Valmistelu, ESR-hankehaku

HEL 2023-003501
More recent handlings
§ 26

Osallistuminen Euroopan sosiaalirahaston rahoitushakuun hankkeella “MONOT – Monialaisen osaamisen tunnistaminen”.

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan sosiaalirahaston rahoitushakuun. Rahoitusta haetaan MONOT–Monialaisen osaamisen tunnistaminen -hankkeelle. Hankkeelle haetaan rahoitusta ESR-toimenpidekokonaisuuksien hankehaussa, toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoite 4.2. Uutta osaamista työelämään. Rahoittava viranomainen on Hämeen ELY-keskus.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Helsingin osahankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 286 000 euroa. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 215 500 euroa, jolloin omarahoitusosuudeksi jää enintään 71 500 euroa.

Päätöksen perustelut

MONOT -monialaisen osaamisen tunnistaminen on ryhmähanke, jonka pääkoordinaattorina toimii Metropolia ammattikorkeakoulu. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopisto ja Laurea ammattikorkeakoulu toimivat hankkeen osatoteuttajana. Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2024–31.1.2026.

Hankkeen tavoitteena on osaamisen tunnistamisen kehittäminen osana kestävää työllistymistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät tai työssään uraohjausta tarvitsevat työikäiset. Tavoitteena on kehittää yksilöiden ja ryhmien kykyä sanoittaa omaa osaamistaan ja työssä tarvittavia taitoja. Hankkeessa luodaan uudenlainen kriteeristö ja osaamisen validoinnin keinot työelämätaidoille. Hankkeen aikana kehitetään osaamisen validoinnin malli myös työnantajien tarpeeseen ja asiakkaiden työllistymisen jälkeiseen tukeen.

Valtioneuvosto on julkaissut osaamisen tunnistamisen työryhmän raportin osaamisen tunnistamisen kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Lisäksi osaamisen tunnistamisen katsotaan olevan merkittävässä roolissa työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Osaamisen tunnistamisen avulla voidaan tehdä näkyväksi työvoiman osaamisvajeet ja kohdentaa siihen uraohjausta sekä oikeanlaista koulutusta. Kestävän työllistymisen näkökulmasta merkittävää on kehittää työnhakijoiden taitoja sanoittaa omaa osaamista sekä taitoja sukkuloida oikeanlaisiin koulutuksiin.

Hanke tukee Helsingin kaupunkistrategiaa 2021–2025 edistämällä tiedolla johtamisen ja digitalisaation tavoitteita sekä toteuttamalla Helsingin kaupunkia olemaan maailman paras ja yhdenvertainen paikka oppia, kohdentamalla kaupungin sisällä osaamista oikeisiin paikkoihin ja löytämällä kaupungin tarpeisiin oikeaa osaamista ja riittävästi työvoimaa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on arviolta 900 000 euroa, josta omarahoitusosuus (25 %) on 225 000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti koko hankeajalle Stadin ammatti- ja aikuisopiston osalta on 286 000 euroa, josta kanslian keskitetyn määrärahasta katettavan omarahoitusosuuden osuus on yhteensä 71 500 euroa.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 24.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö