Vuokraus, vuokrasopimuksen jatkaminen, Kylänvanhimmantie 3, tilaelementeistä koostuva paviljonki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-005267
More recent handlings
§ 7

Vuokraus, vuokrasopimuksen jatkaminen, Parmaco Oy, Kylänvanhimmantie 3, tilaelementeistä koostuva paviljonki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti

A
jatkovuokrata 24.3.2023 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti osoitteessa Kylänvanhimmantie 1-3:ssa sijaitsevan, yhteensä 370 htm² laajuisen paviljonkipäiväkotitilan Parmaco Oy:lta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen lisätilaksi toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella ensimmäisen mahdollisen päättymispäivän ollessa 28.2.2028 (6kk irtisanomisaika) siten, että arvonlisäveroton tilavuokra kyseiseltä ajalta on yhteensä enintään 658 800 euroa. Päätös tehdään ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

A
oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikön tekemään vuokrasopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan Parmaco Oy:n kanssa vuokrasopimuksen.

Päätöksen perustelut

Tarve

Lpk Nestorin lisätilapaviljongin toiminnot pysyvät nykyisellään eli tiloissa toteutetaan varhaiskasvatus- ja esiopetustoimintaa 1–6-vuotiaille. Lpk Nestorin pysyvää tilaratkaisua tarkastellaan Oulunkylän hankekokonaisuuksien yhteydessä. Paviljongin tarve on vielä vähintään 5 vuotta.

Vuokrattavat tilat

Tarkoitus on jatko vuokrata kyseinen, osoitteessa Kylänvanhimmantie 3 sijaitseva tilaelementistä koostuva, 370 htm2 laajuinen päiväkotipaviljonki Parmaco Oy:ltä.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 3.5.2018 (61§) päättänyt hyväksyä Kylänvanhimmantie 3 sijaitsevalle tontille rakennettavan päiväkotipaviljongin hankesuunnitelman arvonlisäverottoman enimmäishintaan 1 389 900 euroa 2/2018 kustannustasossa sisältäen investointikustannuksia 603 000 euroa (alv.0%) ja vuokrakustannuksia 786 900 euroa (avl.0%). Hankkeen enimmäislaajuus on 400 brm2.

Vuokraus ulkoiselta toimijalta

Paviljongin nykyinen vuokrasopimus umpeutuu 31.8.2023. Sitä on tarkoitus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana niin, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajankohta on 28.2.2028 ja irtisanomisaika on 6kk.

Tilojen nykyinen tilavuokra on 38,49 euroa/htm2/kk. Uusi tilavuokra on 33,31 euroa/htm2. Tilavuokra sisältää rakennuksen ylläpidon vastuujakotaulukon mukaisesti.

Kohteen tilavuokra tarkastetaan vuosittain. Vuosittainen korotus 3%, alkaen 1.9.2024.

Tilojen rakennuslupa on voimassa 21.6.2023 asti. Jatkorakennuslupaa haetaan kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun toimesta yhteistyössä paviljonkitoimittajan kanssa. Vuokrasopimuksen ehtona on, että tiloille saadaan jatkolupa.

Muut kustannukset

Tiloihin ei tehdä muutoksia eikä jatkovuokrauksesta aiheudu investointikustannuksia.

Tilakustannus käyttäjälle

Tilakustannus käyttäjälle muodostuu kaupunkiympäristön toimialan paviljonkitoimittajalle maksamasta tilavuokrasta sekä kaupunkiympäristön toimialan ylläpitovuokrasta- ja yleiskustannuksesta.

Nykyinen tilakustannus käyttäjälle on 38,49 €/htm2/kk, josta tilavuokran osuus on 34,86 € htm2/kk, kaupunkiympäristön ylläpitovuokra 2,96 euroa/htm2/kk ja yleiskustannus 0,67 euroa/htm2/kk.

Jatkovuokrakauden arvioitu tilakustannus käyttäjälle on 33,31 €/htm2/kk, josta tilavuokran osuus on 29,68 € htm2/kk, kaupunkiympäristön ylläpitovuokra 2,96 euroa/htm2/kk ja yleiskustannus 0,67 euroa/htm2/kk.

Lausunnot

Jatkovuokrauksesta pyydetään lausunto kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Tilojen käyttöönottoaikataulu

Jatkovuokrattavat paviljonkitilat ovat olleet päiväkotikäytössä vuodesta 2019.

Rahoitus ja toteutus

Paviljongin omistajalle ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttötalousmäärärahoista.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 3.11.2022 (116 §) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista toimivaltaansa liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun tilapäällikölle siten, että tilapäällikkö päättää liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta, kun liikehuoneisto vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi tai kun liikehuoneisto vuokrataan toistaiseksi enintään kahdentoista kuukauden irtisanomisajoin, sopimuksen ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 1 000 000 euroa.

This decision was published on 25.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

2. Hankesuunnitelman liitteet
3. Jatkovuokrasopimusluonnos ja vastuujakotaulukko

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.