Hankinta, minikilpailutus, siivouspalveluiden hankinta kulttuurin ja vapaa-alan toimialan kohteille 1.1.2024 alkaen

HEL 2023-004791
More recent handlings
§ 41

Siivouspalveluiden hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kohteille 1.1.2024 alkaen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Tämä päätös korvaa vs. toimialajohtajan päätöksen 3.10.2023, 36 § esitystekstistä ilmenevin perustein. Vs. toimialajohtaja päätti, että siivouspalvelut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kohteille 1.1.2024 alkaen hankitaan seuraavilta tarjoajilta:

Pasilan kirjasto – Palmia Oy

Meriharjun luontotalo – Siskon Siivous Oy

Herttoniemen kirjasto ja nuorisotalo – Info-Controller Oy

Laajasalon kirjasto ja nuorisotalo – Info-Controller Oy

Roihuvuoren nuorisotalo ja kulttuuritila Lab – Info-Controller Oy

Tattarisuon moottorihalli – Siskon Siivous Oy

Narrin näyttämö – Info-Controller Oy

Malminkartanon halli – Siskon Siivous Oy

Tiivistämö – Siskon Siivous Oy

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 1 200 000 euroa sisältäen mahdolliset optiokaudet.

Päätöksen perustelut

3.10.2023 tehdyn päätöksen jälkeen hankintayksikkö on korjannut teknisen virheen H A Team Oy:n osalta siten, että H A Team Oy on saanut täydet pisteet laatupisteytyksessä työhyvinvointiin liittyen. Tehdyt muutokset vertailutaulukkoon eivät muuta alkuperäisen päätöksen mukaista päätöstä kohteisiin valituista palveluntuottajista.

Sopimuksen voimassaoloaika on 1.1.2024 – 31.12.2024. Hankintaan sisältyy yksi (1) yhden (1) vuoden pituinen optiokausi sekä yksi (1) kahden (2) vuoden pituinen optiokausi.

Minikilpailutus perustuu Siivous- ja käyttäjäpalveluiden DPS dynaamiseen hankintajärjestelyyn H010-21/HEL 2021 - 008058, jonka hankintapäätös on tehty 3.9.2021. DPS järjestelyssä on sovittu, että kohdekohtaiset siivouspalvelut minikilpailutetaan kohderyhmään Siivouspalvelut valittujen palveluntuottajien kesken.

Minikilpailutus perustuu Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 20.7.2023 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2023-004791. Minikilpailutuksen tarjouspyyntö lähetettiin kaikille DPS dynaamiseen järjestelyyn (Siivouspalvelut) 20.7.2023 mukana oleville palveluntuottajille. Tarjouskilpailu toteutettiin sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä (Tarjouspalvelu). Tarjouspyyntöä korjattiin 5.9. 2023 poistamalla yksi kilpailutettava kohde pois tarjouspyynnöstä, koska Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala oli kilpailuttanut ko. kohteen omassa kilpailutuksessaan.

Määräaikaa muutettiin korjauksen takia siten, että tarjousten määräaika päättyi 13.9.2023 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui kahdeksan (8) tarjousta:

H A Team Oy

Helsingin Siivous –10 Oy

Info - Controller Oy

Palmia Oy

RTK-Palvelu Oy

Siskon Siivous Oy

Services Netto Oy

Teemu team Oy

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjoajien kelpoisuus on tarkistettu DPS dynaamisen hankintailmoituksen H010-21/HEL 2021-008058 liittymisen yhteydessä sekä normaalin sopimusseurannan mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintayksikkö lähetti lisäselvityspyynnön RTK-Palvelu Oy:lle kahden kohteen osalta, koska annetut ylläpitohinnat olivat huomattavasti alhaisempia kuin tällä hetkellä ko. kohteiden palveluntuottajilla. Määräaikaan 22.9.23 klo 12.00 mennessä saadun selvityksen perusteella RTK-Palvelu Oy ilmoitti jättäytyvänsä pois kohteista Tattarisuon moottorihalli ja Tiivistämö.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta siten, että hintavertailu 60 ja laatuvertailu 40 pistettä, Tiivistämön kohteessa hintavertailu 40 ja laatuvertailu 60 pistettä. Hintavertailussa vertailtiin ylläpidon kuukausihintaa sekä tuntihintoja, jolloin näiden yhteenlaskettu tulos on hintavertailuperuste.

Laadullisissa vertailuperusteissa vertailtiin esihenkilön referenssikokemusta ajallisesti, työllistämisehdon käyttöönottoa ja arvioitiin työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin arvioinnissa saa täydet pisteet, kun palveluntarjoajalla on käytössään useita dokumentoituja menetelmiä työhyvinvoinnin seuraamisesta, työhyvinvointia seurataan laajasti sekä arvioidaan aktiivisesti, myös johdon osalta.

Vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä 1. Vertailuperusteet sisältävät liikesalaisuutena pidettäviä seikkoja, annetaan tarkemmat arviointiperusteet työhyvinvointiin liittyen vain oman toiminnan osalta ja pyydettäessä.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 9.5.2023, § 65 oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokauden käyttöönotosta ja palveluiden päälliköt allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset omien palveluidensa osalta.

This decision was published on 15.11.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos hankintayksikkö kuitenkin on tehnyt hankintasopimuksen noudattamatta hankintalaissa säädettyä odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

  Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

  Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

  Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
  Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

  Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

  Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

  Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

  Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

  Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

  Sähköpostiosoite:
  helsinki.kirjaamo@hel.fi
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  09 310 13700

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Odotusaika

  Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävien EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 10 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

  Oikeudenkäyntimaksu

  Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Close

  Ask for more info

  Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

  niina.lammi@hel.fi

  Decisionmaker

  Kirsti Laine-Hendolin
  vs.kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja