Vuokraus, lisätila, Laajalahdentie 23, Kiinteistö Oy Tietokuja 2, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-004649
More recent handlings
§ 11

Vuokraus, lisätila, Laajalahdentie 23, Kiinteistö Oy Tietokuja 2, LPK Ruusun eskaritilat, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Laajalahdentie 23 sijaitsevan (kohdenumero 6826), huoneistoalaltaan 398 htm² suuruisen, opetustilan vuokrauksesta KOy Tietokuja 2:lta 1.8.2023 - 31.7.2026 ja edelleen vuokrata sen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan LPK Ruusun eskareiden (Vare) lisätilaksi määräaikaisesti ajalle 1.8.2023 – 31.7.2025.

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 29,08 euroa/m²/kk, 11 574 euroa/kk, 138 886 euroa/vuosi. Vuokraerittely liitteenä. Vuokraa korotetaan elinkustannusindeksin mukaisesti vuosittain, vuokrasuhteen alkaessa ja vuosittain tammikuussa.

Vuokrauksessa noudatetaan tilaelementtitoimittajan KOy Tietokuja 2:n ja Helsingin kaupungin välisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Vanha vuokrasopimus 211028308 päättyy 31.7.2023.

Mikäli vuokrasopimus päättyy ennen vuokra-ajan päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja vuokrasopimuksen maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan vuokran siten, että koko jäljellä oleva vuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Päätöksen perustelut

Tietokuja 2 tiloissa toimii tällä hetkellä perusopetuksen kohteet: Munkkivuoren ja Munkkiniemen ala-asteen lisätilat sekä väistötilassa Hoplaxskolan. Nyt vuokrattava uusi osa alkaen 1.8.2023, 398m2, tulee LPK Ruusun eskareiden lisätilaksi, koska heidän tulee siirtyä vanhasta Laajalahdentie 21a paviljongista toisiin tiloihin kesällä 2023.

Omistajataho hoitaa tilojen peruskunnostuksen ja tilan toiminnalliset muutostyöt yhdessä tehtyjen suunnitelmien pohjalta kevään 2023 aikana. Tila valmistuu alkusyksystä 2023. Omistaja on hoitanut samasta kiinteistöstä erillisen tilan käyttäjälle elokuusta alkusyksyyn, ennen kuin omat tilat valmistuvat korjauksesta.

Kasvatus- ja koulutuksen toimiala on antanut tarvekuvauksen 21.11.2022, jonka pohjalta lisätilat on suunniteltu.

This decision was published on 04.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Jouko Snellman
vs. yksikön päällikkö

Attachments

1. Vuokrasopimus KOY Tietokuja 2

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.