Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksymisestä

HEL 2023-003682
More recent handlings
§ 8

Toimivallan siirtäminen taloushallintopalveluliikelaitoksessa muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksymisestä 1.3.2023 alkaen

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti, että seuraavilla taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilöillä on oikeus hyväksyä muistiotositteita ja/tai maksuosoituksia 1.3.2023 alkaen alla olevan erittelyn mukaisesti niin, että muistiotositteeseen rinnastetaan myös täsmäysdokumentit.

Muistiotositteiden ja maksumääräysten hyväksymisoikeus on osastokohtainen ja koskee ainoastaan taloushallintoliikelaitoksen omaa toimintaa. Taloushallintopalveluliikelaitoksen muistiotositteita hyväksyvät voivat kuitenkin hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen asiakkaiden osalta oikaisuluonteisia virheiden korjaamiseen liittyviä muistiotositteita sekä tilin sisäisiä kohdistuskirjauksia. Lisäksi taloushallintopalveluliikelaitoksessa voidaan hyväksyä asiakkaiden puolesta jo aiheutettuja kuitattavia viranomaismaksuja. Nämä ennakonpidätys- ja sotutilitykset, alv-kirjaukset sekä tilikauden yli- ja alijäämäkirjaukset ym. ovat luonteensa mukaisesti tarkoituksenmukaisinta hyväksyä keskitetysti taloushallintopalveluliikelaitoksessa.

Asiakkaiden toimintaan liittyvien maksumääräysten osalta palkkahallinnon palvelukoordinaattoreilla on oikeus hyväksyä kiireellisiä maksuosoituksia niissä tilanteissa, joissa palkkaa ei muutoin saada ajoissa maksuun.

Asiakkaiden toimintaan liittyvien maksuosoitusten osalta maksuliikenteen palvelukoordinaattorilla sekä sovellusasiantuntijalla on oikeus hyväksyä maksuosoituksia toimialan puolesta ainoastaan niissä tilanteissa, joissa palautetaan laskutuksen liikasuorituksia tai kun taloushallintopalveluliikelaitoksessa tiliöidään toimialan tiliotteita ja niille tulee palautettavaa takaisin maksajalle tai kun suoritus ei kuulu kaupungille.

Muistiotositteet ja maksuosoitukset:

Palkkapalvelut
palkkapalvelujen johtaja, palvelupäällikkö ja palvelukoordinaattori
Talouspalvelut
osastopäällikkö ja palvelupäällikkö
Talouspalvelut
maksuliikenne palvelukoordinaattori ja sovellusasiantuntija

Muistiotositteet:

Henkilöstö- ja hallintopalvelut
henkilöstö- ja hallintopalvelujohtaja, talouspäällikkö ja hallintopäällikkö
Talouspalvelut
kirjanpitopäällikkö, pääkirjanpitäjä, palvelukoordinaattori ja KLT-kirjanpitäjä
Talouspalvelut
maksuliikenteen taloussihteeri
Talouspalvelut
Choudhury Tuula, Hakala Sirkku, Markkanen Taina ja Rosenlöf Sonja

Maksuosoitukset:

Asiakkuudet
asiakaspalvelupäällikkö ja asiakaspalvelukoordinaattori

Oy-asiakkaiden muistotositteet ja alv-tilitykset:

Talouspalvelut
Keskushallinto ja osakeyhtiöt palvelualueen palvelupäällikkö, pääkirjanpitäjä ja KLT-kirjanpitäjä

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että vastaavan hyväksymisoikeuden omaavat henkilöt voivat sijaistaa työtehtävissään toisiaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kaupunginvaltuusto, 7.12.2022 § 316) luvun 11 §:n 2 kohdan 8 mukaan liikelaitoksen johtaja päättää maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä.

This decision was published on 16.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Nina Fatty, suunnittelija, puhelin: 09 310 25109

nina.fatty@hel.fi

Decisionmaker

Anniina Kitula
toimitusjohtaja