Avustuksen hakeminen, valtionavustus, Estradi – Taide- ja kulttuuritoimijat digiestradeille -hanke, opetus- ja kulttuuriministeriö, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-004284
More recent handlings
§ 21

Strategiajohtajan osallistumispäätös OKM:n kulttuurin ja luovien alojen rakennetuen rahoitushakuun Estradi – Taide- ja kulttuuritoimijat digiestradeille hankkeella

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiapäällikkö päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin ja luovien alojen rakennetuen rahoitushakuun Estradi – Taide- ja kulttuuritoimijat digiestradeille -hankkeella. Samalla strategiapäällikkö päätti valtuuttaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kulttuurin edistäminen palvelut toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Hankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 410 000 euroa. Helsingin osahankkeen kustannukset ovat arviolta 392 000 euroa. Määrärahalle haetaan avustusta 369 000 euroa, jolloin omarahoituksen osuudeksi jää 23 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeelle haetaan valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuesta. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Avustus on tarkoitettu kulttuurin ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota varten. Avustuksen tavoitteena on tukea toimijoita, jotta luovien alojen työpaikat lisääntyvät ja että alojen osuus nousee merkittävästi nykyisestä BKT-osuudesta vuoteen 2026 mennessä.

Hanke on neljän kunnan (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) yhteishanke, jonka pääkoordinaattorina toimii Helsingin kaupunki. Haettava avustus kohdistuu kulttuuri- ja luovien alojen työllisyyden ja osaamistason nostamiseen kestävän kasvun vauhdittamiseksi. Hanke toteutetaan 15.9.2023 - 30.6.2025 välisenä aikana.

Tuettavalla hankkeella toteutetaan osaltaan luovan talouden tiekartan tavoitteita. Haettava avustus kohdentuu ensisijaisesti hankekuluihin, jotka koostuvat seuraavista kuluista: henkilöstö (projektipäällikkö ja tuotantoassistentti), ostopalvelut (selvitykset, koulutukset, digikulttuurikokeilut ja tuotantoklinikat), koulutus- ja kokoustilaisuudet sekä matkat.

Hankkeessa toteutetaan viisi toimenpidekokonaisuutta. Hankkeen toimenpiteet muodostavat yhden ison kokonaisuuden eli ne eivät ole erillisiä toimenpiteitä, vaan niitä toteutetaan limittäin ja ne tukevat toinen toisiaan:

1. Taiteellistekniset koulutukset taide- ja kulttuuritoimijoille ikääntyneille suunnattujen digikulttuuripalveluiden tuottamisesta

2. Digikulttuuripalvelukokeilut

3. Selvitykset

4. Digitaalisen kulttuuripalvelu ja -alustan (Lämpiö) kehittäminen hankkeen nousseiden tarpeiden mukaan

5. Valtakunnallisen ikääntyneiden digipalveluita kehittävän verkoston perustaminen yhteistyössä valtakunnallisen kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkoston eli AILI-verkoston kanssa.

Estradi-hanke on itsenäinen jatko Helsingissä ja kumppanikaupungeissa aiemmin toteutetulle Lämpiö-hankkeelle, jossa rakennetaan digitaalinen kulttuuripalvelu ja -alusta. Estradi-hankkeessa toteutetaan Helsingin kaupunkistrategiassa olevaa tavoitetta taiteesta ja kulttuurista hyvän elämän rakentajina. Rakenteita vahvistetaan alan toimijoita kuullen, jotta kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimintamahdollisuudet ovat aiempaa paremmat ja kestävät suhteessa mahdollisiin tuleviin kriiseihin. Lisäksi hanke vastaa tarpeeseen digitaalisten palvelujen kehittämisestä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 410 000 euroa, josta Helsingin osahankkeen kustannukset ovat arviolta 392 000 euroa. Avustusta haetaan yhteensä 369 000 euroa (90% tuki), jolloin omarahoituksen osuudeksi jää 23 000 euroa.

This decision was published on 24.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö