä tarkoitetusta muusta hyväksyttävästä syystä kuin sukupuolesta.

Oikaisuvaatimuksen mukaan haastatteluista ei ole esitetty vertailua, jonka vuoksi hakijoiden on ollut mahdotonta arvioida päätöksen tasapuolisuutta. Oikaisuvaatimuksen tekijän käsityksen mukaan haastatteluiden perusteella syntyneitä mielikuvia ei yleisesti voida pitää niin suuressa merkityksessä, että ne voisivat syrjäyttää muiden hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen ja perehtyneisyyden.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, ettei perusteluissa ole verrattu hakijoiden kyvykkyyttä tehtävään tasapuolisesti. Oikaisuvaatimuksen mukaan valintapäätöksessä virkaan valitun sopivuutta tehtävään on perusteltu virkaan valitun aiemmalla pitkällä kokemuksella asemakaavojen maisemasuunnittelussa, vaikka yksikön tehtävänä ei ole asemakaavatasoinen maankäytön maisemasuunnittelu. Oikaisuvaatimuksen mukaan vastavuoroisesti perusteluissa ei ole huomioitu eräitä tehtävän kannalta olennaisia osaamisalueita.

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on tämän päätöksen liitteenä 4.

Asianosaisen vastine

Asianosaista, eli virkaan valittua ********** on kuultu ennen asian ratkaisua. ********** on antanut 12.7.2023 kirjallisen vastineen oikaisuvaatimukseen, joka on tämän päätöksen liitteenä 5.

Viran nimitysperusteet ja kelpoisuusvaatimukset

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentissa todetaan, että virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun kaupunkitila ja verkostot yksikön päällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kuten maisema-arkkitehdin tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että viran hoitaminen edellyttää useamman vuoden alan työkokemusta, taitoa johtaa projektityöskentelyä ja määrätietoista ja visionääristä toimintatyyliä, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä sekä halua edelleen kehittää johtamistaitoja.

Lisäksi eduksi ilmoitettiin luettavan esihenkilökokemus sekä kielitaito.

Hakuilmoitus on liitteenä 1.

Valintamenettely

Kaupunkitila ja verkostot -yksikön päällikön virka oli julkisesti haettavana 1.3.–27.3.2023. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Joblyssa, Duunitorilla, Kuntarekryssä ja Linkedinissä.

Kaupunkitila ja verkostot -yksikön tehtävinä on viheraluejärjestelmän suunnittelu, maankäytön yleissuunnitteluun osallistuminen, yleisten alueiden palveluverkostolinjaukset, hulevesien kokonaissuunnittelu ja kaupunkitilan erityisasiantuntemus. Yksikön päällikön tehtävänä on johtaa kaupunkitila ja verkostot -yksikköä, jossa työskentelee kymmenkunta huippuasiantuntijaa muun muassa kasvillisuuden, kaupunkiluonnon, valaistuksen, maisema-arkkitehtuurin ja -suunnittelun, paikkatiedon ja valaistuksen parissa. Yksikön päällikkö kehittää yksikön toimintaa osana kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelua sekä vastaa useammasta samanaikaisesti käynnissä olevasta, koko Helsinkiä koskevasta toimivan ja kestävän viheraluejärjestelmän sekä kaupunkitilan kehittämisen suunnitelmasta, joilla edistetään kaupunkistrategian toteuttamista.

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 12 henkilöä. Kymmenen hakijaa täyttivät asetetut kelpoisuusvaatimukset. Yksi hakijoista perui hakemuksensa. Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin viisi henkilöä, joilla arvioitiin olevan viran kannalta riittävää aiempaa työ- ja/tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun tehtäväalueisiin, kokemusta esihenkilötehtävistä sekä hakemusten kautta esiin tuotuja edellytyksiä ja kiinnostusta asiantuntijaorganisaation johtamisesta. Hakijoita haastattelivat ajalla 12. – 14.4.2023 kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö ********** ja HR partner **********

Haastatelluista kolme, mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijä sekä virkaan valittu, kutsuttiin henkilöarviointiin. Henkilöarvioinnit suoritti 20.–24.4.2023 Psycon Oy.

Henkilöarvioinnin jälkeen toiseen haastatteluun kutsuttiin oikaisuvaatimuksen tekijä sekä virkaan valittu. Heitä haastattelivat 5.5.2023 maankäyttöjohtaja ********** kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö ********** ja HR partner **********

Päätöksen perusteleminen ja virkaan valinnalle asetettujen edellytysten täyttyminen

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lain esitöiden yksityiskohtaisten perustelujen (HE 1/1998 vp, s. 180) mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät.

Hakijoita perustuslain 125 §:n 2 momentin perusteella vertailtaessa on nimitysperusteita oikeuskäytännön mukaan arvioitava kokonaisuutena, jossa koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettava huomioon myös hakijan viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet (KHO 2005:44).

Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännön perusteella virkaan nimittävällä on harkintavaltaa muun ohella sen suhteen, miten virkaan kuuluvien tehtävien asettamia vaatimuksia ja hakijoiden ansioita painotetaan. Tämä koskee myös esimerkiksi hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen sekä viran tehtäviin perehtyneisyyden keskinäistä painotusta hakijoita vertailtaessa (AOA sij. 5.10.2017, dnro EOAK/3992/2017).

Virkaan hakeneiden sopivuutta tehtävään on arvioitu objektiivisesti ja tasapuolisesti. Päätöksen liitteenä olleeseen hakijayhteenvetoon on kirjattu hakijan ilmoittaman perusteella hakijan nimi, kelpoisuus, koulutus, työkokemus sekä käydyt kurssit. Oikaisuvaatimuksen tekijä, kuten jokainen muukin virkaa hakenut, on saanut kirjallisessa hakemuksessa kuvata ansioitaan ja aiempaa työkokemustaan ja kaikki hakemuksessa esitetyt tiedot on otettu huomioon hakijoiden ansioiden vertailussa sekä lopulta valintapäätöstä tehtäessä. Haastatteluun kutsutuilla hakijoilla on lisäksi haastatteluissa ollut mahdollisuus kertoa osaamisestaan ja ansioistaan haluamallaan tavalla, ja kaikki haastatteluissa kerrotut seikat on otettu päätöstä tehtäessä huomioon. Haastattelujen perusteella havaitut hakijoiden erityiset vahvuudet on kirjattu valintapäätöksen perusteluihin.

Tuomion KHO 2020:128 mukaan valintapäätöstä ei voi pitää lainvastaisena sillä perusteella, että päätöksen perusteluissa ei ole kuvattu tyhjentävästi kaikkia valittajan hakemuksessa kertomia seikkoja. Myöskään käsiteltävänä olevassa asiassa valintapäätöstä ei voi pitää lainvastaisena sillä perusteella, että kaikkia hakijoiden hakemuksessa tai haastattelussa ilmoittamia seikkoja koulutuksesta, kokemuksesta tai osaamisesta ei ole erikseen kirjattu valintapäätökseen.

Hakijoiden vertailu on perustunut hakijayhteenvetoon, Psycon Oy:n henkilöarviointiin ja haastatteluihin.

Sekä virkaan valittu että oikaisuvaatimuksen tekijä täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset. Molemmilla näistä kärkihakijoista on myös hakuilmoituksessa mainittua alan työkokemusta, kokemusta projektityöskentelyn johtamisesta sekä esihenkilökokemusta. Molemmilla hakijoista on pitkä ja monipuolinen työkokemus Helsingin kaupungilla ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun vastuualueen tehtävistä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on ollut Helsingin kaupungilla ********** ja virkaan valittu vuosina **********

Oikaisuvaatimuksen tekijään nähden valitun eduksi luettiin viran tehtäväalalla hankittu pidempi esihenkilökokemus, toimiminen esihenkilönä laajemmalla vastuualueella ja pidempi kokemus yksikön päällikkönä.

Vastoin oikaisuvaatimuksessa väitettyä valintapäätöksessä virkaan valitun sopivuutta tehtävään ei ole perusteltu virkaan valitun aiemmalla pitkällä kokemuksella asemakaavojen maisemasuunnittelusta.

Hakuilmoituksessa ilmoitettiin viran hoitamisen edellyttävän työkokemuksen, projektityöskentelyjohtamisen ja esihenkilökokemuksen lisäksi myös määrätietoista ja visionääristä toimintatyyliä, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä sekä halua edelleen kehittää johtamistaitoja. Nämä seikat korostuivat toisella haastattelukierroksella, jossa valintapäätöksessä selostetun mukaisesti kiinnitettiin muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioita strategiseen johtamisotteeseen ja kyvykkyyteen kaupunkistrategian toteuttamisen edistämisestä, näkemyksellisyyteen kaupunkitila- ja verkostot -yksikön kehittämisessä, vahvoihin verkostoitumiskykyihin sekä aikaisempiin näyttöihin yksikkötasoisen toiminnan kehittämisessä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän vahvuutena on tiedolla johtamisen valmiudet, jaettu johtajuus sekä prosessien ja projektien johtaminen. Johtamistyyliltään hän on operatiivinen, keskusteleva, osallistava ja työhyvinvointia korostava. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on hyvät yhteistyö- ja neuvottelutaidot ja hän korostaa vuorovaikutteisuutta sekä yhteistyön kehittämistä.

Virkaan valitun vahvuutena on päämäärätietoinen ja analyyttinen toimintaote, tuloshakuisuus, strateginen näkemys sekä kyky johtamisen kautta tuoda strategia osaksi operatiivista työtä. Johtamistyyliltään hän on visionäärinen, keskusteleva, kuunteleva, osallistava, avoin, arvostava ja oikeudenmukaisuutta korostava. Virkaan valitulla on hyvät yhteistyö-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot, joita ilmentävät myös hänen laaja verkostoitumisensa ja kykynsä edistää yhteistyötä. Kommunikointityyliltään hän on kuunteleva, selkeä ja rauhallinen. Valitun on katsottu täyttävän paremmin hakuilmoituksessa mainitut edellytykset määrätietoisesta ja visionäärisestä toimintatyylistä, hyvistä vuorovaikutustaidoista, yhteistyökyvystä sekä halusta kehittää edelleen johtamistaitoja. Tämä käy ilmi myös maankäyttöjohtajan tekemän valintapäätöksen perusteluista, joissa on korostettu muun muassa valitun päämäärätietoista ja visionääristä toimintaotetta, yhteistyötaitoja ja johtamistyylissä korostuvaa strategisuutta.

Kunnan viranomaisella on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Tätä harkintavaltaa kaventavat perustuslain 125.2 §:n yleiset nimitysperusteet. Perustuslain säännös edellyttää hakijoiden ansioiden vertailua, joka on toteutettu valittaessa Kaupunkitila ja verkostot -yksikön päällikköä. Niin suhteessa hakuilmoituksessa ilmoitettuihin edellytyksiin kuin hakijoiden keskinäisessä vertailussa, virkaan valitun on katsottu olevan ansioitunein sekä sopivin tehtävään ja omaavan siten parhaat edellytykset kaupunkitila ja verkostot yksikön päällikön virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Tasa-arvolain 8 § 1 momentin 1 kohdan mukaan työnantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja työhön ottaessaan taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö, jollei työnantajan menettely ole johtunut muusta hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta taikka jollei menettelyyn ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä.

Oikaisuvaatimuksessa väitettyä syrjintää ei ole tapahtunut, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole ansioituneempi tehtävään kuin virkaan valittu. Virkaan valitulla on edellä selostetun mukaisesti viran hoidon kannalta merkityksellisempää esihenkilökokemusta.

Oikaisuvaatimuksen tekijä sekä virkaan valittu on lisäksi haastateltu ja heille on tehty Psycon Oy:n henkilöarviointi, joilla heidän molempien tosiasiallista sopivuuttaan virkaan on selvitetty. ********** valittiin virkaan, koska hänellä on katsottu olevan edellä selostetun mukaista viran hoidon kannalta merkityksellisempää esimieskokemusta sekä hän on virkaan sopivin. Virkaan nimittäminen ei ole perustunut hakijoiden sukupuoleen, vaan lain mukaisiin perusteisiin virkaan nimittämiseksi.

Oikeuskäytännössä (Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus 28.6.2019 nro 7945, Vaasan hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa 5.9.2019 nro 364) on todettu, että sopivuus, soveltuvuus, työkyky ja muut vastaavat työnhakijan arvionvaraiset henkilökohtaiset ominaisuudet voivat olla työnantajan valintaperusteita ja ne voidaan ottaa huomioon mahdollisena tasa-arvolain mukaisena oikeuttamisperusteena valita tehtävään myös vähemmän ansioitunut hakija. Näin ollen, vaikka oikaisuvaatimuksen tekijä tulkittaisiinkin valittua enemmän ansioituneeksi, on tasa-arvolain oikeuttamisperusteiden valossa silti mahdollista kohdistaa valinta virkaan valittuun.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Virkaan valittu on täyttänyt viralle asetetun muodollisen kelpoisuusvaatimuksen, yleisten nimitysperusteiden asettamat vaatimukset sekä muut hakuilmoituksessa esitetyt edellytykset.

Hakijoiden ansiovertailu on suoritettu asianmukaisesti ja päätös on perusteltu hallintolain edellyttämällä tavalla. Virkaan ottaminen on perustunut hakijoiden vertailuun, jossa koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi on otettu huomioon haastattelussa esille tulleet seikat sekä hakijoiden viranhoidon kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Päätöksessä on selvitetty valituksi tulleen koulutusta, työkokemusta sekä muita valintaan vaikuttaneita objektiivisesti osoitettavissa olevia ansiota ja seikkoja. Virkaan on valittu kokonaisarvioinnin perusteella hakuilmoituksen kelpoisuusvaatimukset ja muut edellytykset parhaiten täyttävä eli ansioitunein hakija. Virkaan valitulla on viranhoidon kannalta merkityksellisempää esimieskokemusta ja hänen on katsottu täyttävän paremmin hakuilmoituksessa mainitut edellytykset määrätietoisesta ja visionäärisestä toimintatyylistä, hyvistä vuorovaikutustaidoista, yhteistyökyvystä sekä halusta kehittää edelleen johtamistaitoja eli olevan siten sopivin virkaan. Valinnassa ei ole toimittu tasa-arvolain vastaisesti.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että maankäyttöjohtaja olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä. Maankäyttöjohtajan päätös ei ole lainvastainen, eikä se ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ja se on tarkoituksenmukainen. Oikaisuvaatimus tulee näin ollen hylätä perusteettomana.

Close

This decision was published on 10.08.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Rikhard Manninen, maankäyttöjohtaja, puhelin: 09 310 37160

rikhard.manninen@hel.fi

Attachments

1. Hakuilmoitus KYMP-01-16-23
2. Valitun hakemus
3. Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus
4. Oikaisuvaatimus
5. Virkaan valitun lausuma
6. Pöytäkirjanote 23.5.2023 60 §

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.