Hankerahoitus, GreenInCities-hanke, EU:n Horizon Europe Mission -rahoitushaku, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-005372
More recent handlings
§ 23

Helsingin kaupungin osallistuminen EU:n Horizon Europe - rahoitushakuun hankkeella ”GreenInCities”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen partnerina EU:N HORIZON EUROPE avustushakuun hankkeella ”GreenInCities”. Haku kohdistuu MISSION-2023-CLIMA-CITIES-01-01 - Urban greening and re-naturing for urban regeneration, resilience and climate neutrality (Innovation Action) kokonaisuuteen.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristö toimialan kaupunkitila ja maisemasuunnittelu -palvelun toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat. Keskitetyn hanketoiminnan talousarviokohdassa 1 50 04 varaudutaan Helsingin kaupungin kustannuksiin, enintään 539 062 euroa, jolle haetaan 100%:sta EU tukea.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja demonstroida ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista kaupungeissa vihreiden ratkaisujen avulla. Painopiste on uudistusalueilla tai heikossa asemassa olevissa kaupunginosissa painottaen voimakkaasti sosiaalista osallisuutta ja näiden alueiden viihtyisyyden ja eloisuuden lisäämistä. Hankkeessa on mukana yhteensä yhdeksän eurooppalaista kaupunkia, joista Helsinki on yksi neljästä hankkeen johtavasta kaupungista.

Hankkeessa kehitetään ja implementoidaan innovatiivisia viherinfran ja digitaalisia ratkaisuja eri kaupunkien kohdealueilla. Helsingin osatoteutus kohdistuu Malmin alueelle ja rakentuu osin Fiksu Kaupunki - Helsinki Innovation Districts -hankkeessa tunnistettuihin tarpeisiin siitä, miten vihreä infrastruktuuri voi tukea ihmisten sosiaalista sitoutumista kaupunginosaan ja tuoda esikaupunkiympäristöihin tärkeitä ilmaston sopeutumis- ja hillitsemisratkaisuja. Erityisenä kohteena on Longinojan laakson ympäristö ja ekologista monimuotoisuutta tukevat hulevesiratkaisut sekä Malmin keskusta-alueen viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden nosto. Helsingin osatoteutuksessa kehitetään edelleen Helsingin digitaalisen kaksosen hyödyntämisestä viheraluesuunnittelussa ja kaupunkilaisten, erityisesti erityisryhmien, kuten maahanmuuttajat tai nuoret, osallistamisessa.

Hankkeen pääpartnerina toimii espanjalainen The Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC). Hankkeessa on yhteensä 27 partneria seuraavista maista: Espanja, Ruotsi, Portugali, Kreikka, Italia, Slovenia, Islanti, Unkari, Irlanti, Liettua, Puola. Helsingin osatoteutuksesta vastaavat Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimiala toimii hankkeen partnerina. Kaupunkiympäristö toimialan kaupunkitila ja maisemasuunnittelu -palvelu osallistuu hankkeen toteutuksen ja sen tulosten jalkauttamiseen muuhun organisaatioon. Hanke toteutetaan 1.1.2024 - 31.12.2027 välisenä aikana.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 12 000 000 euroa, josta ulkoisen tuen osuus on 12 000 000 euroa. Helsingin kaupungin partneriosuus on 539 062 euroa, josta tuen osuus on 539 062 euroa. Rahoitus kattaa kaikki hankkeen kulut, eikä Helsingin omarahoitusosuutta tarvita.

Hanke toteuttaa kaupunkistrategiaa parantamalla luonnon monimuotoisuutta sekä tukemalla kaupunkiuudistusalueiden kehitystavoitteita sekä digitaalisten työkalujen, kuten kaupungin 3D mallin, jatkokehitystä ja hyödyntämistä.

Kansliapäällikkö on delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan päättänyt siirtää Helsingin kaupungin hallintosäännön 12. luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla toimivaltaa hakea kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoitusta strategiajohtajalle miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 24.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö