Määrärahan myöntäminen Helsingin kaupunginorkesterin Yhdysvaltain kiertueen toteuttamiseksi vuonna 2023

HEL 2023-004557
More recent handlings
§ 10

Määrärahan myöntäminen Helsingin kaupunginorkesterin Yhdysvaltain kiertueen toteuttamiseksi vuonna 2023

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti myöntää vuoden 2023 talousarvion kohdasta 40 10 01, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tapahtumatuotantojen määrärahasta, sisäinen tilaus 298000001, 70 000 euroa (alv. 0 %) Helsingin kaupunginorkesterin Yhdysvaltain kiertueen matkakustannuksiin.

Päätöksen perustelut

New Yorkin Carnegie Hall ja Washington D.C:n Kennedy Center ovat kutsuneet Helsingin kaupungin-orkesterin vierailulle Yhdysvaltoihin toukokuussa 2023.

Konsertit tarjoavat mahdollisuuden rakentaa näiden kansainvälisesti näkyvien tapahtumien yhteyteen laajemman kaupunkiyhteisen kokonaisuuden, joka hyödyttää Helsingin kaupunkia ja kaupungissa toimivia yrityksiä sekä muita toimijoita kaupunkistrategian mukaisesti. Konserttikiertue ja sen ympärille rakennettavat sidosryhmätapahtumat auttavat osaltaan vahvistamaan kuvaa Helsingistä kulttuurisesti merkittävänä ja kiinnostavana toimijana. Lisäksi kiertuekokonaisuus tukee kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisten investointien houkuttelemisesta ja kaupungin vetovoiman vahvistamisesta kansainvälisten suurtapahtumien kotipaikkana.

Pääosa kiertueen lähes 500 000 euron kustannuksista katetaan konserttijärjestäjien palkkioilla sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan omarahoituksella. Kulttuurin ja vapaa-ajalle on myönnetty 15.12.2022 kaupunginhallituksen käyttövaroista 100 000 euron erillisrahoitus kiertueen toteuttamiseksi. Helsingin kaupunginorkesteri vastaa kaikista matkaan liittyvistä hankinnoista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 17.12.2019, § 202 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 300 000,00 euroon saakka.

This decision was published on 06.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 0405168022

saila.machere@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja