Nimeämispyyntö, edustajat toimikuntaan, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

HEL 2023-005344
More recent handlings
Case 6. / 59 §

Jäsenten nimeäminen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikunnan jäseniksi apulaispormestari Daniel Sazonovin ja yhteysjohtaja Inga Nyholmin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy pyytää nimeämään 10.5.2023 mennessä jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Nimeämispyyntö on liitteenä 1. Helsinki on yhtiön osakas ja kaupunginhallitus päätti osakkeiden merkinnästä ja kaupunginhallituksen konsernijaosto osakassopimuksen hyväksymisestä 6.3.2023.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on
• Kerätä nimitysoikeudellisten tahojen esitykset;
• Esitellä suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäseniksi ja
• Selvittää soveltuvia ehdokkaita seuraavista hallituksen jäsenistä toimikauden aikana osakkailta.

Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään valinta-alueittain, kaksi jäsentä kultakin alueelta. Helsingin kanssa samaan valinta-alueeseen kuuluvat Uudenmaan hyvinvointialueet sekä Kuntaliitto. Nimitystoimikunnan jäsenillä on oikeus esittää yhtä hallituksen jäsentä kultakin valinta-alueelta. Valinta-alueen osakkaat käyttävät hallituksen jäsenen kautta yhdessä määräysvaltaa yhtiöön. Lisäksi HUS-yhtymällä on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen.

Valinta-alueeseen kuuluvien organisaatioiden kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta sovittiin, että Helsinki nimittää valinta-alueen jäsenet nimitystoimikuntaan. Hyvil Oy:n tehtäviin kuuluu ensisijaisesti edunvalvonta hyvinvointialueiden tehtäviin liittyvissä asioissa ja on perusteltua, että jäseniksi nimetään henkilöitä, joilla on tehtäviä kaupungin ja alueen edunvalvonnassa. Nimitystoimikunta antaa esityksensä Hyvil Oy:n hallitukseksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.6.2023.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Close

This decision was published on 16.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Attachments

1. Nimeämispyyntö 18.4.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.