Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, määräaikainen asiantuntijan virka, 4 tehtävää, työavain KANSLIA-01-15-23

HEL 2023-005242
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, määräaikainen asiantuntijan virka, 4 tehtävää, työavain KANSLIA-01-15-23

Palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, toinen aste

Päätös

Palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, toinen aste, päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** asiantuntijan määräaikaisiin virkoihin.

Virantoimitus alkaa 2.5.2023 lukien ja jatkuu 31.12.24 saakka.

Virkaan valituille määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava koeaika, joka on kuusi kuukautta tai puolet palvelussuhteen kestosta. Mikäli viranhaltija siirtyy Helsingin kaupungilla toiseen virkasuhteeseen, peräkkäisissä määräaikaisissa virkasuhteissa ei määrätä uutta koeaikaa, elleivät viranhaltijan tehtävät tai asema muutu.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Mikäli tehtävästä toiseen siirtyvä henkilö on aiemmin jo esittänyt selvityksen terveydentilastaan, esihenkilö voi päättää, ettei työhöntulotarkastusta tarvita.

Päätöksen perustelut

Asiantuntijan virat olivat julkisesti haettavana ajalla 21.3-4.4.23 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä osoitteessa helsinkirekry.fi. Hakuilmoitus oli lisäksi esillä TE-palveluiden sivuilla sekä monster.fi ja duunitori.fi -palveluissa. Virat sijoittuvat palvelussuhteen alkaessa Helsingin työllisyyspalveluiden osaamisen ja uraohjauksen palveluihin sekä työhön kuntouttaviin palveluihin.

Kansliapäällikön 3.3.2021, 56 §:n tekemän päätöksen toimivallan siirtämisestä keskushallinnossa kanslian henkilöstöasioihin liittyvässä päätöksenteossa mukaan määräaikaiseen virkaan ottaa ko. viralle määritelty lähin virassa oleva esihenkilö. Asiantuntijan tehtävän osalta määräaikaisiin virkoihin ottaa palveluesihenkilö Tanja Kuivanen.

Viranhaltijan tehtävänä ovat asiantuntijan tehtävät työllisyyden kuntakokeilun Helsingin työllisyyspalveluissa. Asiantuntija tukee suunnitelmallista ja yksilöllistä asiakkaan työllistymisen prosessin toteutumista.

Asiantuntijan viran kelpoisuusvaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava osaaminen.

Haettavana olleiden asiantuntijatehtävien hoidossa edellytettiin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja hyvää englannin kielen suullista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin tai muun kielen taitoa.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi asiantuntijalta odotettiin hakuilmoituksessa vahvaa työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmän tuntemusta, erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä paineensietokykyä. Lisäksi odotettiin itsenäistä ja asiakaslähtöistä, ohjauksellista ja kehittämisorientoitunutta työotetta, hyviä ongelmanratkaisutaitoja ja valmiutta toimia viranomaistyössä, laajoissa yhteistyöverkostoissa sekä ymmärrystä työnhakija-asiakkaiden erilaisiin työnhakuun vaikuttaviin tilanteisiin.

Lisäksi edellytettiin taitoa soveltaa tietoa asiakkaan tilanteeseen realistisena palveluprosessina, jossa otetaan huomioon kumppanit, periaatteet ja lainsäädäntö sekä valmiutta kohdata muutoksia, omaksua tietoa ja uusia työtapoja sekä kykyä johtaa omaa työtä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 47 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 43 hakijalla.

Haastatteluun kutsuttiin 8 kelpoisuusehdot täyttänyttä hakijaa, joilla hakemusten perusteella arvioitiin olevan soveltuvaa kokemusta vastaavasta asiakaspalvelutyöstä.

Palveluesihenkilöt ********** suorittavat haastattelut 6.4 ja 11.4.2023

Kärkihakijoiden vertailu

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

Kärkihakijoiden arviointi

Kaikilla haastatelluista on kelpoisuusehdoissa edellytetty alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava osaaminen.

Koulutuksen ja työkokemuksen, hakuasiakirjojen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella parhaat edellytykset asiantuntijoiden virkojen hoitamiseen on ********** Lisäksi hakijat ovat rekrytointiprosessin aikana antaneet monipuolisimman kuvan kyvystään työskennellä asiantuntijoina Helsingin työllisyyspalveluissa.

Asiantuntijan tehtävässä korostuu ymmärrys suomalaisesta koulutuskentästä ja työelämän tarpeista sekä työmarkkinoista, erinomaiset vuorovaikutus- kommunikointi ja yhteistyötaidot sekä asiakaslähtöinen ja itsenäinen työskentelyote, hyvä ongelmanratkaisukyky, paineensietokyky ja kyky toimia laajoissa yhteistyöverkostoissa.

********** on työkokemusta erilaisten asiakaskohderyhmien kanssa työskentelystä. Hakijalla on vahva asiakaspalvelu- ja ohjaustyön osaaminen ja hänellä on kokemusta itsenäisestä työskentelystä sekä erilaisissa verkostoissa työskentelystä. Hakijalla on tuntemusta työmarkkinoista ja koulutusjärjestelmästä.

********** on erinomainen osaaminen ja vahvaa työkokemusta erilaisten asiakaskohderyhmien kanssa työskentelystä. Hakijalla on vahva ohjaustyön osaaminen ja hänellä on kokemusta itsenäisestä työskentelystä sekä erilaisissa verkostoissa työskentelystä. Hakijalla on erittäin hyvät vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot sekä asiakaslähtöinen palveluohjaustyön osaaminen. Hakijalla on vahva kehittämisorientoitunut työote. Hakijalla on tuntemusta työmarkkinoista ja koulutusjärjestelmästä sekä vahvaa kokemusta asiakkaiden neuvontatyöstä.

********** on erinomainen osaaminen työllisyydenhoidon palvelusektorista, työttömyysturvasta sekä vahvaa työkokemusta etenkin työttömien työnhakijoiden ja muiden erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelystä. Hakijalla on vahva ohjaustyön osaaminen ja hänellä on kokemusta itsenäisestä työskentelystä sekä erilaisissa verkostoissa työskentelystä. Hakijalla on kokemusta asiakkaiden neuvontatyöstä ja hänellä on hyvät vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot sekä asiakaslähtöinen palveluohjaustyön osaaminen. Hakijalla on tuntemusta työmarkkinoista ja koulutusjärjestelmästä.

********** on erinomainen osaaminen ja työkokemus erilaisten ja vieraskielisten asiakaskohderyhmien kanssa työskentelystä sekä osaaminen palveluohjaukseen. Hakijalla on vahva ohjauksellinen ja pedagoginen työtapa, kokemusta itsenäisestä työstä sekä erilaisissa verkostoissa työskentelystä. Hakijalla on erinomaiset vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot ja vahvaa tuntemusta työmarkkinoista ja koulutusjärjestelmästä.

Palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, toinen aste, katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset virkojen menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 21.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tanja Kuivanen, Palveluesihenkilö, puhelin: 09 310 29615

tanja.kuivanen@hel.fi

Decisionmaker

Tanja Kuivanen
palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, toinen aste

Attachments

1. Hakijaluettelo

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.