Tutkimuslupa, Yhteisöllisen johtamisen kehittäminen muistisairaiden ryhmäkodissa

HEL 2023-003485
More recent handlings
§ 11

Tutkimuslupa tutkimukselle ”Yhteisöllisen johtamisen kehittäminen muistisairaiden ryhmäkodissa”

Seniorikeskusten johtaja

Päätös

Seniorikeskusten johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle ”Yhteisöllisen johtamisen kehittäminen muistisairaiden ryhmäkodissa” (ylempi AMK). Yhteyshenkilö on palvelupäällikkö ********** Tutkimuslupa myönnetään hakemuksen mukaisesti pois lukien Onni-keskustelujen aineistot, joiden käyttämiseen lupaa ei myönnetä. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2023 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkijan ja esihenkilön roolit tulee pitää selkeästi erillään. Esihenkilönä saatua tietoa ei saa käyttää tutkijan tehtävässä ja tutkijana saatua tietoa ei saa käyttää esihenkilönä toimiessa.

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää muistisairaiden ryhmäkotien yhteisöllistä johtamista ja tehdä työyhteisöjen yhteisöllisyyttä näkyväksi ja jatkuvaksi toiminnaksi. Tuotoksena laaditaan toimintasuunnitelma. Tavoitteena on saada työyhteisön arki sujuvaksi, perusasiat toimimaan hyvin ja kehittää me-henkeä sekä työyhteisötaitoja. Näin pyritään parantamaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa.

Tutkimuskysymyksiä ovat: Mitä yhteisöllisyys tarkoittaa ja miten sitä voidaan lisätä omassa työyhteisössä? Mitä yhteisöllinen johtaminen työyhteisössä tarkoittaa? Mitkä tekijät mahdollistavat yhteisöllisen johtamisen kehittämistä työyhteisöissä? Mitkä tekijät estävät yhteisöllisen johtamisen kehittämistä työyhteisössä? Millaisin keinoin esihenkilö voi vaikuttaa työyhteisön yhteisöllisen johtamisen lisäämiseen?

Toimintatutkimus toteutetaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan alaisuudessa toimivassa ympärivuorokautisen palveluasumisen muistisairaiden kahdessa ryhmäkodissa. Aineisto kerätään suostumuksen antaneilta työntekijöiltä toiminnallisin menetelmin, joita ovat työpajat, SWOT-analyysi, fokushaastattelut ja havainnointi. Aineisto muodostuu teksteistä, äänitallenteista ja kuvista ja se analysoidaan laadullisin menetelmin ja osin yhteisöllisesti. Tutkimusaineistoa käytetään vain tässä tutkimuksessa ja se hävitetään vuoden kuluttua työn hyväksymispäivästä. Aineistoa säilytetään siihen asti tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti ja se on vain tutkijan saavutettavissa.

Yhdyshenkilöksi lupautunut palvelupäällikkö sekä kyseisen seniorikeskuksen johtaja puoltavat tutkimusluvan myöntämistä. Tutkimus tukee ryhmäkotien toiminnan kehittämistä.

Tutkijalle ei myönnetä lupaa käyttää työntekijöiden kanssa käytyjen Onni-keskustelujen aineistoja tutkimuksessa, koska niiden sisältö on luottamuksellista ja koskee pääosin muita aiheita kuin tutkimuskysymyksiä. On oletettavaa, että riittävä tutkimusaineisto saadaan koottua muilla suunnitelluilla menetelmillä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksen 17.1.2023 § 11 mukaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen sekä pelastustoimelle määrättyjä lakisääteisiä tehtäviä koskevien asiakirjojen antamisesta tekee palvelun päällikkö palvelunsa osalta. Tästä tutkimusluvasta päättää seniorikeskusten johtaja.

This decision was published on 22.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42662

hanna-leena.nuutinen@hel.fi

Decisionmaker

Maritta Haavisto
seniorikeskusten johtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.