Tutkimuslupa, Läheisen osallisuus ja hoitohenkilökunnan moniammatillinen osaaminen

HEL 2023-004146
More recent handlings
§ 11

Perheen osallisuus ja henkilökunnan moniammatillinen osaaminen palliatiivisessa sairaalahoidossa

Johtajalääkäri

Päätös

Johtajalääkäri myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle ”Perheen osallisuus ja henkilökunnan moniammatillinen osaaminen palliatiivisessa sairaalahoidossa” (väitöskirja). Yhteyshenkilö on ylihoitaja ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.6.2024.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle, eikä toimiala sitoudu tiloissa tehtävien mahdollisten muutosten kustantamiseen.

Tutkijat sitoutuvat noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkijat saapuvat pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida kansallisella aineistolla 1) aiemmin kehitetyn palliatiivista hoitoa saavien potilaiden läheisten osallisuutta arvioivan mittarin psykometrisia ominaisuuksia, 2) palliatiivisessa vuodeosastohoidossa olevien potilaiden läheisten osallisuuden toteutumista, 3) potilasta hoitavan henkilökunnan moniammatillista osaamista sekä 4) moniammatillisen osaamisen yhteyttä läheisten osallisuuteen.

Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan edistää läheisten osallisuuden toteutumista erityistason palliatiivisessa sairaalahoidossa sekä potilaan hoitoon osallistuvan henkilökunnan moniammatillista osaamista parhaan mahdollisen hoidon toteutumiseksi.

Tutkimus on osa laajempaa valtakunnallista tutkimushanketta, joka toteutetaan useampana osatutkimuksena. Puoltava lausunto on saatu Tampereen yliopiston Tampereen alueen ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta.

Tätä hakemusta koskevat kahden osatutkimuksen aineistot kerätään palliatiivisista yksiköistä potilaiden läheisiltä paperisella kyselyllä ja lääketieteen, hoitotyön ja sosiaalialan ammattilaisilta elektronisella kyselyllä. Helsingissä tutkimus kohdistuu kahteen palliatiiviseen vuodeosastoon. Tutkittavat rekrytoidaan yksiköiden yhdyshenkilöiden avustuksella.

Aineiston käsittelystä on suoritettu sekä perusmuotinen vaikutustenarvio että laaja tietosuojaa koskeva vaikutustenarvio. Aineistot käsitellään pseudonymisoituina ja aineistot analysoidaan tilastollisin menetelmin. Aineistoa käsittelevät ainoastaan tutkimuksen kannalta välttämättömät henkilöt tutkimustarkoituksessa, eikä siihen ole pääsyä ulkopuolisilla. Digitaalinen aineisto säilytetään ilman suoria tunnistetietoja salaustyökalulla suojattuna Tampereen yliopiston pilvipalvelussa. Lomakkeilla kerätty tieto säilytetään lukitussa kaapissa Tampereen yliopiston tiloissa. Henkilötietoja käytetään vain tähän tutkimukseen ja tiedot hävitetään heti kun niille ei ole enää tarvetta. Henkilötiedot ja kaikki tutkimusaineisto säilytetään enintään 10 vuoden ajan, jonka jälkeen se hävitetään.

Yhdyshenkilöksi lupautunut ylihoitaja puoltaa tutkimusluvan myöntämistä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksen 17.1.2023 § 11 mukaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen sekä pelastustoimelle määrättyjä lakisääteisiä tehtäviä koskevien asiakirjojen antamisesta tekee palvelun päällikkö palvelunsa osalta. Tästä tutkimusluvasta päättää Helsingin sairaalan johtajalääkäri.

This decision was published on 30.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42662

hanna-leena.nuutinen@hel.fi

Decisionmaker

Laura Pikkarainen
johtajalääkäri

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
8. Tutkimuslupahakemus 16.3.2023, liitteet, tietosuojailmoitukset
9. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.