Hankerahoitus, EU-hanke, jatkuva oppiminen -valtakunnallisen teeman kehittämishanke ESR-rahoitus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-005074
More recent handlings
§ 27

Osallistuminen Euroopan sosiaalirahaston rahoitushakuun hankkeella “Kielipolkuja työelämään”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan sosiaalirahaston Jatkuva oppiminen -valtakunnallisen teeman kehittämishankkeiden rahoitushakuun.

Rahoitusta haetaan Kielipolkuja työelämään-hankkeelle Toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi alateemasta 1: Maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen kehittäminen ja pilotointi sekä maahanmuuttajien kielipolut. Rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Helsingin osahankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 187 294 euroa. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 140 470 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 46 824 euroa.

Päätöksen perustelut

Haettava Kielipolkuja työelämään-hanke on Uudenmaan suurten ammatillisten koulutuksen järjestäjien ryhmähanke, jota koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Osatoteuttajina toimivat Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Vantaan kaupunki, Vantaan ammattiopisto Varia, Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keuda, Careeria sekä Länsi-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Luksia. Hankeaika on 1.1.2024–31.12.2025.

Hankkeen päätavoitteena on yhteiskehittää tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) erilaisia toimintamalleja aikuisille maahanmuuttajille sekä toimintamalleja tukemaan maahanmuuttajien kielipolkua opintojen ohessa. Toimintamalleilla tuetaan aikuisten maahanmuuttajien siirtymiä toiselle asteelle tai työelämään. Hankkeen tuloksena oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien TUVA koulutuksen pääsy helpottuu ja toteutuksen monipuolistuvat. Hankkeen toimenpiteillä aikuisten maahanmuuttajat ohjautuvat TUVA-koulutuksen avulla ja jälkeen nopeammin oikealle polulle ja pidemmällä aikavälillä siirtyminen toisella asteen tai työelämään tehostuu. Kehitettyjen kielipolkujen avulla aikuiset maahanmuuttajat saavat tarvittavia/puuttuvia valmiuksia sekä tehokkaammin siirtyvät toiselle asteelle tai työelämään.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa hankkeessa keskitytään tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) suomen kielen kielipolkujen kehittämiseen sekä toiminnan ja toimintamallien kehittämiseen. Keskeisenä kehittämiskohteena on nivelvaiheiden ohjaus ja ohjausmallien kehittäminen sekä erilaisten pedagogisten toimintamallien kehittäminen. Yhteistyötä tehdään muun muassa tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön eli Helsingin Työväenopiston kanssa sekä ohjaavien tahojen kanssa.

Hankkeessa voidaan edelleen kehittää malleja monikielisestä ammatillisesta koulutuksesta, jossa koulutus alkaa esimerkiksi englanniksi, mutta lopussa näytöt annetaan ja arvioidaan kielellä suomi tai ruotsi. Hankkeissa voidaan myös kehittää malleja, joissa kieltä ja ammatillista osaamista kehitetään rinnakkain eri toimijoiden yhteistyönä. Hankkeessa kehitettäviä malleja ja tuloksia on tarkoitus hyödyntää valtakunnallisessa valmistelussa.

Koko hankkeen kokonaisbudjetti on arvion mukaan noin 1 200 000 euroa, josta omarahoitusosuus (25%) on yhteensä noin 300 000 euroa. Stadin ammatti- ja aikuisopiston kokonaisbudjetti on 187 294 euroa, josta omarahoituksen osuus on 46 824 euroa (25 %).

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 24.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö