Avustuksen hakeminen, EAKR-rahoitus, Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hanke, Uudenmaan liitto, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-004729
More recent handlings
§ 22

Helsingin kaupungin osallistuminen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushakuun Energiapalvelumalli alueille (ENPA) hankkeella

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan osallistumisen Uudenmaan liiton EAKR rahoitusohjelman Kestävän kaupunkikehittämisen -avustushakuun hankkeella ”Energiapalvelumalli alueille (ENPA)”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelun toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Helsingin kaupungin osalta hankkeen kokonaiskustannukset ovat 290 000 euroa, josta tuen osuus on 174 000 euroa ja omarahoitusosuus on 116 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hankkeen tavoitteena on luoda energiapalveluyritysten kanssa liiketoimintamalli, joka yrityslähtöisesti tuottaa kestävää liiketoimintaa, pitkäaikaisia päästövähennyksiä sekä lisää kaupungin energiaomavaraisuutta vaikuttamalla kortteleiden ja alueiden energiaratkaisuiden valintaan ja hankintoihin jo niiden peruskorjaus- ja täydennysrakentamisen suunnitteluvaiheessa.

Aluetason vähähiilisyyden lähtökohtana on alueella mahdollisesti syntyvien ylijäämäenergioiden sekä paikallisesti tuotettavan uusiutuvan energian hyödyntäminen. Alueellisella tarkastelulla on mahdollista löytää optimaalinen rajatun aluetason energiaratkaisu ja siten välttää rakennustasoinen osaoptimointi. Energiaratkaisu perustuu yritysten tarjoamiin teknisiin ratkaisuihin sekä palveluihin, joiden hyödyntämisen kaupungit mahdollistavat. Teknisinä ratkaisuina voidaan hyödyntää esimerkiksi lämpöpumppuja, matalalämpöverkkoja, edistynyttä rakennusautomaatiota ja energiankulutuksen joustoja markkinoiden tarpeiden mukaisesti sekä erilaisia hybridiratkaisuja.

Pääkaupunkiseudun energia-alan yritykset ovat ENPA-hankkeessa vahvasti mukana yhteiskehittämässä uutta energiapalvelumallia esimerkiksi markkinavuoropuheluissa. Yritykset hyötyvät tuloksista liiketoiminnan kehittämisen ja laajentumisen myötä esimerkiksi tarjoamalla pelkkien laitteiden sijaan myös palveluita ja olosuhteita. Uuden energiapalvelumallin perusteena on elinkaaren aikaisten kustannusten ja hyötyjen jakaminen oikeudenmukaisesti alueen eri toimijoiden välillä sekä energiaratkaisujen hankintojen aikataulutus (vaiheistus) suhteessa koko alueen kehittämiseen.

Hankkeen avulla kaupungin hankintaosaaminen merkittävissä alueellisissa energiahankinnoissa lisääntyy samalla kun konkreettisesti valmistellaan hankinta-asiakirjoja mahdollisimman energiaomavaraisten korttelitason energiainvestointien suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Sujuvampi hankintaprosessi mahdollistaa useammille yrityksille paremmat edellytykset osallistua tarjouskilpailuun.

Hankkeen pääpartnerina ja rahoituksen hakijana toimii Helsingin kaupunki. Muita partnereita ovat Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki ja Metropolia ammattikorkeakoulu. Yhteishanke mahdollistaa synergiahyödyn pääkaupunkiseudun kuntien kesken. Konsortiossa on erilaisia pilottikohteita laajemmin, mikä lisää hankkeen kiinnostavuutta yrityksille. Hankkeessa verkostoidaan (yhteisiä työpajoja ja tiedon vaihtoa) pääkaupunkiseudun eri alueelliset energiahankkeet, joilla on synergiaa keskenään. Näitä ovat esim. Vantaan Neutralpath-hanke, Espoon Keran ja Finnoon (NIMI) hankkeet, Helsingin Energiaomavaraiset kortteli (OMAVA) -hanke, sekä Metropolian ja Greennet Finlandin (GNF) Block the Climate Change (BLOCKCC) -hanke.

Hankkeen vetäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelun yhteiskuntavastuuyksikkö. Hankkeeseen osallistuvat lisäksi kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluissa ja kaupunginkanslian elinkeinopalveluissa työskenteleviä asiantuntijoita sekä hankkeeseen yhteistyökumppaneiksi myöhemmin valittavat pilottialueilla toimivat yritykset ja kaupungin tytäryhteisöt.

Hankkeen tuloksista hyötyvät tulosten monistamisen kautta myös kaupungin muut alueet, tytäryhteisöt sekä valtakunnallisesti Suomen muut kaupungit ja energia-alan toimijat.

Hankkeen alustava kesto on kolme vuotta ajalla 01.10.2023 - 30.9.2026. Helsingin kaupungin osalta hankkeen kokonaiskustannukset ovat 290 000 euroa, josta Uudenmaan liiton PKS ekosysteemisopimuksen tuen osuus hankebudjetista on 60 prosenttia eli 174 000 euroa ja omarahoitus 40 prosenttia eli 116 000 euroa. Koko hankkeen budjetti on 880 000 euroa, josta Vantaan kaupungin osuus 260 000 euroa, Metropolian 250 000 euroa ja Espoon kaupungin 100 000 euroa.

Hanke toteuttaa kaupunkistrategiaa edistämällä kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta ja olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta ja hajautetun uusiutuvan energian tuotantoa. Lisäksi hanke edistää vastuullista taloutta, koska aluetason energiaratkaisuilla on kymmenien vuosien elinkaaren aikaiset päästö- ja kustannussäästöpotentiaalit. Yritykset otetaan vahvasti mukaan hankkeeseen kehittämään ja ideoimaan ratkaisuja alueille, jotka ovat merkittäviä kohteita Helsingissä.

This decision was published on 24.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö