Virkasuhteen täyttäminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

HEL 2023-004329
More recent handlings
Case 4. / 585 §

V 11.10.2023, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaan ottaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa diplomilaulaja, ylempi korkeakoulututkinto Juha Ahosen toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Toimialajohtajan virka

Kaupunginhallitus on 17.4.2023, 237 § kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn nykyisen toimialajohtajan määräaikaisen virkasuhteen päättyessä 19.12.2023.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan. Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 15 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää toimialajohtajan virkaan ottamisesta. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta on antanut asiasta kaupunginhallitukselle lausunnon 5.9.2023, 108 §.

Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n 1 ja 2 momentin mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, joka toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja nimitetään enintään seitsemän vuoden määräajaksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojohtajan esimies. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virka oli julkisesti haettavana 12.5.–29.5.2023. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Joblyssa, Duunitorilla, Oikotiellä ja Helsingin kaupungin LinkedIn työpaikoissa 12.5.–29.5.2023. Rekrytoinnin markkinoinnissa käytettiin myös Duunitorin tehokampanjaa sekä Helsingin Sanomien diginostoa ja lisäksi ilmoitus näkyi Helsingin Sanomien Mobiiliparaatilistauksessa. Virka mainittiin Helsinkirekryn Facebook- ja Instagram-tileillä sekä Helsingin kaupungin LinkedIn-tilillä. Lisäksi hakuilmoituksen lyhennelmä julkaistiin sunnuntaina 14.5.2023 Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin Sanomissa.

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialajohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä menestyäkseen hakijalla on oltava vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän on linjakas, kirkastaa toiminnan tavoitteet ja kykenee luomaan innostunutta ja sitouttavaa työkulttuuria. Johtamisessa tulee myös näkyä Helsingin kaupungin johtamisen kulmakivet (näkemyksellisyys, innostus, linjakkuus ja toimeenpanokyky). Valittavan henkilön tulee hahmottaa monitahoista toimintakenttää ja julkiset esiintymiset ovat hänelle luontevia. Kansainvälisessä yhteistyössä hakija tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa. Hänen on oltava taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä onnistumisessa hakijaa auttaa ymmärrys ja kokemus kulttuurin ja vapaa-ajan sektorin tehtävistä. Tehtävässä eduksi on Helsingin kaupunkiorganisaation tuntemus ja kokemus johtamisesta julkiselta sektorilta.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää toimialajohtajan palkasta, palkan määräytymisperusteesta ja palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta sekä näiden tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta. Kansliapäällikkö on rekrytointiprosessin yhteydessä päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan kokonaispalkaksi 12 400 euroa kuukaudessa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 32 henkilöä, joista 27 täytti viran kelpoisuusehdot tutkinnon osalta. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Haun ensimmäinen vaihe toteutettiin videohaastatteluna 31.5.–4.6.2023. Videohaastatteluun kutsuttiin 11 hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta sopivinta kokemusta ja näyttöjä suuren organisaation johtotehtävistä viran hoidossa onnistumisen kannalta. Kaikki videohaastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijoiden videohaastatteluja arvioivat kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja Satu Järvenkallas, pormestarin erityisavustaja Antti Leino, viestintäjohtaja Liisa Kivelä ja rekrytoinnin asiantuntija Susanna Laakkonen.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin 12.6.–16.6.2023 välisenä aikana. Videohaastattelun pohjalta ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin kuusi hakijaa: Juha Ahonen, ********** Haastatteluun kutsutuilla hakijoilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien lisäksi hakemuksen ja videovastausten kautta esiin tuotuja edellytyksiä linjakkaaseen johtamistyöhön sekä käytännön esimerkkien kautta esiin tuotua näyttöä onnistuneesta johtamisesta. Jatkoon valittujen henkilöiden näkemykset olivat monipuolisia ja kuvastivat johtamisajattelua ja johtamisen tasoa, jollaista Helsingin kaupunki johtamisen kulmakiviensä kautta johdoltaan edellyttää. Ensimmäisellä haastattelukierroksella haastattelijoina toimivat kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja Satu Järvenkallas, pormestarin erityisavustaja Antti Leino, viestintäjohtaja Liisa Kivelä ja rekrytoinnin asiantuntija Susanna Laakkonen.

