Toivomusponsi, venäläisestä fossiilienergiasta irtautuminen sekä HSL-yhtymää koskeva omistajapoliittinen valmistelu

HEL 2023-004807
More recent handlings
Case 6. / 395 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin toivomusponnesta koskien mahdollisuutta muuttaa joukkoliikenneinfrastruktuurin rahoitusta

Urban Environment Committee

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Toivomusponnessa esitetään, että selvitetään mahdollisuutta muuttaa liikenneinfrastruktuurin investointien rahoitusta niin etteivät ne kuormita Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lippujen hintoja. Tällainen selvitys on tekeillä.

HSL:n nykyisten taloushaasteiden juurisyitä ovat koronapandemian takia pienentyneet matkustajamäärät ja samaan aikaan realisoituvat merkittävien raideliikennehankkeiden operointi- ja infrakustannukset. Jäsenkuntien HSL:n yhtymäkokouksessa hyväksymien tavoitteiden mukaan kuntaosuuksilla tulee kattaa 50 – 55 % HSL:n kokonaiskustannuksista, joihin sisältyvät HSL:n jäsenkunnille joukkoliikenneinfrastruktuurista maksamat infrakorvaukset. Infrakorvauksissa kunnat laskuttavat HSL:ltä infrastruktuurin hallinto- ja ylläpitokustannukset kokonaisuudessaan sekä poistot ja 5 % laskennallisen koron puolikkaalle (50 %) infran käyvästä arvosta.

Kevään 2023 aikana on käynnistetty kaupunginhallituksen aloitteesta HSL:ää koskeva omistajapoliittinen valmistelu, jossa selvitetään tapoja joukkoliikennelippujen hintoihin kohdistuvan korotuspaineen lievittämiseen tai hintojen alentamiseen sekä kasvavien infrakustannusten vaikutusta lipunhintoihin Helsingin osalta. Selvityksen tuloksia tullaan esittelemään kaupunginhallitukselle arviolta syyskuussa.

Selvityksen alustavien tulosten perusteella olisi perusteltua tutkia tarkemmin infrakustannusten erottamista kuntaosuuksissa ja sitä myöten infrakustannusten ohjaamista erillään muista kustannuksista. Tämä irrottaisi lipputulotavoitteen asettamisen ja infrakustannusten kehityksen toisistaan. Infrakustannukset kuitenkin jaettaisiin edelleen käytön mukaan seudun kuntien kesken.

Jos infrakustannukset päädytään erottelemaan kuntaosuuksien laskennassa, tulee myös tarkoituksenmukainen subventiotavoite arvioida ja määrittää uudelleen. Mikäli infrainvestointien kustannusten ei haluta kuormittavan lippujen hintoja, joudutaan kuntien rahallista tukea HSL-kuntayhtymälle kasvattamaan. Tuen kasvattaminen edellyttäisi HSL:n jäsenkuntien yhteistä tahtotilaa. Joukkoliikenneinfrastruktuuriin liittyvä osuus tuesta palautuu suurelta osin takaisin jäsenkunnille infrakorvauksina yllä kuvatun laskutusmenettelyn mukaisesti.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Close

Toivomusponsi

Valtuutettu Björn Månsson on tehnyt 5.4.2023 seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta muuttaa liikenneinfrastruktuurin investointien rahoitusta niin etteivät ne kuormita HSL:n lippujen hintoja.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 15.8.2023 mennessä.

Close

This decision was published on 10.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Lauri Kangas, Johtava liikenneasiantuntija: 09 310 37455

lauri.kangas@hel.fi