Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, valvontaeläinlääkäri, työavain KYMP-03-39-23

HEL 2023-005405
More recent handlings
§ 11

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuudenympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikön valvontaeläinlääkärinviran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi elintarviketurvallisuusyksikön eläinsuojelutiimin valvontaeläinlääkärin virkaan (22919) ********** 1.6.2023 alkaen 5 083,77 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi ympäristötarkastajan irtisanouduttua virasta 1.4.2023 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 10.-27.3.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa sekä Suomen Eläinlääkäriliiton verkkosivuilla.

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluvat eläinlääkintähuoltolain 15 § 3 mom. mukaiset viranomaistehtävät. Tehtävästä suurin osa on eläinsuojeluvalvontaa ja siihen kuuluu myös eläinten vientitodistusten myöntämistä sekä eläintautivalvontaa.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään perehtyneisyyttä eläinsuojeluvalvontaan ja hallinnollisiin menettelyihin sekä hyvää englannin kielen taitoa. Lisäksi tehtävässä onnistuminen edellyttää kykyä tiimityöskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Eduksi luetaan kokemus eläinsuojeluvalvonnasta ja praktiikasta. Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, halukkuutta työskennellä osana tiimiä, joustavuutta ja kykyä hakea aktiivisesti ratkaisuja.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa kahdeksan henkilöä, joista kuusi täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta sopivin kokemus ja osaaminen sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat 11.4.2023 **********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikki kolme haastateltua kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy ajalla 18-20.4.2023.

Perustelut valintaesitykselle

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluvat eläinlääkintähuoltolain 15 § 3. mom. mukaiset viranomaistehtävät. Tehtävästä suurin osa on eläinsuojeluvalvontaa ja siihen kuuluu myös eläinten vientitodistusten myöntämistä sekä eläintautivalvontaa.

Kaikilla kolmella haastatellulla on tehtävässä edellytettyä perehtyneisyyttä eläinsuojeluvalvontaan ja hallinnollisiin menettelyihin. Heillä on myös eduksi katsottavaa kokemusta eläinsuojeluvalvonnasta ja praktiikasta. **********

Kielitaidosta hakijat ovat esittäneet arvion hakemuksessa ja kielitaito arvioitiin haastattelutilanteessa. Kaikilla kolmella haastatetulla täyttyy virassa edellytetty kielitaitovaatimus ja tehtävässä edellytetty hyvä englannin kielen taito.

Kaikki haastateltavat osoittivat kykyä tiimityöskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen, joita tehtävässä onnistuminen edellyttää. **********

Heillä kaikilla on haastattelun perusteella hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä tehtävän edellyttämää joustavuutta. **********

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat suunnitelmallinen ja aktiivisesti ratkaisuja hakeva ote työhön sekä erinomainen kirjallinen ilmaisutaito, mikä on avuksi tehtävään olennaisesti kuuluvien hallinnollisten asiakirjojen valmistelussa. Hänellä on myös erinomaiset vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot sekä kyky selvitä haastavista asiakastilanteista.

This decision was published on 02.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Päivi Lahti, johtava valvontaeläinlääkäri, puhelin: 09 310 32076

paivi.h.lahti@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijalista, KYMP-03-39-23, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, KYMP-03-39-23 , henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.