Juha Ahonen on suorittanut diplomilaulajan ylemmän korkeakoulututkinnon Kölnin musiikkikorkeakoulussa vuonna 2005. Täydennyskoulutuksena hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon Espoon seudun koulutusyhtymä Omniassa vuonna 2019. Ahonen on työskennellyt vuodesta 2021 Tampereen kaupungin kulttuurijohtajana. Tätä aikaisemmin hän on toiminut Tampereen kaupungilla Tampereen kaupunginorkesterin intendenttinä vuosina 2019–2021 ja Espoon kaupungilla Espoon kaupunginorkesterin intendenttinä vuosina 2016–2019. Sitä ennen hän työskenteli Yleisradion sinfoniaorkesterin apulaisintendenttinä vuosina 2015–2016 ja yli neljä vuotta Helsingin Musiikkitalo Oy:n tapahtumapäällikkönä vuosina 2011–2015. Näiden lisäksi Ahonen on työskennellyt muun muassa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa oopperakoulutuksen tuottajana sekä Yleisradiossa eri rooleissa, kuten toimittajana, juontajana ja tuottajana.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Juha Ahosella on vahvaa johtamiskokemusta julkiselta ja yksityiseltä sektorilta kulttuurialan tehtävistä yli 12 vuoden ajalta, minkä vuoksi hänellä on vahvaa osaamista erilaisten organisaatioiden johtamisesta. Kuluneet kaksi vuotta hän on toiminut 650 hengen organisaation esihenkilönä ja tätä ennen hän on johtanut pääasiassa pienempiä organisaatioita. Ahosella on syvällistä kulttuurialan kokemusta ja ymmärrystä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan eri palvelukokonaisuuksien toiminnoista. Hän on verkostoitunut laajasti erityisesti kulttuurikentän toimijoiden kanssa. Ahonen on tehnyt koulutuksensa ja työtehtäviensä kautta erilaista kansainvälistä yhteistyötä ja näin ollen hän on verkostoitunut myös kansainvälisesti. Ahonen toimii muun muassa Eurocities-verkostossa. Esiintymiskokemusta hänelle on kertynyt kulttuurijohtajan tehtäviensä lisäksi esimerkiksi toimittajan ja juontajan työstä. Lisäksi Ahonen on tottunut toimimaan median kanssa ja esiintyy luontevasti erilaisissa yhteyksissä.

********** on suorittanut filosofian tohtoritutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2012. Lisäksi hän on suorittanut filosofian maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Turun yliopistossa vuonna 1997. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on hyvää johtamiskokemusta kulttuurialalta noin 9 vuoden ajalta. Hän on toiminut esihenkilönä kahdessa eri organisaatiossa Suomessa. ********** tuntee kulttuurin ja vapaa-ajan sektoria yhteistyön tekemisen ja yhteisten tapahtumien kautta. Hän on verkostoitunut laajasti alan toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin ja esiintyy luontevasti erilaisissa tilaisuuksissa kuten asiantuntijana eri medioissa, luennoitsijana seminaareissa ja paneeleissa.

********** on suorittanut kauppatieteiden tohtoritutkinnon Hanken Svenska Handelshögskolanissa vuonna 2014. Lisäksi hän on suorittanut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on vahvaa ja monipuolista johtamiskokemusta 15 vuoden ajalta. Hänen johtamiskokemuksensa koostuu akateemisen uran ja elinkeinoelämän lisäksi erilaisten pienempien kulttuurialan organisaatioiden johtamisesta ja kansainvälisestä työkokemuksesta. ********** on myös hyvää ymmärrystä ja kokemusta kulttuurin ja vapaa-ajan sektorista, sillä hän on työskennellyt tiiviissä yhteistyössä julkisen ja yksityisen puolen kulttuurin ja vapaa-ajan sektorin toimijoiden kanssa. ********** on tottunut esiintymään useilla eri kielillä, kouluttamaan ja puhumaan erilaisissa tilaisuuksissa niin sidosryhmille kuin mediallekin kotimaassa ja kansainvälisesti.

