Ajankohtaiskatsaukset vuonna 2023, Helen Oy

HEL 2023-003795
More recent handlings
Case 4. / 63 §

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Pia Pakarinen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Helen Oy:n toimitusjohtaja Olli Sirkka ja hallituksen puheenjohtaja Atte Harjanne. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt (omistusosuuden tai määräysvallan mukaan) Oy Mankala Ab, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Energiatunnelit Oy, Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy, Kristinestad Tupaneva Oy, Geonova Oy, Helen Aurinkopuisto Kalanti Oy, Kalanti GridCo Oy, Kalistanneva Sijoitustyhtiö Ky, Kalistanneva Holding Oy, Kalistanneva Hallinnointiyhtiö Oy, Tuulipuisto Kalistanneva Oy, Tuulipuisto Karahka Oy, Tuulipuisto Juurakko Oy, Jokituuli Sijoitusyhtiö Ky, Jokituuli Holding Oy, Niinimäki Holding Oy, Niinimäki Sijoitusyhtiö Ky, Niinimäki Grid Oy ja Niinimäki Wind Oy.

Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy, Liikennevirta Oy, Suomen Merituuli Oy, Pjelax Vindkraft Ab/Oy, &Charge GmbH ja Viiatti GridCo Oy.

Kaupungin omistusosuus Helen Oy:stä on 100 %.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian Kasvun paikka vuosille 2021–2025 kokouksessaan 13.10.2021. Helsingin kaupunkistrategiaksi linjattiin kaupungin hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2030 aiemman 2035 sijaan. Nollapäästötavoite asetettiin vuoteen 2040.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen perusteella Helen Oy maksoi kaupungille osinkoja 62 miljoonaa euroa huhtikuussa 2023.

Toimitus- ja huoltovarmuuden turvaamiseksi Salmisaaren B-voima-laitoksen tuotantokäyttöä jatketaan 1.4.2025 saakka, kun aikaisemman päätöksen mukaan sulkeminen olisi tapahtunut 1.4.2024. Päätös Salmisaaren B-voimalaitoksen tuotannollisen käytön jatkamisesta lämmityskaudelle 2024–2025 ei muuta Helenin päästövähennystavoitteita.

Helen rakentaa mittavan kymmenen megawattipiikin maa-asenteisen aurinkopuiston Lohjan Kirkniemeen. Puisto on valmistuessaan vuonna 2024 yksi Suomen suurimmista ja se tuottaa uusiutuvaa kotimaista sähköä kymmenen gigawattitunnin edestä vuosittain. Investointi tukee Helenin tavoitetta saavuttaa hiilineutraali energiantuotanto vuonna 2030, jolloin uusiutuva aurinko- ja tuulisähkö kattaa 60 prosenttia yhtiön sähköntuotannosta. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt Lohjan aurinkopuistolle 1,58 miljoonaa euroa RRF-tukea Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Lohjan aurinkopuisto on Helenin kolmas aurinkopuisto. Helenin Nurmijärven 1,5 megawattipiikin pilottipuisto valmistuu keväällä 2023 ja Kalannin 206 megawattipiikin puiston arvioidaan olevan tuotannossa vuoden 2024 lopulla. Kalannin rakennusvalmiin aurinkopuiston Helen osti kansainväliseltä ib vogt -konsernilta vuoden 2022 lopussa.

Helen rakentaa Salmisaaren voimalaitosalueelle uuden teollisen kokoluokan ilma-vesilämpöpumppulaitoksen, joka tuottaa uusiutuvaa kaukolämpöä ja -jäähdytystä. Investoinnin kokonaisarvo on 13,5 miljoonaa euroa, ja sille on myönnetty lähes 2,6 miljoonaa euroa työ- ja elinkeinoministeriön energiainvestointitukea. Tuotannon on määrä käynnistyä alkuvuodesta 2025.

Helsinkiläisiä lähes 50 vuotta palvellut Hanasaaren B-voimalaitos lopetti toimintansa 1.4.2023. Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisen myötä Helenin hiilidioksidipäästöt putoavat 40 prosenttia ja Helsingin päästöt 20 prosenttia.

Omistajastrategian keskeiset tavoitteet ja mittarit

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Helen Oy:n omistajastrategian 27.2.2023.

Omistajastrategian mukaan Helen-konserni tuottaa, myy, siirtää ja jakelee älykkäästi ja ketterästi lämpöä, sähköä, jäähdytystä ja muita energiapalveluita. Konserni ylläpitää strategisesti tärkeitä jäähdytys-,
lämpö-, sähkö- ja tunneliverkkoja sekä huolehtii osaltaan energiaan liittyvästä huoltovarmuudesta Helsingissä.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Tavoite:
Pääoman tehokas käyttö
Mittarit:
- emoyhtiön sijoitetun pääoman tuotto%

Tavoite:
Hiilineutraalisuus
Mittarit:
- tuotetun sähkön ominaispäästöt g/kWh
- tuotetun lämmön ominaispäästöt g/kWh
- Helenin sähkön ja lämmöntuotannon kokonaispäästöt tCO2
- yhtiön energiantuotannon biogeenisten (bioCO2) hiilipäästöjen
määrä (ktCO2eq)
- selvitys käytetyn biomassan alkuperästä, jakaumasta ja
kestävyyskriteereistä
- polttoon perustumaton lämmöntuotanto / koko lämmöntuotanto
- hiilineutraalisuussuunnitelman sekä polttoon perustumattomien
investointien etenemisen ja tulevaisuuden näkymien raportointi
- kaupunginhallituksen hyväksymän HNH-ohjelman mukaiset
mittarit, joista erityisesti: Helsingissä kulutetun kaukolämmön
kokonaismäärä (GWh)

Tavoite:
Kustannustehokas toiminta
Mittarit:
- yhtiön eri liiketoimintojen kannattavuustaso ko. toimialan
kannattavuustasoihin verrattuna
- reguloidun liiketoiminnan tuottotaso suhteessa regulaation
mukaiseen sallittuun tuottoon

Tavoite:
Tyytyväiset asiakkaat
Mittarit:
- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Tavoite:
Riittävä vakavaraisuus
Mittarit:
- emoyhtiön omavaraisuusaste vähintään 35 %
- rahoitusnettovelka suhteessa käyttökatteeseen

Helen Oy:n toimitusjohtaja Olli Sirkka antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Atte Harjanne.

Close

This decision was published on 31.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi