Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön lännen johtaville viran ja toimen haltijoille

HEL 2023-004464
More recent handlings
§ 19

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön lännen aikuissosiaalityön johtaville viran ja toimen haltijoille

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Päätös A

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti, että

 • lännen aikuissosiaalityö 1 -alayksikön johtavan sosiaalityöntekijän (vakanssi 023490) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 024597)
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 024921)
  • johtava sosiaaliohjaaja (vakanssi 084689) pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 044996)
 
 • lännen aikuissosiaalityö 2 -alayksikön johtavan sosiaalityöntekijän (vakanssi 024921) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 023490)
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 024597)
  • johtava sosiaaliohjaaja (vakanssi 084689) pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 044996)
 • nuorten sosiaalityö -alayksikön johtavan sosiaalityöntekijän (vakanssi 024597) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 024921)
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 023490)
  • johtava sosiaaliohjaaja (vakanssi 084689) pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 035148)
 • tilapäinen asuminen -alayksikön johtavan sosiaalityöntekijän (vakanssi 044996) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 035148)
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 024597)
  • johtava sosiaaliohjaaja (vakanssi 084689) pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 023490)
 • työkykyselvitys-alayksikön johtavan sosiaalityöntekijän (vakanssi 035148) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 044996)
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 023490)
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 024921)
  • johtava sosiaaliohjaaja (vakanssi 084689) pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät

Päätös B

Samalla nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti, että

 • etsivän lähityön johtavan sosiaaliohjaajan (vakanssi 084689) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 023490)
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 024921)
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 044996)
  • johtava sosiaalityöntekijä (vakanssi 035148)

Samalla aikuissosiaalityön ja nuorten palvelujen johtaja totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä sijaisena toimii aikuissosiaalityön ja nuorten palvelujen johtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.4.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan 9.12.2020 tekemän päätöksen § 58 ja 28.2.2022 tekemän päätöksen § 16.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön tai alayksikön päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

This decision was published on 11.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 19 § (Päätös A).

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 19 § (Päätös B).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 62843

henna.niiranen@hel.fi

Decisionmaker

Sari Karisto
nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja