Hankinta, minikilpailutus, Digitien konsultointi, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-004612
More recent handlings
§ 3

Digitie - Digitalisaation vision ja tiekartan viestinnän konsultoinnin hankinta

Kehittämis- ja digitalisaatiopäällikkö

Päätös

Kehittämis- ja digitalisaatiopalveluiden päällikkö hyväksyi Ellun Kanat Oy:n tarjouksen parhaan hinta-laatusuhteen perusteella ja päätti, että Ellun Kanat Oy:n kanssa tehdään Digitie – digitalisaation vision ja tiekartan viestinnän konsultoinnin hankintaa koskeva tilaus. Hankinnan arvo on 57 355 euroa (alv. 0 %).

Hankintaa koskeva tilaus tulee voimaan vasta, kun tilaus on tehty.

Päätöksen perustelut

Hankintana on kaupunkiympäristön toimialan Digitie – digitalisaation visio ja tiekartta -valmisteluprojektin viestinnän konsultointi. Konsultin tehtävänä on laatia valmisteluprojektin viestintäsuunnitelma sekä toteuttaa se projektin aikana; suunnitella ja toteuttaa 10 osallistavaa työpajoja henkilöstölle; laatia näissä käydyn keskustelun pohjalta kirjallinen esitys; koota tiivistelmä toimialan digitalisaation tunnusluvuista; sekä tarjota projektin ohjausryhmälle henkilökohtaista viestintätukea.

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 5.4.2023 päivättyyn tarjouspyyntöön. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon 60 000 euroa alittava palveluhankinta.

Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle tarjoajalle sähköpostilla 5.4.2023. Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä 13.4.2023 mennessä. Niitä esitettiin 3 kappaletta ja niihin vastattiin 18.4.2023.

Määräaikaan 25.4.2023 mennessä saatiin kolme tarjousta Ellun Kanat Oy:ltä, Kaimana Oy:ltä ja Futurice Oy:ltä.

Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarkastus

Tarjoukset avattiin 26.4.2023 klo 14.00.

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset sekä tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Kaikki määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset täyttivät asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjouspyynnössä kuvattiin tarjousten valintaperusteet. Tarjousten vertailu ja pisteytys on kuvattu liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

Tarjousten vertailu tehtiin tarjouspyynnön mukaisesti parhaan hinta-laatusuhteen perusteella niin, että 20 % kokonaispisteistä perustuu hintaan ja 80 % laatuun.

Laatu määrittyi konsultin referenssien ja työsuunnitelman sisällön perusteella. Tarjoajat saivat hinta-laatuvertailusta kokonaispisteitä seuraavasti: Ellun Kanat Oy 92,15, Futurice Oy 86,71 ja Kaimana Oy 70. Näin ollen Ellun Kanat Oy:n tarjous valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Tarkemmat hinta-laatuvertailut on esitetty liitteessä 1. Vertailutaulukko.

Sopimuskumppaniksi hyväksytyn osalta on tarkastettu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeen mukaiset selvitykset, joita on edellytetty tarjouspyynnössä.

Sopimus

Hankintasopimus tulee voimaan vasta, kun sopimus on allekirjoitettu tai kun tilaus on tehty. Sopimus päättyy, kun työ on hyväksytysti suoritettu. Työn tulee valmistua 31.12.2023 mennessä.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 13.12.2022 § 711) mukaan kehittämis- ja digitalisaatiopalvelun päälliköllä on hankintavaltuudet enintään 200 000 euron suuruisiin hankintoihin.

This decision was published on 10.05.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Kietäväinen-Siren, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 36114

hanna.kietavainen-siren@hel.fi

Decisionmaker

Elsa Paasilinna
kehittämis- ja digitalisaatiopäällikkö

Attachments

1. Vertailutaulukko

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.