********** on suorittanut tekniikan lisensiaatin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1995. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on varsin laaja ja monipuolinen kokemus 23 vuoden ajalta muun muassa teknologiaan liittyvien yritysten johtamisesta. Hänellä on hyvää aiempaa kokemusta ja näyttöä suurten organisaatioiden strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta yksityiseltä sektorilta. ********** Kokemuksen kautta hänelle on kertynyt vahvaa osaamista muun muassa tiedonhallinnan, tekoälyn ja teknologian käyttöön palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta sekä muun muassa kansainvälisten liiketoimintojen perustamisesta ja organisoinnista. ********** ei ole aiempaa kokemusta Helsingin kaupungilla tai kaupunkikonsernin sisällä työskentelemisestä eikä myöskään kulttuurialan organisaatioista. **********

********** on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2018. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on hyvää kokemusta erilaisten kulttuurialaan liittyvien asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta 20 vuoden ajalta. Hän on johtanut pääasiassa pienempiä kulttuurialan järjestöjä ja organisaatioita. **********

********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2002. Lisäksi hän on suorittanut Executive Master of Business Administration (EMBA)- tutkinnon Aalto-yliopistossa vuonna 2021. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** vahvassa johtamiskokemuksessa painottuu hallinnollisten palveluiden johtaminen kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa niin kunnallishallinnossa kuin valtionhallinnossa. **********

Kaikilla haastatelluilla arvioitiin olevan hyvää johtamiskokemusta sekä viranhoidon kannalta riittävää ymmärrystä ja kokemusta kulttuurin ja vapaa-ajan sektorin tehtävistä. Hakijoista Ahosella, ********** nähtiin kuitenkin haastatteluvastausten perusteella olevan parhaat näytöt ja kyvyt johtaa kulttuurin- ja vapaa-ajan eri palvelukokonaisuuksia niiden erityispiirteet huomioiden. Lisäksi heillä on vahvaa kokemusta ja näyttöä onnistuneesta johtamisesta sekä riittävää Helsingin kaupunkiorganisaation tuntemusta. Näin ollen henkilöarviointeihin kutsuttiin haastattelujen jälkeen Ahonen, **********

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 19.6–21.6.2023

Jatkoon valittuja hakijoita haastattelivat 3.8.2023 pormestari Juhana Vartiainen, pormestarin erityisavustaja Antti Leino, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja Satu Järvenkallas ja rekrytoinnin asiantuntija Susanna Laakkonen.

Toisen haastattelun yhteydessä kaikki jatkoon valitut hakijat suoriutuivat hyvin näkemyksellisyyttä ja esiintymiskykyä kartoittavasta ennakkotehtävästä. Kaikki kolme hakijaa kutsuttiin toisen haastattelukierroksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan haastatteluun 22.8.2023.

Prosessin seuraavana vaiheena päätettiin edetä kahden hakijan, Juha Ahosen ja ********** kanssa. Vahvimpana perusteena oli se, että ********** ei ole lainkaan kunnallishallinnon kokemusta, mikä nähtiin liian suurena haasteena tehtävän haltuun ottamisen ja hoitamisen kannalta.

Valtuustoryhmillä oli mahdollisuus haastatella kahta kärkihakijaa prosessin tässä vaiheessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on antanut kaupunginhallitukselle lausunnon hakijoista 5.9.2023, 108 §. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Arviointi

Toimialajohtaja vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uudistumisesta ja strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtajalla on kaupungin johtoryhmän jäsenenä keskeinen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on neljä palvelukokonaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja sekä johtava asiantuntija.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden kärkihakijan, Juha Ahosen ja ********** välillä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla työskentelee noin 1600 työntekijää ja toimialajohtajan tehtävänä on johtaa näkemyksellisesti ja linjakkaasti organisaationsa henkilöstöä, toimialan toimintaa ja hallintoa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja valitaan seitsemän vuoden määräaikaisuuteen. On tärkeää, että valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa ja monipuolista kokemusta sekä näyttöä onnistuneesta johtamisesta, lähtökohtaisesti vahvaa Helsingin kaupunkiorganisaation tuntemusta sekä ymmärrystä ja kokemusta kulttuurin ja vapaa-ajan sektorin tehtävistä.

Molemmat kärkihakijat tuntevat Helsingin kaupunkiorganisaation sekä toimialan viran hoitamisen kannalta riittävän hyvin. Juha Ahosella on vahvaa kokemusta ja näyttöä kulttuurin ja vapaa-ajan sektorin tehtävistä, mutta hänellä on vähemmän Helsingin kaupunkiorganisaation tuntemusta kuin ********** Sen sijaan Ahosella on vahvempi kulttuurialan tausta, sillä hänen aiempi kokemuksensa painottuu syvällisemmin kulttuurialan tehtäviin. Lisäksi Ahonen on johtanut Tampereella ja Espoossa kulttuuripalveluja ja näin ollen hän on saanut kokemusta johtamisesta kahden suuren kaupungin kulttuuriorganisaatioista ja kehityshankkeiden toteuttamisesta erilaisissa toimintaympäristöissä.

********** on vahva kaupunkiorganisaation ja toimialan tuntemus. Hän tuntee hyvin tehtävän vastuualueen, haasteet ja yhteistyökumppanit, mutta myös laajemmin kaupungin toimintaympäristön ja menestystekijät.

Lisäksi valittavalla toimialajohtajalla tulee olla aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta ja hänen tulee kyetä ohjaamaan henkilöstöään kaupunkistrategian tavoitteiden suuntaan. Molemmilla kärkihakijoilla on hyvää kokemusta organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Lisäksi molemmat kärkihakijat ovat toimineet johtamistehtävissä jo pidemmän aikaa ja ovat onnistuneesti jalkauttaneet strategioita johtamissaan organisaatioissa. Heidän vahvuusalueensa johtajina ovat kuitenkin erilaiset.

Juha Ahosella on hyvää kokemusta strategisesta johtamisesta, sillä hän on toteuttanut ja tukenut laajoja strategiaprosesseja, joiden tarkoituksena on ollut muokata eri yksiköiden toimintaa vastaamaan paremmin kaupunkistrategiaa sekä ympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutoksia. Rekrytointiprosessin aikana Ahonen on korostanut henkilöstön kehittämisen ja talouden suunnittelun ja -seurannan osuutta strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen liittyen. Hänen johtamisotteessaan on nähtävissä valmiudet kokonaisvaltaiseen, strategiseen suunnitteluun ja kehittämismyönteiseen muutosjohtamiseen ja hän on ollut mukana toteuttamassa muun muassa organisaatiorakenteiden muutoksia. Ahonen on osoittanut omaavansa vahvat ja monipuoliset johtamisvalmiudet henkilöstöjohtamisen saralla. Hänellä nähdään hyvät valmiudet innostamiseen ja aktivoimiseen ja Ahonen on tuonut esille toimintatyylinsä, kuinka hän johtaa mahdollisuuksien kautta kokeilevasti ja dynaamisesti. Ahonen on johtajana ideointikykyinen ja näkemyksellinen, ja hän on osoittanut tietämystä toimintaa ohjaavien prosessien lisäksi tulevaisuuden näkymistä kulttuurialalla.

********** vahvassa johtamiskokemuksessa painottuu hallinnollisten palveluiden johtaminen kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa niin kunnallishallinnossa kuin valtionhallinnossa. ********** on kokemusta muutosjohtamisesta, sillä hän on ollut mukana toteuttamassa useita organisaatiouudistuksia. Näistä merkittävin uudistus on **********

********** on osoittanut johtavansa luontevimmin asioiden ja analyysien kautta käytännönläheisesti ja faktoihin perustuen. ********** Lisäksi hän on osoittanut olevansa helposti lähestyttävä ja tavoitettavissa oleva sekä henkilöstön itseohjautuvuuteen luottava johtaja.

Toimialajohtajan tulee olla tottunut työskentelemään ihmisten kanssa ja johtajana kirkastamaan toiminnan tavoitteet sekä kyetä innostamaan ja sitouttamaan ihmisiä. Lisäksi hänen tulee olla luonteva esiintyjä erilaisissa tilanteissa ja kansainvälisessä yhteistyössä hän tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa. Molemmat kärkihakijat ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet olevansa yhteistyötaitoisia ja kokeneita esiintymiskykyisiä johtajia, ja he ovat tottuneet käyttämään englantia työkielenään.

Rekrytointiprosessin aikana Juha Ahonen on näyttäytynyt vuorovaikutukseltaan taitavana ja helposti lähestyttävänä. Ahonen on osoittanut panostavansa hyvän ilmapiirin luomiseen ja hänen toiminnassaan yhdistyy valmius innostaa ja aktivoida sekä kyky suhtautua vastaanottavaisella tavalla uusiin asioihin ja mahdollisuuksiin. ********** on pirteää ja myönteistä energiaa ja tätä kautta innostavuutta. Hänet nähdään systemaattisena ja varmaotteisena viestijänä. ********** ymmärtää kommunikaation merkityksen ja pyrkii korostamaan ja edistämään myönteistä dialogia.

Molempien kärkihakijoiden viestintätaidot arvioidaan vahvoiksi toimialajohtajan työn kannalta ja he ovat osoittaneet esimerkkien avulla johtajina kykyjä ja valmiuksia innostaa henkilöstöä ja siten mahdollistaa muutosmyönteistä henkeä organisaatiossa. Lisäksi molemmat kärkihakijat ovat osoittaneet yhteistyökykyisyyttä ja kykyä tehdä vaativaakin sidosryhmäyhteistyötä. He ovat myös kohdanneet johtamistyössään paineisia tilanteita, kuten haastavia henkilöstöasioita ja hankalia muutostilanteita, ja kyenneet toimimaan niissä onnistuneesti.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Juha Ahosella on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä tavoitteellisella, kehittämismyönteisellä ja strategiseen suunnitteluun tähtäävällä johtamisotteellaan. Toimialajohtajalta haettiin näkemyksellisyyttä, ja Ahosen vakuuttavat ajatukset ja visiot toimialan palveluiden kehittämiseen osoittavat kykyä luovaan ja suuntaa näyttävään johtamiseen. Hänen valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu vahva kulttuurialan johtamiskokemus, hyvät valmiudet esihenkilötyöhön ja prosessien vahva tuntemus. Nähdään myös, että Ahosella on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja kykyä innostaa henkilöstöä ja sidosryhmiä toimimaan tavoitteiden mukaisesti, minkä katsotaan hyödyttävän toimialan johtamista ja toimialan kehittämistä koko kaupunkiorganisaation kannalta suotuisaan suuntaan.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Lisäksi toimielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.09.2023 § 108

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon koskien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan viran täyttöä.

Hakijat

Lautakunnan lausunto koskee rekrytointiprosessissa jatkoon edenneitä ja lautakunnan haastattelemia hakijoita seuraavasti:

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Arviointi

Toimialajohtaja vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uudistumisesta ja strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtajalla on kaupungin johtoryhmän jäsenenä keskeinen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on neljä palvelukokonaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja sekä johtava asiantuntija.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä menestyäkseen hakijalla on oltava vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän on linjakas, kirkastaa toiminnan tavoitteet ja kykenee luomaan innostunutta ja sitouttavaa työkulttuuria. Johtamisessa tulee myös näkyä Helsingin kaupungin johtamisen kulmakivet (näkemyksellisyys, innostus, linjakkuus ja toimeenpanokyky). Hän pystyy hahmottamaan monitahoista toimintakenttää ja julkiset esiintymiset ovat hänelle luontevia. Kansainvälisessä yhteistyössä hakija tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa.

Toimialajohtaja on myös taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä onnistumisessa hakijaa auttaa ymmärrys ja kokemus kulttuurin ja vapaa-ajan sektorin tehtävistä. Tehtävässä eduksi on Helsingin kaupunkiorganisaation tuntemus ja kokemus johtamisesta julkiselta sektorilta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla työskentelee noin 1600 työntekijää ja toimialajohtajan tehtävänä on johtaa näkemyksellisesti ja linjakkaasti organisaationsa henkilöstöä, toimialan toimintaa ja hallintoa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja valitaan seitsemän vuoden määräaikaisuuteen. On tärkeää, että valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa ja monipuolista kokemusta sekä osaamista johtamisesta, lähtökohtaisesti vahvaa Helsingin kaupunkiorganisaation tuntemusta sekä ymmärrystä ja kokemusta kulttuurin ja vapaa-ajan sektorin tehtävistä.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Edellä todettuun viitaten lautakunta on tuonut lausunnossaan esille näkemyksiään kärkihakijoista ja heidän vahvuuksistaan toimialajohtajan viran hoitamisen kannalta. Hakijoiden vahvuuksien arvioinneissa korostuivat muiden edellytysten lisäksi hakijoiden osoittama näkemyksellisyys toimialan eri palvelukokonaisuuksien johtamiseen ja valmiudet johtaa henkilöstöään innostavasti

Käsittely

Esteelliset: Kirsti Laine-Hendolin
Esteellisyyden syy: osallisuusjäävi (hallintolaki 28.1 § kohta 1)

Asian aikana kuultavana oli rekrytoinnin asiantuntija Susanna Laakkonen.

Vastaehdotus:
Anna Karhumaa: Esitän että arviointi- kappaleen kohdan 20 jälkeen lisätään seuraava teksti uudeksi kohdaksi 21 muiden kohtien siirtyessä yhden numeroinnin eteenpäin:

"Lautakunta toteaa että toimialajohtajan tehtävän hakukriteereitä ja Helsingin kaupungin johtamisen kulmakiviä parhaiten vastaava ehdokas on ********** Lautakunta esittää ********** valittavaksi tehtävään."

Kannattaja: Hilkka Ahde

Vastaehdotus:
Esa Korkia-aho: ”Lisätään kappaleen 20 jälkeen seuraava teksti:

Lautakunta katsoo, että hakijoista ********** on parhaat edellytykset tehtävän hoitoon. Lautakunta esittää, että ********** valitaan toimialajohtajaksi.

**********

**********

**********

Kannattaja: Joel Harkimo

Anna Karhumaan ja Esa Korkia-ahon vastaehdotuksista äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa

1 äänestys

JAA-ehdotus: Anna Karhumaan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
EI-ehdotus: Esa Korkia-ahon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 9
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Anna Karhumaa, Heimo Laaksonen, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Ei-äänet: 2
Joel Harkimo, Esa Korkia-aho

Tyhjä: 2
Paavo Arhinmäki, Tuomas Tuomi-Nikula

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Anna Karhumaan vastaehdotuksen äänin 9 - 2 (2 tyhjää).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Karhumaan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Joel Harkimo, Esa Korkia-aho, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 6
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Anna Karhumaa, Heimo Laaksonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Anna Karhumaan vastaehdotuksen äänin 7 - 6.

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Esittelijä
va. henkilöstöjohtaja
Petri Lumijärvi
Lisätiedot

Petri Lumijärvi, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: (09) 310 22418

petri.lumijarvi@hel.fi

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: (09) 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi

Keskushallinto Pormestari 09.08.2023 § 64

Päätös

Pormestari määräsi henkilöstöjohtajan esittelijäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaan ottamista koskevassa asiassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi aina ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijänä toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan. Toimialajohtajan virkaan ottamista koskevaa asiaa valmistellaan kaupunginkansliassa, joten on perusteltua, että asian esittelijäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa määrätään henkilöstöjohtaja.

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09-310 25251

maria.nelskyla@hel.fi
Close

This decision was published on 06.10.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi

Attachments

1. Hakijaluettelo
2. Hakijayhteenveto
3. Hakemukset

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.