Virkasuhteen täyttäminen, perheneuvola, sosiaalityöntekijä, työavain SOTE-01-71-23

HEL 2023-003492
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, sosiaalityöntekijän virka perheneuvolaan, työavain SOTE-01-71-23

Perheneuvolan päällikkö

Päätös

Perheneuvolan päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 037583, toimintayksikkö 395140, työpiste 100001) 12.4.2023 lukien 3584,10 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika kuusi kuukautta, päättyy 11.10.2023

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijä virka tuli avoimeksi 1.1.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa perheneuvolan päällikkö.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävänä on lakisääteinen kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityö, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvio, erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen vastuusosiaalityöntekijänä toimiminen, työn kehittäminen ja rakenteellinen sosiaalityö.

Sosiaalityöntekijä viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisessa työryhmässä.

Eduksi luettiin kasvatus- ja perheneuvonnan hyvä tuntemus sekä muu lapsiperheiden parissa tehty vanhemmuuden ja perhesuhteiden tukea antava sekä lapsen ja nuoren mielenterveyttä edistävä sosiaalityö. Eduksi luettiin myös kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus sekä muu syventävä koulutus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä hoidollisesta sosiaalityöstä

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 037583) on ollut julkisesti haettavana 27.1.–13.2.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa

Määräajassa hakemuksen jätti 13 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on yhdeksällä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa. ********** on haastateltu vastaavaa tehtävää varten 9.11.2022. Kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista kahta ei kutsuttu haastatteluun. Toinen heistä on jo jäänyt eläkkeelle sosiaalityöntekijän tehtävästä ja toisella hyväksi luettavaa työkokemusta oli selvästi vähemmän kuin muilla hakijoilla. Yksi kelpoisuusehdot täyttävä hakija veti hakemuksensa pois hakuprosessin aikana ennen haastatteluja.

Haastattelut toteutettiin seuraavasti: ********** 21.2., ********** 21.2., ********** 1.3. ********** 1.3. ja ********** 1.3. Haastattelijoina olivat johtava sosiaalityöntekijä ********** , johtava sosiaalityöntekijä ********** (21.2.) ja perheneuvolan päällikkö ********** Hakijoista yksi veti hakemuksensa pois hakuprosessin aikana.

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on 7 vuotta 4 kuukautta työkokemusta oppilashuollosta. Lisäkoulutuksena hän on suorittanut psykoterapiaopintoihin valmentavat opinnot.

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on työkokemusta sosiaalityöstä lapsiperheiden parissa 5 vuotta 4 kuukautta sekä muusta sosiaalityöstä 7 vuotta 6 kuukautta.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on työkokemusta perheneuvolatyöstä 6 kuukautta, muusta sosiaalityöstä lapsiperheiden parissa 1 vuosi 1 kuukausi.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on työkokemusta perheneuvolatyöstä 2 vuotta, sosiaalityöstä muissa lapsiperheiden palveluissa 3 vuotta 5 kuukautta ja muista sosiaalityön tehtävistä 8 kuukautta.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on työkokemusta sosiaalityöstä lapsiperheiden parissa 10 vuotta ja muusta sosiaalityöstä 5 vuotta 5 kuukautta. Hän on lisäksi työskennellyt johtavana sosiaalityöntekijänä 4 vuotta ja lastensuojelulaitoksen johtajana 7 kuukautta. Hänellä on työkokemusta myös alan järjestökentältä. Hänellä on tehtävään sopivaa lisäkoulutusta muun muassa psykoterapiaopintoihin valmistavat opinnot.

********** on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on työkokemusta perheneuvolatyöstä 1 kuukausi, muusta sosiaalityöstä lapsiperheiden parissa 2 vuotta 6 kuukautta sekä muusta sosiaalityöstä 2 vuotta.

Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta sosiaalityöstä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Perheneuvolatyökokemusta oli hakijoista kolmella, yhdellä kaksi vuotta, muilla vähemmän. Perheneuvolatyön kannalta merkittävää lisäkoulutusta oli haastatelluista kahdella.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, sopivaa ja laajaa työkokemusta, merkittävää lisäkoulutusta, hyvää tuntemusta lapsiperheiden palvelukokonaisuudesta sekä sopivuutta työryhmän tämänhetkiseen tilanteeseen.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen perheneuvolan lännen työryhmässä.

This decision was published on 29.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Leena Lehikoinen, perheneuvolan päällikkö, puhelin: 09 310 58241

leena.lehikoinen@hel.fi

Decisionmaker

Leena Lehikoinen
perheneuvolan päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus SOTE 01-71-23

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.