Ajankohtaiskatsaukset vuonna 2023, Vantaan Energia Oy

HEL 2023-003798
More recent handlings
Case 5. / 64 §

Vantaan Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Vantaan Energia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen, hallituksen puheenjohtaja Tommi Valtonen ja hallituksen varapuheenjohtaja Pia Pakarinen. Asiantuntijat Toivonen ja Valtonen poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Vantaalla.

Vantaan Energia Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat (omistusosuus suluissa):
Svartisen Holding A/S (49,6 %), Kolsin Voima Oy (22,5 %) ja Oomi Palvelut Oy (28,3 %).

Osakkuusyhtiö Svartisen Holding A/S omistaa Norjassa tytäryhtiö
Eastern Norge Svartisen A/S:n (100 %). Kolsin Voima Oy:llä on tytäryhtiö Kolsin Vesivoimantuotanto Oy (100 %) ja Oomi Palvelut Oy:llä tytäryhtiöt Oomi Oy (100 %) ja Ensin Palvelut Oy (100 %).

Kaupungin omistusosuus Vantaan Energia Oy:stä on 40 %.

Yhtiö on jatkanut suunnittelu- ja kehitystyötä energiantuotantonsa
muuttamiseksi hiilinegatiiviseksi vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelma hiilinegatiivisuuden toteuttamiseksi koostuu neljästä hankekokonaisuudesta. Hankkeista kaksi ovat bioraaka-ainetta hyödyntäviä ja hiilinegatiivisia. Toiset kaksi ovat jätteenpolton hiilidioksidia talteen ottavia ja sitä raaka-aineenaan hyödyntäviä. Näiden neljän hankkeen tueksi on käynnistetty suunnittelu myös jätteenlajittelutoiminnasta, jonka tarkoitus on mahdollistaa kierrätysasteen nostaminen Suomessa ja toimia rejektin toimittajana jätevoimaloille.

Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeiden arvo 41,7 miljoonaa euroa alaskirjattiin kokonaisuudessaan Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 −ydinvoimala-hankkeen kariuduttua. Alaskirjaus on osa emoyhtiön ja konsernin rahoituskuluja ja sillä oli vaikutus myös tilikauden 2022 tulokseen.

Vantaan Energia maksaa vuoden 2022 tuloksestaan omistajilleen Vantaan kaupungille ja Helsingin kaupungille osinkoa yhteensä noin 18 miljoonaa euroa, josta Helsingin osuus on noin 7,2 miljoonaa euroa.

Vantaan Energian jätevoimalan tuotannon tarvitsemaa sekajätepolttoainetta ei tällä hetkellä ole Suomessa saatavilla tarpeeksi, joten lämmön toimitusvarmuuden varmistamiseksi yhtiö hankkii vastaavaa jätettä polttoaineeksi myös Italiasta. Vaihtoehtoisena polttoaineena tuontijätteelle olisi nykyisessä tilanteessa kivihiili tai muut fossiiliset polttoaineet. Italiassa on jätevoimalan polttoaineeksi soveltuvaa jätettä, jolle ei ole käsittelykapasiteettia maan sisällä. Vantaan Energia on saanut Suomen ympäristökeskukselta luvan tuoda Suomeen Italiasta jätettä, jota hyödyntämällä varmistetaan Vantaan lämmön ja sähkön tuotannon toimitusvarmuus.

VTT:n LaunchPad -hautomosta ponnistava Carbonaide Oy kertoi maaliskuussa 2023 rakentavansa maailman ensimmäistä hiilinegatiivisen betonin mahdollistavaa pilottituotantolinjaa Hollolaan. Vantaan Energia on yksi Carbonaide Oy:n teknologiakehityksen rahoittajista. Muita
Carbonaide Oy:n 1,8 miljoonan euron siemenrahoituksen rahoittajia ovat Lakan Betoni, Startup Fund Joensuu, VTT ja Business Finland.

Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa ovat läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tommi Valtonen ja hallituksen varapuheenjohtaja Pia Pakarinen.

Close

This decision was published on 31.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi