Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, ympäristötarkastaja, työavain KYMP-03-46-23

HEL 2023-005396
More recent handlings
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön ympäristötarkastajan viran täyttäminen

Tiimipäällikkö

Päätös

Tiimipäällikkö valitsi ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön ympäristövalvontatiimin ympäristötarkastajan viransijaisuuteen (054038) luonnontieteiden kandidaatti ********** 3 245,26 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla ajalle 5.6.2023-31.1.2024.

Valitun ei tarvitse toimittaa selvitystä terveydentilasta, sillä sijaisuuden kesto on alle vuoden.

Virkaan ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Viransijaisuus tuli avoimeksi, kun ympäristötarkastaja jäi virkavapaalle ajalle 11.3.2023.-31.1.2024.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 4.-17.4.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Joblyssa ja LinkedInissa.

Ympäristötarkastajan tehtävänä on huolehtia osaltaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävistä sekä ympäristönsuojelun edistämis- ja neuvontatehtävistä. Tehtävä painottuu jätehuollon valvontaan. Lisäksi tehtävä sisältää vesihuoltolain mukaisten hulevesivapautushakemusten käsittelyä. Tehtävänkuvaa voidaan muokata osaamisen perusteella ja se voi sisältää myös muita ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisia tehtäviä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito.

Hakijalta odotetaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista työotetta. Eduksi katsotaan kokemus ympäristönsuojelun valvonnasta, ympäristölupa- ja ilmoituspäätösten valmistelusta, vesihuoltolain mukaisten hulevesivapautusten käsittelystä, kunnallishallinnosta sekä ympäristölainsäädännön tuntemus.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 27 henkilöä, joista 24 täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävän viransijaisuuden kannalta riittävää aiempaa työn ja opintojen kautta hankittua kokemusta, joka liittyy ympäristötarkastajan tehtäväalueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat 3.5.2023 **********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Ympäristötarkastajan tehtävänä on ympäristölupien ja lausuntojen valmistelu sekä päätösten valvonta. Lisäksi tehtävä sisältää vesihuoltolain mukaisten hulevesivapautushakemusten käsittelyä. Tehtävät voivat sisältää myös esimerkiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisia tehtäviä valitun henkilön osaamisen mukaan.

Hakijoille katsotaan eduksi kokemus ympäristönsuojelun valvonnasta, ympäristölupa- ja ilmoituspäätösten valmistelusta, vesihuoltolain mukaisten hulevesivapautusten käsittelystä, kunnallishallinnosta sekä ympäristölainsäädännön tuntemus. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella kaikilla kolmella haastatetulla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Heillä täyttyy myös virassa edellytetty kielitaitovaatimus.

Tiimipäällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja ympäristötarkastajan viransijaisuuteen kuuluvia tehtäviä. Hänellä on kokemusta kunnallisen viranomaisen itsenäisistä ja vaativista lupa-, valvonta- ja neuvontatehtävistä sekä kokemusta vesihuoltolain mukaisten hulevesivapautushakemusten käsittelystä.

This decision was published on 22.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tuukka Tonteri, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 42137

tuukka.tonteri@hel.fi

Decisionmaker

Tuukka Tonteri
vs. tiimipäällikkö