Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelujen Lännen terveysasemalla

HEL 2023-004747
More recent handlings
§ 6

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelujen Lännen terveysasemalla 20.3.2023 alkaen

Terveysasemien johtajalääkäri

Päätös

Terveysasemien johtajalääkäri päätti, että Lännen terveysaseman johtavan ylilääkärin, ylilääkärin ja ylihoitajan sijaisina toimivat 20.3.2023 alkaen seuraavat henkilöt:

Tehtävänimike
Vakanssinumero
Sijainen
Vakanssinumero
Toimipiste
 
 
 
 
 
johtava ylilääkäri
040690
ylilääkäri
019362
Haaga
 
 
ylilääkäri
020416
Munkkiniemi
 
 
ylilääkäri
022653
Malminkartano
 
 
ylilääkäri
020333
Pitäjänmäki
Ylilääkäri
019362
tk-lääkäri
019711
Haaga
 
 
tk-lääkäri
019688
Haaga
 
 
tk-lääkäri
019685
Haaga
 
 
tk-lääkäri
026923
Haaga
Ylilääkäri
022653
tk-lääkäri
022781
Malminkartano
 
 
tk-lääkäri
020391
Malminkartano
Ylilääkäri
020416
tk-lääkäri
020377
Munkkiniemi
 
 
tk-lääkäri
020359
Munkkiniemi
 
 
tk-lääkäri
019707
Munkkiniemi
 
 
tk-lääkäri
020327
Munkkiniemi
Ylilääkäri
020333
tk-lääkäri
022941
Pitäjänmäki 
 
 
tk-lääkäri
020309
Pitäjänmäki
 
 
tk-lääkäri
019497
Pitäjänmäki
Ylihoitaja
040539
osastonhoitaja
020580
Pitäjänmäki
 
 
osastonhoitaja
022785
Malminkartano
 
 
osastonhoitaja
019788
Munkkiniemi

Tämä päätös on voimassa 20.3.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa terveysasemien johtajalääkärin 1.6.2022 tekemän päätöksen § 16.

Lisäksi terveysasemien johtajalääkäri päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden estyneinä ollessa heidän sijaisinaan toimivat terveysasemien johtajalääkärin määräämät henkilöt.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7. luvun mukaan yksikön tai alayksikön päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

This decision was published on 13.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Erno Vähärautio, ylilääkäri, puhelin: 09 310 42043

erno.vaharautio@hel.fi

Decisionmaker

Timo Lukkarinen
terveysasemien johtajalääkäri