Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, tiimipäällikkö, työavain KYMP-03-48-23

HEL 2023-005390
More recent handlings
§ 13

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuudenympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikön tiimipäällikönviransijaisuuden täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi elintarviketurvallisuusyksikön elintarvikeneuvontatiimin tiimipäällikön viransijaisuuteen (044829) ympäristöteknologian insinööri (YAMK) ********** 19.6.2023–17.7.2024 väliseksi ajaksi 4 389,02 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viransijaisuuteen valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan jäädessä virkavapaalle ajalle 17.6.–17.7.2024.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 20.4–5.5.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa sekä Ympäristö ja Terveys -lehden verkkosivuilla.

Tiimipäällikkö johtaa elintarvikeneuvontatiimiä, jonka tehtäviin kuuluvat elintarvikelain mukaisten rekisteröinti-ilmoitusten käsittely, uusien huoneistojen aloitustarkastukset, keskitetty elintarvikeneuvonta ja elintarvikevalvontaan liittyvien asiakasyhteydenottojen käsittelyt. Tiimin tehtävissä korostuvat asiakkuuksien hallinta, uusiin elintarvikehuoneistoihin liittyvä sidosryhmäyhteistyö ja aikataulusidonnaisten tehtävien hyvä organisointi ja sujuva hoitaminen.

Tiimipäällikön tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa em. tiimin
toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen vastuullaan on myös tiimiin ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. Hän toimii lähiesihenkilönä viidelle elintarviketarkastajalle. Lisäksi hän osallistuu neuvontatyöhön ja vastaa tiimille kuuluvasta sidosryhmäyhteistyöstä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä edellytetään kokemusta ympäristöterveydenhuollosta. Eduksi katsotaan johtamistaito ja sujuva englannin kielentaito. Työpaikkailmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan yhteistyökykyä, asiakaslähtöistä ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä hyvää tehtävien organisointikykyä. Hakijan tulee olla innostava ja päätöksentekokykyinen esihenkilö, joka edistää uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja hänellä tulee olla erinomaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 10 henkilöä, joista kahdeksan täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta sopivin kokemus ja osaaminen sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat ympäristöjohtaja Esa Nikunen, yksikön päällikkö Riikka Åberg ja tiimipäällikkö Riikka Pennanen ajalla 11.5.–17.5.2023.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Elintarvikeneuvontatiimin tiimipäällikön tehtävänä on johtaa tiimiä, toimia lähiesihenkilönä viidelle elintarviketarkastajalle sekä osallistua neuvontatyöhön ja vastata tiimille kuuluvasta sidosryhmäyhteistyöstä.

**********

**********

**********

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja viransijaisuuteen kuuluvia tehtäviä. **********

This decision was published on 24.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Riikka Åberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32010

riikka.aberg@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijalista, työavain KYMP-03-48-23, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-48-23, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.