Virkasuhteen täyttäminen, sosiaali- , terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja

HEL 2023-004327
More recent handlings
Case 5. / 586 §

V 1.11.2023, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtajan virkaan ottaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto ottaa lääketieteen lisensiaatti Juha Jolkkosen toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi. Virantoimitus alkaa 20.12.2023. Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Close

Kaupunginhallitus on 17.4.2023, 228 § kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn nykyisen toimialajohtajan määräaikaisen virkasuhteen päättyessä 19.12.2023.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.  

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 15 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää toimialajohtajan virkaan ottamisesta.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n 1 ja 2 momentin mukaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintaa ja hallintoa johtaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja, joka toimii sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja nimitetään enintään 7 vuoden määräajaksi. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojohtajan esimies. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtajan virka oli julkisesti haettavana 12.5.–29.5.2023. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, Joblyssa, Duunitorilla, Oikotiellä ja Helsingin kaupungin LinkedIn työpaikoissa 12.5.–29.5.2023. Rekrytoinnin markkinoinnissa käytettiin myös Duunitorin tehokampanjaa sekä Helsingin Sanomien diginostoa ja lisäksi ilmoitus näkyi Helsingin Sanomien Mobiiliparaatilistauksessa. Virka mainittiin Helsinkirekryn Facebook- ja Instagram -tileillä sekä Helsingin kaupungin LinkedIn -tilillä. Lisäksi hakuilmoituksen lyhennelmä julkaistiin sunnuntaina 14.5.2023 Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin Sanomissa.

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialajohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä menestyäkseen hakijalla on oltava vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän on linjakas, kirkastaa toiminnan tavoitteet ja kykenee luomaan innostunutta ja sitouttavaa työkulttuuria. Hänen tulee pystyä luovimaan linjakkaasti erilaisten intressien keskellä ja hänen johtamisellaan on vahva eettinen perusta. Kansainvälisessä yhteistyössä hakija tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa ja julkiset esiintymiset ovat hänelle luontevia. Hän on myös taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja hän näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä onnistumisessa hakijaa auttaa kokemus sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaan linkittyvistä tehtävistä ja vahva perehtyneisyys toimialan tulevaisuuden tarpeisiin. Tehtävässä eduksi on Helsingin kaupunkiorganisaation tuntemus ja kokemus johtamisesta julkiselta sektorilta.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää toimialajohtajan palkasta, palkan määräytymisperusteesta ja palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta sekä näiden tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta. Tarkoituksena on, että kansliapäällikkö päättää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan kokonaispalkasta myöhemmin siten, että kokonaispalkka on 17 000 euroa kuukaudessa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa kaksi henkilöä, joista yksi henkilö täytti viran kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Juha Jolkkonen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1996. Hän on erikoistunut geriatriaan ja valmistunut erikoislääkäriksi vuonna 2003. Lisäksi hän on suorittanut Aalto- yliopiston Executive MBA-tutkinnon vuonna 2014. Jolkkonen on toiminut vuoden 2023 alusta Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajana ja tätä aiemmin hän toimi vuodesta 2016 vuoteen 2022 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajana. Aiemmin hän on toiminut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkönä sekä sosiaali- ja terveysviraston sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden osastopäällikkönä. Lisäksi Jolkkonen on toiminut Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden tulosalueen johtajana ja tulosyksikön päällikkönä sekä asiantuntijalääkärinä Novartis Finland Oy:ssä.

Juha Jolkkosen vahvuutena on Helsingin sosiaali- ja terveystoimen kattava tuntemus ja vankka kokemus monipuolisista johtotehtävistä 20 vuoden ajalta. Hänellä on ollut keskeinen rooli muun muassa kaupungin sotepe-organisaatiouudistuksessa ja siihen liittyvän muutoksen toteuttamisessa. Jolkkonen on osoittanut tehtävissään toimeenpanokykyä ja näkemyksellisyyttä toimialan kehittämisessä. Nähdään, että hänellä on hyvät edellytykset johtaa toimintaa kasvavien tarpeiden, odotusten ja aiempaa rajallisempien henkilöstö- ja taloudellisten voimavarojen ristipaineissa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan toimesta järjestettiin Juha Jolkkosen haastattelutilaisuus 20.6.2023. Lautakunnan jäsenet keskustelivat Jolkkosen kanssa ja keskustelusta nousseet havainnot on voitu välittää valtuustoryhmien tietoon lautakunnan jäsenten kautta.

Selvitystä terveydentilasta ei edellytetä, koska Jolkkonen otetaan virkaan suoraan aiemmasta saman määräaikaisen viran hoidosta.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Close

This decision was published on 06.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi

Attachments

1. Hakijaluettelo
2. Hakijayhteenveto
3. Hakemukset

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.