Virkasuhteen täyttäminen, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, lännen aikuissosiaalityö, johtava sosiaaliohjaaja, työavain SOTEPE-01-136-23

HEL 2023-005306
More recent handlings
§ 25

Johtavan sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, lännen aikuissosiaalityö, työavain SOTEPE-01-136-23

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Päätös

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi (YAMK) ********** johtavan sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssinumero 050151, toimintayksikkö 395620, työpiste 100124) 1.6.2023 lukien 3646,80 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaaliohjaajan virka tuli avoimeksi 1.4.2023 kaupunginhallituksen perustettua uuden viran.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja.

Johtavan sosiaaliohjaajan tehtävänä työllistymistä edistävässä sosiaaliohjauksessa on sosiaaliohjauksen tiimin operatiivinen päivittäisjohtaminen, joka kattaa monialaisen asiakastyön ohjaamisen ja ammatillisen tuen asiakaskohtaisessa verkostotyössä. Johtava sosiaaliohjaaja johtaa monialaista TYP-tiimiä yhteisjohtamisen periaatteilla. Hän vastaa palveluiden vaikuttavuuden ja asiakasprosessien seurannasta, tarkoituksenmukaisesta dokumentoinnista ja tilastoinnista sekä kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelupaikkojen koordinoinnista.

Lähiesihenkilönä hän vastaa tiimin työntekijöiden osaamisen ja työhyvinvoinnin edellytyksistä, tarvittaessa rekrytoinnista ja perehdytyksestä sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteosta. Lisäksi johtava sosiaaliohjaaja osallistuu aktiivisesti mm. työhön kuntouttavien sosiaalipalveluiden sekä Terveys- ja hyvinvointikeskusten ja muuhun strategian ja tavoitteiden mukaiseen verkostotyöhön.

Johtavan sosiaaliohjaajan kelpoisuusehtona sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK) ja soveltuva sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto esim. YTM / VTM tai sosionomi (YAMK).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää osaamista ja kokemusta moniammatillisten verkostojen, aikuissosiaalityön sosiaaliohjauksen tai työllisyyspalveluiden johtamisesta, Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemusta sekä kokemusta palveluntuottajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä johtamiskokemuksen ja -osaamisen lisäksi kokemusta ja osaamista monialaisista työllisyys- ja aikuissosiaalityön palveluista, palvelujärjestelmien tuntemusta, sosiaaliohjauksen työn tuntemusta sekä ostopalveluiden tuntemusta.

Johtavan sosiaaliohjaajan virka (vakanssinumero 050151) on ollut julkisesti haettavana 22.3.-6.4.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ja lisäksi sosiaalisen median palveluissa (Facebook, LinkedIn, Twitter).

Määräajassa hakemuksen jätti 16 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kymmenellä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 14.4.2023 neljä hakijaa: ********** **********

Haastattelut suorittivat nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön vs. johtaja ********** ja aikuissosiaalityön päällikkö ********** Haastattelut suoritettiin ensin yhteisenä ryhmähaastatteluna ja tämän jälkeen jokainen haastateltava osallistui yksilöhaastatteluun.

********** on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja sosionomi (YAMK). Hänellä on Valviran laillistus työskennellä sosionomina. **********

********** on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja sosionomi (YAMK). Hänellä on Valviran laillistus työskennellä sosionomina. **********

********** on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja sosionomi (YAMK). Hänellä on Valviran laillistus työskennellä sosionomina. **********

********** on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja sosionomi (YAMK). Hänellä on Valviran laillistus työskennellä sosionomina. **********

Kaikilla haastatelluilla on vaadittava sosionomi (YAMK) -tutkinto sekä Valviran laillistus toimia sosionomina. Kaikilla haastatelluilla on myös riittävästi kokemusta ja osaamista työllisyys- ja / tai aikuissosiaalityön palveluista.

********** etuna suhteessa muihin hakijoihin voidaan pitää ajantasaisinta Helsingin palvelujärjestelmän tuntemusta. ********** ********** oli etunaan esihenkilötyön osaaminen ja kokemus. ********** ********** ********** on osaamista ja kokemusta ostopalveluiden parissa työskentelystä.

Laaja-alaisin osaaminen ja kokemus niin työllistymistä edistävän sosiaaliohjauksen, TYP-työn ja monialaisten palveluiden johtamisesta on ********** ********** Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan sosiaaliohjaajan viran tehtävien hoitamiseen lännen aikuissosiaalityön työllistymistä edistävässä sosiaaliohjauksessa.

This decision was published on 20.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 62843

henna.niiranen@hel.fi

Decisionmaker

Sari Karisto
nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Attachments

1. lyhyt hakijalista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.