Tutkimuslupa, Helsingin kaupungin palvelukeskusten ikääntyneiden asiakkaiden liikuntapalveluprosessin ja toimintamallin kehittäminen

HEL 2023-004891
More recent handlings
§ 20

Tutkimuslupa tutkimukseen ”Helsingin kaupungin palvelukeskusten ikääntyneiden asiakkaiden liikuntapalveluprosessin ja toimintamallin kehittäminen toimintakyvyn ja kotona asumisen tueksi”

Seniorikeskusten johtaja

Päätös

Seniorikeskusten johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle ”Helsingin kaupungin palvelukeskusten ikääntyneiden asiakkaiden liikuntapalveluprosessin ja toimintamallin kehittäminen toimintakyvyn ja kotona asumisen tueksi” (YAMK). Yhteyshenkilö on palvelupäällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2023.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkija sopii esihenkilönsä kanssa etukäteen, miten tutkijan ja työntekijän roolit sekä ajankäyttö määritellään kehittämishankeen eri vaiheissa.

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tavoitteena on edistää ikääntyneiden kotona asumisen tukemista ja toimintakyvyn ylläpitoa. Kyseessä on tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on luoda Helsingin kaupungin palvelukeskuksiin heikentyneen toimintakyvyn omaavan asiakkaan liikuntatoiminnan prosessikuvaus ja toimintamalli.

Aineistoa kerätään henkilöstön kehittämistyöpajassa, johon kutsutaan kaikkien palvelukeskusten esihenkilöt, fysioterapeutit sekä muut palvelukeskuksissa toimivat liikunta-alan ammattilaiset, jotka vastaavat liikuntatoiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta. Palvelukeskusten asiakkailta aineistoa kerätään ryhmähaastattelulla, joka nauhoitetaan. Tutkittavat rekrytoidaan palvelukeskusten kautta ja osallistuminen on vapaaehtoista.

Aineistot käsitellään laadullisin menetelmin ja raportointi tehdään anonyymisti.

Kirjallinen ja nauhoitettu tutkimusaineisto säilytetään siten, että ulkopuolisilla ei ole niihin pääsyä. Aineistoja käytetään vain tähän tutkimukseen ja ne tuhotaan 31.12.2023 mennessä.

Yhdyshenkilöksi lupautunut palvelukeskuksen palvelupäällikkö sekä palvelukeskusten vastuuhenkilöt puoltavat tutkimusluvan myöntämistä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksen 17.1.2023 § 11 mukaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen sekä pelastustoimelle määrättyjä lakisääteisiä tehtäviä koskevien asiakirjojen antamisesta tekee palvelun päällikkö palvelunsa osalta. Tästä tutkimusluvasta päättää seniorikeskusten johtaja.

This decision was published on 20.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42662

hanna-leena.nuutinen@hel.fi

Decisionmaker

Maritta Haavisto
seniorikeskusten johtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.