Vuokraus, ratsastustallirakennus, Ruskeasuon liikuntapuisto, Stable Synergia Oy

HEL 2023-005258
More recent handlings
§ 27

Tilojen vuokraus Ruskeasuon liikuntapuiston ratsastustallirakennuksesta Stable Synergia Oy:lle

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja vuokraa Stable Synergia Oy:lle Helsingin kaupungin 16. kaupunginosassa (Ruskeasuo) sijaitsevasta Ruskeasuon liikuntapuiston ratsastustalli 2:sta yhteensä 312 m²:n suuruiset, liitekarttaan merkityt 2C talli- ja ullakkotilat sekä osuuden yhteisistä sosiaalitiloista ratsastustoiminnan harjoittamista varten ajalle 1.7.2023 - 30.6.2029.

Perittävä kuukausivuokra tiloista on yhteensä 2 402,40 euroa (alv. 0 %).

Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus haki avoimella hakumenettelyllä 7.12.2022 julkaistuilla ilmoituksilla yrittäjiä vuokralaisiksi Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitseviin hevostallitiloihin. Haettavia hevostalleja oheistiloineen oli neljä (4) kappaletta.

Stable Synergia Oy haki tallitilaa 2C vuokralle ja yhtiö täytti hakumenettelyssä vaaditut kriteerit ja toimitti pyydetyt selvitykset. Hakemuksen ja laaditun vertailutaulukon pohjalta vs. liikuntajohtaja teki vuokrauksista päätöksen 15.2.2023, 7 §. Päätöksen mukaisesti liitteessä merkityt hevostallitilat 2C vuokrataan Stable Synergia Oy:lle ajalle 1.7.2023 - 30.6.2029.

Vs. liikuntajohtajan päätökseen saapui kaksi oikaisuvaatimusta koskien hevostallitilojen 2C vuokrausta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli oikaisuvaatimukset 28.3.2023 (§ 42 ja § 43) ja teki vaatimuksiin hylkäävät päätökset.

Vuokran määrittely

Stable Synergia Oy tarjosi noin 312 m²:n suuruisesta hevostallitilasta 2C hakemuksessaan 4,20 €/m²/kk, johon lisätään vuokralaishaussa ilmoitetut ylläpitokustannukset 3,50 €/m²/kk.

Perittävä vuokra yhteensä on 2 402,40 euroa (alv. 0 %).

Tallitilat: 4,20 €/m²/kk x 312 m² = 1 310,40 €/kk

Ylläpitokustannukset: 3,50 €/m²/kk x 312 m² = 1 092,00 €/kk

Perittävään vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Vuokraukseen liittyvät muut sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen ja sen liitteenä olevaan vastuunjakotaulukkoon.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 28.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Hakemus, toimintasuunnitelma, Stable Synergia Oy
2. Vuokrasopimusluonnos, Stable Synergia Oy
3. Ruskeasuo, talli 2C, vuokra-alue
4. Vastuunjakotaulukko, Ruskeasuo, Hevostallit

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.