Hankinta, ohjelmistorobotin toteuttaminen, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-003775
More recent handlings
§ 4
This decisionmaker is no longer active

Apotti-järjestelmässä palveluseteleitä käsittelevän ohjelmistorobotin hankinta Helsingin kaupungin palvelukeskus –liikelaitokselta

Tietohallintojohtaja

Päätös

Tietohallintojohtaja päätti hankkia Helsingin kaupungin palvelukeskus
-liikelaitokselta ohjelmistorobotin, joka käsittelee palveluseteleitä Apotti-järjestelmässä. Ohjelmistorobotin kustannukset ovat enintään 60 000 euroa (alv 0 %). Hankinta sisältää myös robotin jatkuvan palvelun ja ylläpidon.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintaa halutaan saada kustannustehokkaammaksi ottamalla käyttöön ohjelmistorobotteja. Ohjelmistorobottien avulla korvataan paljon toistuvaa manuaalista työtä ja parannetaan toistuvien prosessien laatua. Ohjelmistorobottien avulla pystytään myös siirtämään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työpanosta toistuvasta manuaalityöstä asiakas- ja potilastyöhön.

Nyt hankittavalla ohjelmistorobotilla automatisoidaan Suun terveydenhuollossa manuaalisia työvaiheita sekä puretaan hoitojonoa. Hankittavan ohjelmistorobotin käyttö jatkuu arviolta vuoden 2023 loppuun asti.

Hankinnasta on tehty aikaisemmin tietohallintopäällikön päätös 8 § / 20.1.2022. Tämä päätös korvaa aikaisemman päätöksen.

Hankinta toteutetaan Helsingin kaupungin palvelukeskus
-liikelaitokselta. Hankintalainsäädäntöä ei sovelleta kuntien sisäisiin hankintajärjestelyihin (hankintalaki 15 §). Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos on kilpailuttanut ohjelmistorobotiikan palvelut Helsingin kaupungille. Kaupungin toimialat tilaavat ohjelmistorobotiikan palvelut Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitokselta.

Ohjelmistorobotin kehittäminen maksetaan toimialan keskitetyistä atk-investointimäärärahoista, digitaalisten palvelujen kehitykseen varatusta määrärahasta. Toteutetun robotin jatkuvan palvelun kulut maksetaan toimialan keskitetyistä atk-käyttötalouden määrärahoista.

Tietohallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 14.2.2023 § 28.

This decision was published on 28.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jan Nygren, ict-asiantuntija, puhelin: 09 310 45062

jan.nygren@hel.fi

Decisionmaker

Petri Otranen
tietohallintojohtaja