Vuokraus, vuokrasopimuksen irtisanominen ja osittain vuokrasaatavasta luopuminen, kahvilatila, Itäkeskuksen uimahalli, Tmi Leipä ja Keitto

HEL 2023-005209
More recent handlings
§ 31

Itäkeskuksen uimahallin kahvilatilojen vuokran hyvittäminen Leipä ja Keitto Tmi:lle sekä kahvilatilaa koskevan vuokrasopimuksen päättäminen

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hyvittää Leipä ja Keitto Tmi:lle hakemukseen perustuen Helsingin 54. kaupunginosassa (Vartiokylä) sijaitsevan Itäkeskuksen uimahallin kahvilatilan ja sen oheistilojen vuokran 3 000,00 euroa (alv. 0 %) ajalta 1.12.2022 - 31.5.2023.

Liikuntajohtaja päättää merkitä Itäkeskuksen uimahallista Leipä ja Keitto Tmi:lle ajalle 1.10.2022 - 30.9.2024 vuokratun kahvilatilan vuokrasopimuksen päättymään 31.5.2023 vuokralaisen hakemukseen perustuen.

Leipä ja Keitto Tmi:lle vuokratut tilat tulee olla vuokralaisen toimesta tyhjennetty 31.5.2023 mennessä.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Leipä ja Keitto Tmi on ollut Itäkeskuksen uimahallin kahvilatiloissa vuokralaisena 1.10.2021 alkaen. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa 30.9.2024 saakka.

Leipä ja Keitto Tmi on hakenut vuokrahyvitystä 1.12.2022 alkaen ja vuokrasopimuksen päättämistä yritystoiminnassaan tapahtuneiden muutosten vuoksi. Yrityksellä ei ole ollut kahvilatoiminta Itäkeskuksen uimahallissa sijaitsevissa vuokratiloissa 1.12.2022 alkaen.

Vuokralaisen kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena on päädytty siihen, että vuokrat hyvitetään ajalta 1.12.2022 - 31.5.2023. Vuokralaiselle hyvitettävä summa on 3 000 euroa (alv. 0 %).

Itäkeskuksen uimahallissa sijaitsevien kahvilatilojen vuokraus Tmi Leipä ja Keitolle päättyy 31.5.2023.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tekemän päätöksen (20.6.2017, § 4) mukaan palvelukokonaisuuden johtaja on toimivaltainen päättämään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisen vapautuksesta 5 000 euroon asti. Liikuntajohtaja on siis toimivaltainen käsittelemään vuokralaisen esittämän vaatimuksen vuokran hyvittämisestä.

This decision was published on 11.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Ville-pekka Laukkanen, tiimivastaava, puhelin: 09 310 15307

ville-pekka.laukkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja