Toimivallan siirtäminen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisessa

HEL 2023-003813
More recent handlings
Case 9. / 204 §

Toimivallan siirtäminen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisessa

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää toimivaltaansa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020, jäljempänä kuntakokeilulaki) mukaisten tehtävien hoitamisessa seuraavasti:

1 Työllisyysjohtaja päättää

1.1 kuntakokeilulain mukaisia päätöksiä koskevien oikaisuvaatimusten käsittelemisestä ja ratkaisemisesta;

1.2 kaupungin puhevallan käyttämisestä kokeilualueen kunnan päätöksiä ja toimintaa koskevissa muutoksenhaku- ja laillisuusvalvonta-asioissa;

1.3 työllisyyden edistämisen kuntakokeilun toteuttamiseen liittyvien lakien mukaisten tehtävien hoitamisesta, mikäli toimivaltaa ei ole siirretty muulle toimielimelle, viranhaltijalle tai virkamiehelle.

2 Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun asiantuntijat, sosiaalityöntekijät, palvelupäälliköt, tiimipäälliköt, johtavat asiantuntijat, palveluesihenkilöt, ammatinvalintapsykologit, yrityskoordinaattorit, työelämävalmentajat, yritysneuvojat, suunnittelijat, kehittämiskoordinaattorit, opinto- ohjaajat sekä tuntiopettajat päättävät

2.1 työnhakija-asiakkaan esittämän työnhaun käynnistämistä koskevan pyynnön ratkaisemisesta, työnhakijaksi rekisteröimisen epäämistä koskevan päätöksen tekemisestä sekä työnhaun sähköisen käynnistämisen rajoittamisesta kuntakokeilulain 6 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti;

2.2 työnhakija-asiakkaan informoimisesta kuntakokeilulain 8 §:n 2 momentin ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 2 luvun 4 §:n mukaisesti;

2.3 työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvan työnhakija-asiakkaan palvelutarpeen arvioimisesta, työttömän kartoitusjaksosta sekä maahanmuuttajan kotoutumista edistävästä alkukartoituksesta kuntakokeilulain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain (1369/2014), kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) mukaisesti ja tarvittaessa yhteistyössä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa;

2.4 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ja sen 2 luvun 12 §:n nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetun työllistymissuunnitelman laatimisesta kuntakokeilulain 9 §:n mukaisesti;

2.5 työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa tarkoitetun monialaisen työllistymissuunnitelman laatimisesta kuntakokeilulain 9 §:n mukaisesti;

2.6 kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun aktivointisuunnitelman laatimisesta kuntakokeilulain 9 §:n mukaisesti;

2.7 kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa työttömälle työnhakijalle laaditun kotoutumissuunnitelman laatimisesta kuntakokeilulain 9 §:n mukaisesti;

2.8 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettujen työnhakijan haastatteluiden järjestämisestä ja mainitun luvun 6–12 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä kuntakokeilulain 8 § 1 momentin mukaisesti;

2.9 henkilöasiakkaalle suunnattujen työnvälityspalvelujen, tieto- ja neuvontapalvelujen sekä ammatinvalinta- ja uraohjauksen järjestämisestä ja tarjoamisesta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvun sekä 4 luvun 1 ja 3 §:n mukaisesti;

2.10 ohjauksen järjestämisestä ja tarjoamisesta asiantuntija-arviointeihin, työnhaku-, ura- ja työhönvalmennukseen, työ- ja koulutuskokeiluun ja työvoimakoulutukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 2, 4 ja 5 §:n sekä 5 luvun mukaisesti;

2.11 kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluita sekä työelämää koskevan ohjauksen ja neuvonnan antamisesta maahanmuuttajalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain 2 luvun 8 §:n mukaisesti;

2.12 kotoutumisen edistämisestä annetun lain 2 luvussa työ- ja elinkeinotoimiston tehtäväksi säädettyjen palvelujen ja toimenpiteiden järjestämisestä työnhakija-asiakkaille kuntakokeilulain 12 §:n 1 momentin mukaisesti;

2.13 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 9 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tekemisestä valmennuksesta ja työkokeilusta sekä sopimansa palvelun keskeyttämisestä kuntakokeilulain 10 §:n 2 momentin mukaisesti;

2.14 palkkatuen myöntämisestä työnantajalle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun mukaisesti muille kuin kuntakokeilulain 11 §:n 2 momentissa mainituille hakijoille, mukaan lukien Helsingin kaupungille;

2.15 starttirahan myöntämisestä työttömälle työnhakijalle työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun mukaisesti;

2.16 palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin sekä työttömän matka- ja yöpymiskustannuksiin ja muihin kustannuksiin liittyvien harkinnanvaraisten kulukorvausten ja harkinnanvaraisten etuuksien myöntämisestä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n 3 momentin ja 10 luvun 1 §:n mukaisesti;

2.17 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvussa säädetystä työnhakijan omaehtoisen työttömyysetuudella tuetun opiskelun edellytyksistä;

2.18 kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitetun maahanmuuttajan omaehtoisen opiskelun tukemisen edellytyksistä;

2.19 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta työnhakijan osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun ja työllistymistä edistävän palvelun sisältymisestä työnhakijan kanssa laadittuun työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan kuntakokeilulain 12 a §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti;

2.20 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta opintojen todisteellisesta keskeytymisestä sekä työttömyysetuudella tuettuun työnhakijan omaehtoiseen opiskeluun liittyvistä edellytyksistä, omaehtoisen opiskelun tukemisen tilapäisestä keskeytymisestä sekä omaehtoisen opiskelun seurannasta ja opintojen laiminlyönnistä kuntakokeilulain 12 a §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti;

2.21 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta kotoutumisen edistämisestä annetun lain 25 §:ssä tarkoitetusta opiskelun tukiajasta, maahanmuuttajan velvollisuuksista sekä opintojen seurannasta ja keskeytymisestä kuntakokeilulain 12 a §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti;

2.22 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti avoimeksi ilmoitettujen työpaikkojen julkaisemisesta sekä niitä koskevien tietojen välittämisestä työnantajan toimeksiannon mukaisesti;

2.23 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti työnhakijoiden esittelemisestä työnantajalle;

2.24 julkisen työvoima- ja yrityspalvelun epäämisestä kuntakokeilulain 17 §:n 1 momentin 2 kohdan ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 7 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdan sekä 2 momentin mukaisesti;

2.25 kuntakokeilulain 5 §:n 1 momentin mukaisesti työnhakija-asiakkaan siirtämisestä toimivaltaisen kokeilualueen kunnan tai työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi, jos tämän kotikunta tai mainitun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun asiakasryhmään kuuluvan henkilön asuinpaikka vaihtuu;

2.26 kuntoutus-, koulutus- ja työntekomahdollisuuden järjestämisestä, turvaamisesta ja tarjoamisesta kuntakokeilulain 13 §:n mukaisesti;

2.27 aktivointisuunnitelman keskeytymiseksi katsomisesta kuntakokeilulain 12 §:n 2 momentin mukaisesti;

2.28 työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun monialaisen yhteispalvelun päättymisestä kuntakokeilulain 8 §:n 3 momentin mukaisesti;

2.29 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 ja 2 §:ssä, 4 §:n 1 momentissa sekä 13 §:n 4 momentissa säädetyistä etuuden saamisen yleisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä kuntakokeilulain 12 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti;

2.30 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta työttömyysturvalain 2 luvun 5 a ja 10 b §:n soveltamisesta ja niissä tarkoitetuista työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä kuntakokeilulain 12 a §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti;

2.31 työttömyysetuuden maksajan pyytämään, työttömyysturva-asian muutoksenhakuun liittyvään lausuntopyyntöön vastaamisesta työttömyysturvalain 11 luvun 4 §:n 3 momentin mukaisesti;

2.32 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta työttömyysturvalain 2 luvun 16 §:n 1 momentissa sekä 2 a luvun 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta etuuden palautumisesta kuntakokeilulain 12 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti;

2.33 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n 2 momentin 1–6 kohdassa tarkoitetuista opinnoista; 7 kohdassa tarkoitetuista opinnoista, joiden opintosuunnitelman mukainen kesto on yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna enintään kolme kuukautta; 7–10 kohdassa tarkoitetuista opinnoista, joiden kokonaislaajuus on vähemmän kuin kyseisessä kohdassa säädetty opintojen päätoimisuutta osoittava laajuus; sekä 10 a §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa kuntakokeilulain 12 a §:n 2 momentin mukaisesti;

2.34 työnhakijan Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (242/2022) 4 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä kuntakokeilulain 8 §:n 1 momentin mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus kumoaa 27.06.2022 (§ 6) tekemänsä päätöksen toimivallan siirroista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021 ja niiden on määrä jatkua vuoden 2024 loppuun saakka, jonka jälkeen TE-palvelut siirretään kunnallisille työvoimaviranomaisille. Eduskunta hyväksyi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevan lainsäädännön 1.3.2023 (HE 207/2022 vp).

