Tutkimuslupa, Tutkimus DigiHelsinki Oy:n sovellusten elinkaarihallinnan ja toimialan ICT-yksikön välillä

HEL 2023-004705
More recent handlings
§ 6
This decisionmaker is no longer active

Tutkimuslupa tutkimukseen "Tutkimus DigiHelsinki Oy:n sovellusten elinkaarihallinnan ja toimialan ICT-yksikön välillä"

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle "Tutkimus DigiHelsinki Oy:n sovellusten elinkaarihallinnan ja toimialan ICT-yksikön välillä" (AMK-opinnäytetyö). Opinnäytetyön yhteyshenkilö on vastaava ict-asiantuntija ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2023 saakka.

Tutkimuslupa kattaa ainoastaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaan kohdistuvan aineistonkeruun.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen
osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja
pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi.

Päätöksen perustelut

In-house -yhtiö DigiHelsinki Oy aloitti toimintansa 1.1.2023 Helsingin kaupungin sisäisten digitaalisten peruspalvelujen tuottamiseksi. Opinnäytetyö tehdään DigiHelsinki Oy:n toimeksiantona, ja se kohdistuu tietohallintopalvelujen lisäksi muun muassa kaupungin muiden toimialojen ict-yksiköihin. Tavoitteena on laatia nykytilan selvitys muun muassa asennusresursseista, tiedottamisesta ja muusta yhteistyöstä DigiHelsinki Oy:n kanssa. Tuloksia käytetään DigiHelsinki Oy:n sovellusten elinkaarihallinnan toiminnan kehittämiseen.

Tutkimusaineisto kerätään kohdeyksikön työntekijöiltä sähköisen kyselyn ja haastattelujen avulla. Tutkittavien rekrytoinnista sovitaan yhteyshenkilön kanssa. Haastatteluja ei nauhoiteta. Tutkimusorganisaatioita ei julkisteta opinnäytetyön raportissa ja aineisto hävitetään 29.12.2023 mennessä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksen 17.1.2023 § 11 mukaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hallinnollisten asiakirjojen antamisesta päättää hallintopalvelujen hallintopäällikkö.

This decision was published on 02.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anne-Maria Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 43444

anne-maria.kuvaja@hel.fi

Decisionmaker

Tero Oinonen
hallintopäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.