Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen

HEL 2023-005157
More recent handlings
Case 17. / 261 §

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Helsingissä 7.-8.6.2023

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Helsingissä 7.-8.6.2023 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaamiseen seuraavat edustajat:

 • Daniel Sazonov
 • Maarit Vierunen
 • Minja Koskela
 • Anni Sinnemäki
 • Jussi Halla-aho
 • Ville Jalovaara
 • Björn Månsson

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta nimetä edustajiksi Daniel Sazonovin ja Maarit Vierusen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Paavo Arhinmäen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Minja Koskelan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Anni Sinnemäen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Mari Rantasen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Jussi Halla-ahon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Ville Jalovaaran ehdotuksesta nimetä edustajaksi Ville Jalovaaran.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta nimetä edustajaksi Björn Månssonin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään Helsingissä 7.-8.6.2023. Tapaamisessa keskustellaan uuden vaalikauden keskeisistä kysymyksistä, kuuden suurimman kaupungin ajankohtaisista asioista sekä kaupunkien välisestä yhteistyöstä. Aiemman käytännön mukaisesti tapaaminen alkaa 7.6.2023 lounaalla klo 12 ja päättyy seuraavana päivänä lounaaseen.

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeämään tapaamiseen ensisijaisesti kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajistot, halutessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn päätöksen mukaisesti.

Close

This decision was published on 11.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm@hel.fi

Attachments

1. KUTSU _ Kuutosten luottamushenkilot_2023 Helsinki

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.