Kuntakokeilulain mukaisia tehtäviä, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä, hoitaa kaupunginkanslian elinkeino-osastolla nykyisellään yhteensä noin 200 kaupungin viranhaltijaa. Näiden lisäksi kuntakokeilun tehtävissä kaupungin työnjohdon alaisuudessa työskentelee helmikuussa 2023 yhteensä noin 300 valtion virkamiestä, jotka työskentelevät samoilla tehtävänkuvilla, toimivaltuuksilla ja virkanimikkeillä kuin kaupungin viranhaltijat.

Edellisen kaupunginhallituksen toimivallan delegointipäätöksen (27.06.2022, § 6) jälkeen on tullut voimaan lainsäädäntömuutoksia, joiden vuoksi toimivallan siirtopäätöstä on tarpeellista päivittää. Tällä päätöksellä kumotaan edellä mainittu kaupunginhallituksen päätös toimivallan siirroista ja tehdään siihen ne muutokset ja lisäykset, joita kuntakokeilulakiin tehdyt muutokset edellyttävät.

Työttömyysetuudella opiskelemista koskevan lainsäädäntöuudistuksen (HE 176/2022 vp) vuoksi opintojen lausumista koskevaa toimivaltaa on tarve teknisesti päivittää. Uudistuksen myötä muilla kuin erikseen määritellyillä opinnoilla ei ole vaikutusta työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella opiskelemista koskevat muutokset koskevat kohtia 2.30 ja 2.33.

Delegointi päivitetään myös vastaamaan tilapäistä suojelua saavien kuntakokeiluun siirtymiseen sekä Työkanavan asiakasohjausprosessiin liittyviä muutoksia (HE 295/2022 vp). Muutos kohdassa 2.25 koskee tilapäistä suojelua saavien asiakassiirtoa asuinpaikan vaihtumisen perusteella. Uutena lisätään kohta 2.34 päätöksen tekemisestä soveltuvuudesta Työkanavassa työskentelyyn. Työkanava on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, johon kuntakokeiluun kuuluvia työnhakija-asiakkaita voidaan työllistää.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyksikkö on jakautunut 1.3.2023 työllisyyspalvelut-yksiköksi sekä maahanmuuttoyksiköksi. Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajan kuntakokeiluun liittyvää toimivaltaa käyttää jatkossa muutetun kohdan 1 perusteella työllisyysjohtaja.

Toimivaltasäännös 1.1 työllisyyden edistämisen kuntakokeilun mukaisia päätöksiä koskevien oikaisuvaatimusten käsittelystä säilyisi ennallaan. Se poikkeaa kunnan tai kunnan toimielimen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tyypillisestä käsittelystä, sillä kokeilualueen kunnan päätöksiin ei sovelleta kuntalain (410/2015) 16 luvun säännöksiä oikaisuvaatimuksesta ja kunnallisvalituksesta. Näiden sijaan muutoksenhakuun sovelletaan kuntakokeilulain 17 §:n 2 momentin perusteella hallintolain 7 a luvun oikaisuvaatimusmenettelyä, jolloin kunnallisen työvoimaviranomaisen päätöksestä valittaminen tapahtuu hallintovalituksella kuntalaissa säädetyn kunnallisvalituksen sijasta. Oikaisuvaatimusvastineiden valmistelu ja niitä koskeva päätöksenteko on niiden suuren määrän ja yksityiskohtaisen luonteen vuoksi tarkoituksenmukaista pitää mahdollisimman lähellä asiakasrajapintaa, mutta kuitenkin siten, että vastuuta ei delegoida liian alas, vaan se säilyy toiminnan viranhaltijajohdolla.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta, kokeilualueen kunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelevästä viranomaisesta sekä kaupungin puhevallan käyttämisestä kokeilualueen kunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhaku- ja laillisuusvalvonta-asioissa.

Close

This decision was published on 05.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marlo Puro, johtava lakimies, puhelin: 09 310 34500

marlo.puro@hel.fi