Kokoonpanon muutos, tarkastuslautakunta, varajäsenen valinta

HEL 2023-003618
More recent handlings
Case 9. / 402 §

V 21.6.2023, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • toteaa, että tarkastuslautakunnan varajäsenen Bertha Simojoen luottamustoimi on päättynyt ja
  • valitsee Emma Ringbomin tarkastuslautakunnan varajäseneksi (Petrus Pennasen henkilökohtainen varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta esittää Emma Ringbomia tarkastuslautakunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto valitsi 18.1.2023 § 4 Bertha Simojoen (RKP) tarkastuslautakunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Bertha Simojoen tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimi todetaan päättyneeksi, sillä tarkastuslautakuntaan ei ole kuntalain (410/2015) 75 §:n 4 momentin mukaan vaalikelpoinen sellainen henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan kuntalain 75 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Close

This decision was published on 23.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Ask for more info

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi