Sairaansijojen muutos, Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma, Auroran psykiatria 1.4.2023 alkaen

HEL 2023-004255
More recent handlings
§ 28

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman mukainen Auroran psykiatrian sairaansijamuutos 1.4.2023 alkaen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti vähentää yhdeksän sairaansijaa Auroran psykiatrian sairaalatoiminnasta Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman mukaisesti. Psykiatrian vahvistettu sairaansijamäärä Auroran sairaalan vuodeosastoilla on yhteensä 175 sairaansijaa 1.4.2023 alkaen.

Auroran psykiatrian sairaalatoiminnan on tarkoitus siirtyä liikkeenluovutuksena HUS-yhtymälle ja yhdistyy hallinnollisesti HUS psykiatriaan 1.1.2024 alkaen. Sosiaali- ja terveysautakunnan 1.12.2020 § 235 päätöksen mukaisesti HUS psykiatrian ja Helsingin psykiatrian sairaalatoimintojen hallinnollinen yhdistyminen on tehtävä viimeistään kaksi vuotta ennen Laakson yhteissairaalan valmistumista, joka toteutuu vuonna 2026.

Päätöksen perustelut

Laakson yhteissairaala on Laakson sairaala-alueelle Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteishankkeena toteutettava psykiatrinen ja somaattinen sairaala. Hankesuunnitelman mukaisesti Laakson yhteissairaalaan rakennetaan tilat pääkaupunkiseudun psykiatriselle sairaanhoidolle. Yhteissairaalassa on 444 psykiatrian sairaansijaa, joista Helsingin kaupungin psykiatriasta siirtyviä on hankesuunnitelman mukaisesti 175. Yhteissairaalan 18 psykiatrian sairaansijaa sijoitetaan Ohkolan sairaalaan osana oikeuspsykiatrian kokonaisuutta.

Sosiaali- ja terveysautakunnan 1.12.2020 § 235 päätöksen mukaisesti HUS psykiatrian ja Helsingin psykiatrian sairaalatoimintojen hallinnollinen yhdistyminen tulisi tehdä kaksi vuotta ennen Laakson yhteissairaalan valmistumista, sairaan on tarkoitus valmistus vuonna 2026. Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen Auroran psykiatrian sairaalatoimintaa valmistellaan siirtyväksi liikkeenluovutuksena HUS-yhtymälle ja se yhdistyisi hallinnollisesti HUS psykiatriaan 1.1.2024 alkaen. Liikkeenluovutuksen valmistelu on aloitettu syksyllä 2022.

Tällä hetkellä Aurorassa on 15 psykiatrian vuodeosastoa ja yhteensä 184 vahvistettua sairaansijaa. Laakson yhteissairaalan suunnitelman mukainen yhdeksän sairaansijan vähennys toteutetaan siten, että Auroran sairaala-alueen rakennuksessa 8 oleva 14 sairaansijan vuodeosasto 8–2 toiminta lakkautetaan ja samassa yhteydessä osaston viisi sairaansijaa siirretään psykoosipalvelujen osastoille. Näin ollen psykiatrian sairaalatoimintaan jää 175 vahvistettua sairaansijaa. Osasto 8-2 toiminta päättyy 31.3.2023.

Lakkauteltavalta osastolta 8–2 siirretään viisi vahvistettua psykiatrian sairaansijaa osastoille 15-2A, 15-2B, 15-3B, 15-3C ja 15-6C siten, että kullekin edellä mainitulle psykiatrian vuodeosastolle lisätään yksi vahvistettu sairaansijaa. Osastojen henkilöstörakenne ja -mitoitus vastaa toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Yhdeksän sairaansijaa lakkautetaan.

Sairaansijamuutos ei vaadi muutostöitä toimitiloissa. Osastolta 8-2 vapautuviin tiloihin siirtyy kaksi päihdepalvelujen toimintayksikköä, jolloin niiden nykyisistä toimitiloista voidaan luopua. Osaston 8-2 lakkauttamisen yhteydessä vapautuvia henkilöstöresursseja kohdennetaan mielialahäiriöpotilaiden tehostettuun ja liikkuvaan hoitoon siten, että avohoidolla ehkäistään tehokkaasti sairaalahoidon tarvetta. Mielialahäiriöpalvelujen liikkuvan avohoidon työryhmä aloittaa toimintansa 1.4.2023.

Henkilöstö on informoitu ja kuultu yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Henkilöstön edustajat ovat mukana toimintojen muutos- ja kehittämistyössä. Osaston 8-2 henkilökunta on uudelleensijoitettu psykiatria- ja päihdepalvelujen työryhmiin heidän toiveitaan kuullen.

Helsingin hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista sekä päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

This decision was published on 29.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 58655

mikko.tamminen@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja