Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, hygieenikkoeläinlääkäri, työavain KYMP-03-45-23

HEL 2023-005398
More recent handlings
§ 3

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat – palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikön hygieenikkoeläinlääkärin viransijaisuuden täyttäminen

Kaupungineläinlääkäri

Päätös

Kaupungineläinlääkäri valitsi ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikön elintarvikevalmistus ja eläinsuojelu -tiimin hygieenikkoeläinlääkärin viransijaisuuteen (023134) ajalle 5.6.2023–31.10.2023 eläinlääkäri ********** 5 109,48 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virassa on 2,5 kk koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan jäädessä virkavapaalle ajalle 25.5.2023–31.10.2023.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 31.3.–14.4.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa ja Suomen eläinlääkäriliiton internetsivuilla.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hygieenikkoeläinlääkärin tehtäviin kuuluvat eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten valvonta, elintarvikkeiden viennin ja tuonnin valvonta, alkutuotannon valvonta ja muut yksikön tehtävät.

Lisäksi tehtävässä edellytetään hyvää englannin kielen taitoa sekä ajokorttia. Tehtävässä tarvitaan myös itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä valmiutta tiimityöskentelyyn. Aiempi työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan hakijalle eduksi.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaan haki hakuajan kuluessa kaksi henkilöä, joista molemmat täyttivät viran kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** jolla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta sopivin kokemus ja osaaminen. Hakijaa haastattelivat 20.4.2023 yksikön päällikkö Riikka Åberg ja kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi.

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Hygieenikkoeläinlääkärin tehtäviin kuuluvat eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten valvonta, elintarvikkeiden viennin ja tuonnin valvonta, alkutuotannon valvonta ja muut yksikön tehtävät.

**********

**********

Kaupungineläinlääkäri katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvion perusteella, että ********** on hyvät edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat kyky vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti ja monipuolisesti.

This decision was published on 25.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Ristiniemi, kaupungineläinlääkäri, puhelin: 09 310 31585

minna.ristiniemi@hel.fi

Decisionmaker

Minna Ristiniemi
kaupungineläinlääkäri

Attachments

1. Hakijalista, työavain KYMP-03-45-23, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-45-23, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.