Paikallinen virka- ja työehtosopimus, sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan viranhaltijan palvelussuhteen ehdot

HEL 2023-005272
More recent handlings
§ 27

Paikallinen sopimus sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan viranhaltijan palvelussuhteen ehdoista

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan viranhaltijan palvelussuhteen ehdoista ajalle 1.1.2023–31.12.2023.

Päätöksen perustelut

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimikunta on hyväksynyt 15.11.2022 valtuutuksen, jonka perusteella kunnat voivat tehdä paikallisen virka- ja työehtosopimuksen sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehdoista.

Annetun valtuutuksen perustella kunta voi halutessaan sopia palvelussuhteen ehdoista OVTES:sta poiketen. Paikallinen sopimus voi olla valtuutuksen mukaisesti voimassa enintään ao. erityisavustuksen voimassaoloajan eli 31.12.2023 asti.

Sairaalakoulun konsultatiivisella erityisopettajalla tarkoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella palkattua opettajaa (Valtion erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2022–2023).

Työnantajan edustajat ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n pääluottamusmiehet ovat sopineet paikallisen virka- ja työehtosopimuksen laatimisesta KT:n yleiskirjeen 26/2022 liitteenä olevan KT:n ja JUKO/OAJ:n neuvottelumuistion mukaisesti.

Helsingin kaupungilla on ollut vastaavan sisältöinen paikallinen virka- ja työehtosopimus aiempien valtuutusten mukaisesti ajalle 1.8.2021–31.12.2022.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja hyväksyy kaupungin puolesta sellaiset paikalliset virka- ja työehtosopimukset, joilla ei ole taloudellisesti merkittävää vaikutusta.

This decision was published on 25.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maiju Räsänen, asiantuntija, puhelin: (09) 310 31675

maiju.rasanen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen sopimus sairaalakoulun konsultatiivinen erityisopettaja

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.