Tutkimuslupa, Laajavastuisen hoitotyön asiantuntijoiden näyttöön perustuvan terveydenhuollon (NPTH) osaaminen Suomessa ja Singaporessa

HEL 2023-004836
More recent handlings
§ 51

Tutkimuslupa tutkimukseen "Laajavastuisen hoitotyön asiantuntijoiden näyttöön perustuvan terveydenhuollon (NPTH) osaaminen Suomessa ja Singaporessa"

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle "Laajavastuisen hoitotyön asiantuntijoiden näyttöön perustuvan terveydenhuollon (NPTH) osaaminen Suomessa ja Singaporessa" (väitöstutkimus). Tutkimuksen yhteyshenkilö on ylihoitaja ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2024 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja
pelastustoimelle. Terveysasemien ja sisätautien poliklinikan henkilökunta osallistuu tutkimukseen työajan ulkopuolella.

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen
osallistuneita henkilöitä.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi.

Päätöksen perustelut

Laajavastuisten hoitotyön asiantuntijoiden keskeisenä tehtävänä on näyttöön perustuvan terveydenhuollon (NPTH) edistäminen, mutta heidän osaamistaan näyttöön perustuvasta terveydenhuollosta tai siihen liittyvistä tekijöistä ei ole arvioitu kattavasti. Väitöstutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa laajavastuisten hoitotyön asiantuntijoiden näyttöön perustuvasta terveydenhuollon osaamisesta ja tutkia siihen liittyviä tekijöitä Suomessa ja Singaporessa. Lisäksi testataan kyseisten asiantuntijoiden NPTH-osaamista arvioivan EBHC-COMP-mittarin psykometrisiä ominaisuuksia. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää kohderyhmän asiantuntijoiden perus- ja täydennyskoulutuksen ja osaamisen kehittämisessä.

Aineisto kerätään sähköisen kyselyn avulla kokonaisotantana kaikilta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon parissa työskenteleviltä laajavastuisilta hoitotyön asiantuntijoilta Singaporessa ja yliopistosairaalan omaavilta hyvinvointialueilta Suomessa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen osalta kysely lähetetään tutkimussuunnitelmassa mainituille terveys- ja päihdepalvelujen asiantuntijoille yhteyshenkilön ja osastonhoitajien välityksellä. Tutkittavat antavat kyselyyn vastaamiseen tietoisen, vapaaehtoisen suostumuksensa. Tutkimusaineisto analysoidaan tilastollisia menetelmiä käyttäen.

Aineistoa käsitellään tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla ja se hävitetään tutkimustulosten julkaisun jälkeen.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja on puoltanut tutkimuslupaa. Terveysasemien johtajalääkäri on puoltanut palvelujensa osalta tutkimuslupaa sillä ehdolla, että kyselyyn vastataan työajan ulkopuolella. Perusteena tälle linjaukselle on, että kyselyyn vastaaminen työajalla edellyttäisi yhden henkilön työaikaan suhteutettuna jopa kahden viikon työpanosta.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksen 17.1.2023 § 11 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää terveys- ja päihdepalvelujen johtaja (useamman kuin yhden alaisensa palvelun osalta).

This decision was published on 09.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anne-Maria Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 43444

anne-maria.kuvaja@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Tutkimuslupahakemus 3.4.2023, liite, tietosuojailmoitus
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
8. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
9. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.