Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, 3 Monkeys Poke Oy / Ravintola Lie Mi Kamppi

HEL 2023-004175
More recent handlings
§ 10

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen 3 Monkeys Poke Oy:lle/Ravintola Lie Mi Kamppi

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

3 Monkeys Poke Oy
Peipontie 5 A 2, 02660 ESPOO
y-tunnus 3021000-9

Elintarvikehuoneisto

Ravintola Lie Mi Kamppi
Urho Kekkosen katu 1, 00100 HELSINKI

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Kylmässä säilytettäväksi tarkoitetun elintarvikkeen jäähdytys on aloitettava välittömästi valmistuksen jälkeen ja elintarvike on jäähdytettävä kyseisen elintarvikkeen säilytyslämpötilavaatimuksen mukaiseen lämpötilaan enintään neljässä tunnissa. Jäähdytysmenetelmän toimivuus tulee olla todennettavissa omavalvontakirjauksista. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata elintarvikkeiden jäähdyttäminen.

2. Kylmäsäilytystä vaativien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötila saa tarjoilun aikana nousta enintään 12 °C:een. Tällöin ne saavat olla tarjolla enintään neljä tuntia. Lämpötilojen tulee pysyä asianmukaisina koko tarjoilun ajan. Tarjolla pidettävien ruokien omavalvonnan mukaisia lämpötilakirjauksia tulee tehdä omavalvontajärjestelmän mukaisesti. Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet tulee kirjata.

3. Elintarvikkeet tulee olla tunnistettavissa ja jäljitettävissä. Elintarvikkeissa tulee olla riittävät tiedot tuotteesta sen jäljittämiseksi. Elintarvikkeet tulee pystyä jäljittämään jokaisessa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheessa periaatteella "yksi askel taaksepäin" ja "yksi askel eteenpäin". Jäljitettävyys tulee pystyä todentamaan asianmukaisin dokumentein. Dokumentit ja elintarvikkeet tulee pystyä yhdistämään. Jos toimija siirtää elintarvikkeita yritykseltä toiselle, elintarvikkeiden jäljitettävyys tulee pystyä osoittamaan dokumentein.

4. Viimeisin Oiva-raportti on laitettava asiakkaiden nähtäville Ruokaviraston määräyksen (12/2021) mukaisella tavalla toimijan internetsivuille ja ravintolaan. Oiva-raportin esilläpidolla ei saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 9.5.2023 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Ravintola Lie Mi Kamppiin on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 1.2.2023 (Liite 1). Tarkastuksella todettiin epäkohtia mm. eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnissa, elintarvikkeiden lämpötilojen hallinnassa ja vastaanottotarkastuksissa. Toimijalle on annettu ko. epäkohdista päätös elintarvikelain 67 §:n mukaisen seuraamusmaksun määräämisestä (Liite 2).

Ravintola Lie Mi Kamppiin on tehty uusintatarkastus 16.3.2023, jolloin on todettu, että elintarvikkeiden lämpötilojen hallinnassa on edelleen puutteita. Lämpötilojen hallintaan liittyvät epäkohdat olivat osin hieman eri osa-alueilla kuin joista toimijalle on määrätty elintarvikelain 67 §:n mukainen seuraamusmaksu. Tarkastuksella todettiin, että tarjolla olevien kylmien ruokien lämpötiloja ei ole kirjattu omavalvontasuunnitelman mukaisesti ja tarkastushetkellä lämpötilat olivat liian korkeita (esim. kylmänä tarjottava bataattipata 23,4 °C ja parsakaalisienisalaatti 18,6 °C). Elintarvikkeiden jäähdyttämisessä todettiin epäkohtia. Eläinperäisten elintarvikkeiden jäljitettävyydessä todettiin puutteita. Oiva-raportin esilläpidossa todettiin myös epäkohtia, jotka johtivat kuluttajaa harhaan. Sisämarkkinatuonti oli tarkastuksella saatujen tietojen mukaan lopetettu. Yksityiskohtaisempi tarkastuskertomus on liitteenä 3.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 30.3.2023 päivätyllä kirjeellä (Liite 4). Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta 3 Monkeys Poke Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska 3 Monkeys Poke Oy ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:
1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai
2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan. Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvikehygieniasta antaman asetuksen (318/2021) 23 §:n mukaan toimijan on noudatettava seuraavia elintarvikkeiden säilytys-, tarjolla olon ja jäähdytyslämpötilavaatimuksia:
1) helposti pilaantuvat maidot ja kermat on säilytettävä korkeintaan 6 °C:ssa. Helposti pilaantuvat maitopohjaiset tuotteet, joiden valmistukseen sisältyy vähintään pastörointi tai sitä vastaava käsittely, on säilytettävä korkeintaan 8 °C:ssa. Muut helposti pilaantuvat maitopohjaiset tuotteet on säilytettävä korkeintaan 6 °C:ssa;
7) kylmäsäilytystä vaativia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita saa pitää tarjolla vain kerran. Tämän momentin 1–6 kohtien vaatimuksista poiketen kylmäsäilytystä vaativien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötila saa olla tarjolla olon aikana korkeintaan 12 °C, silloin kun ne ovat tarjolla enintään neljä tuntia;
10) kylmässä säilytettäväksi tarkoitetun elintarvikkeen jäähdytys on aloitettava välittömästi valmistuksen jälkeen ja elintarvike on jäähdytettävä kyseisen elintarvikkeen säilytyslämpötilavaatimuksen mukaiseen lämpötilaan enintään neljässä tunnissa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (liite II luku IX, 4 artikla) mukaan raaka-aineita, valmistusaineita, puolivalmiita tuotteita ja valmiita tuotteita, joissa patogeeniset mikro-organismit saattavat lisääntyä tai joissa saattaa muodostua toksiineja, ei saa säilyttää lämpötiloissa, jotka saattavat aiheuttaa terveysriskin. Kylmäketjua ei saa katkaista. Ravintola Lie Mi Kampin tarkastuksella kylmäsäilytystä vaativien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilat olivat liian korkeita (esim. bataattipata 23,4 °C ja parsakaali-sienisalaatti 18,6 °C). Ravintolalla ei ollut erillistä jäähdytyskaappia ja esitettyjen jäähdytyksen omavalvontakirjausten mukaan ei voitu todentaa, että jäähdytys olisi tapahtunut asianmukaisesti.

Elintarvikelain (297/2021) 15 §:n mukaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Maa- ja metsätalousministeriön elintarvikehygieniasta antaman asetuksen (318/2021) 22 §:n mukaan elintarviketoimintaan liittyvien omavalvonnan kirjausten
on sisällettävä tallenteet omavalvonnan toteuttamisesta, siihen liittyvistä mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä tehdyistä korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaiselle. Toimijan on säilytettävä omavalvonnan kirjauksia vähintään yksi vuosi elintarvikkeen viimeisen käyttöajankohdan tai vähimmäissäilyvyysajan jälkeen tai vähintään yksi vuosi elintarvikkeen käsittelystä, jos edellä mainittuja päiväysmerkintöjä
ei vaadita, jollei asiasta ole toisin säädetty. Kirjausten on oltava valvontaviranomaisen saatavilla. Ravintola Lie Mi Kampin omavalvonnassa tarjolla olevien kylmien ruokien lämpötiloja ei ole kirjattu omavalvontasuunnitelman mukaisesti.

Elintarvikelain (297/2021) 14 §:n mukaan elintarvikkeista, elintarviketuotantoon käytettävistä eläimistä ja elintarvikekontaktimateriaaleista on ilmoitettava vastaanottajalle elintarvikesäännöksissä edellytetyt jäljitettävyystiedot.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 artiklan 18 mukaan
1. Kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, että on mahdollista jäljittää elintarvikkeet, rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja muut mahdolliset aineet, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun.
2. Elintarvike- ja rehualan toimijoiden on voitava tunnistaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on toimittanut niille elintarvikkeen, rehun, elintarviketuotantoon käytettävän eläimen tai sellaisen aineen, joka on tarkoitettu tai jonka voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun. Tätä varten toimijoilla on oltava käytössä tähän tarkoitetut järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset saavat nämä tiedot pyynnöstä käyttöönsä.
3. Elintarvike- ja rehualan toimijoilla on oltava käytössä sellaiset järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla ne voivat tunnistaa muut yritykset, joille niiden tuotteita on toimitettu. Nämä tiedot on annettava pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille.
4. Markkinoille saatetuissa tai todennäköisesti markkinoille saatettavissa elintarvikkeissa ja rehuissa on niiden jäljitettävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot
tarkempiin säännöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

3 Monkeys Poke Oy/Ravintola Lie Mi Kamppi esitti naudan luiden
jäljitettävyysasiakirjaksi toimijan toisen yrityksen (eri y-tunnus) ostokuitin. Toinen yritys toimii eri osoitteessa ja toimija ei esittänyt jäljitettävyysdokumenttia tuotteiden siirtämisestä toiselta yritykseltä 3 Monkeys Poke Oy:lle. Lisäksi tarkastuksella todettiin, että pakastimessa oli lihoja ilman mitään merkintöjä.

Elintarvikelain (297/2021) 16 §:n mukaan suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevan elintarvikealan toimijan on julkistettava valvontaviranomaisen antama elintarviketoiminnan tarkastuksesta kertova raportti. Ruokavirasto antaa tarkemmat määräykset valvontatietojen julkistamisesta. Velvollisuus julkistaa valvontatietoja ei koske:
1) alkutuotannon toimijoita;
2) alkoholijuomien valmistus- ja varastointitiloja eikä toimijoita, jotka harjoittavat ensisijaisesti alkoholijuomien vähittäismyyntiä.
Elintarviketoiminnan tarkastuksesta annetun viimeisimmän raportin on oltava helposti saatavilla elintarvikealan toimijan internetsivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi elintarvikehuoneistossa, jossa kuluttajat asioivat, raportin on oltava esillä sisäänkäynnin yhteydessä tai muussa kuluttajalle helposti havaittavassa paikassa.

Ruokaviraston antaman määräyksen elintarvikevalvonnan valvontatiedoista (12/2021) 5 § mukaan elintarvikealan toimijan, joka on elintarvikelain 16 §:n mukaan velvollinen julkistamaan elintarvikehuoneiston tarkastuksesta kertovan Oiva-raportin, on julkistettava Oiva-raportti välittömästi sen saatuaan. Elintarviketoiminnan tarkastuksesta annetun viimeisimmän raportin on oltava helposti saatavilla elintarvikealan toimijan internetsivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Raportti on julkistettava jokaisella toimijan rekisteröimän verkkotunnuksen internetsivujen aloitussivulla näkyvällä ja helposti havaittavalla paikalla. Vaihtoehtoisesti aloitussivulle on sijoitettava näkyvälle ja helposti havaittavalle paikalle linkki Ruokaviraston internetsivulle, jolla toimijaa koskevat Oiva-raportit julkaistaan. Jos kuluttajat asioivat toimijan elintarvikehuoneistossa, Oiva-raportti on lisäksi julkistettava elintarvikehuoneiston sisäänkäynnin yhteydessä, sen välittömässä läheisyydessä tai muussa kuluttajan kannalta tarkoituksenmukaisessa paikassa. Oiva-raportti on
sijoitettava näkyvälle paikalle ja sellaiselle korkeudelle, että se on helposti kuluttajien luettavissa. Elintarvikelain (297/2021) 6 §:n mukaan toimijan on huolehdittava myös siitä, että elintarvikkeet tai niistä annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan.

Ravintola Lie Mi Kampissa ei ollut esillä Oiva-raporttia. Toimijan internetsivuilla oli esillä vuoden 2022 A-raportti ("Oivallinen") eikä viimeisintä Oiva-raporttia, joka oli D-raportti ("Huono"). Koska esillä oleva Oiva-raportti ei vastaa viimeisintä viranomaisen antamaa Oiva-raporttia, asia johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan päätöksessä voidaan määrätä, että tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 6, 14, 15, 16, 55, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta
(318/2021) 22, 23 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EY) N:o 178/2002, artikla 18
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (EY) N:o 852/2004, Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liite II luku IX, 4 artikla
Ruokaviraston määräys elintarvikevalvonnan valvontatiedoista
(12/2021) 5 §

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona
3 Monkeys Poke Oy:lle.

This decision was published on 19.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maarit Lähdesmäki, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32099

maarit.lahdesmaki@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö