Yhtiökokoukset vuonna 2023, Finlandia-talo Oy

HEL 2023-005459
More recent handlings
Case 7. / 66 §

Finlandia-talo Oy:n varsinainen yhtiökokous

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Finlandia-talo Oy:n kevään 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

- hallituksen puheenjohtaja Kaisa Vuorio, toimitusjohtaja, Propdea Oy
- hallituksen jäsen Clarisse Berggårdh, toimitusjohtaja, Helsinki
Partners Oy
- hallituksen jäsen Stuba Nikula, toimitusjohtaja, Helsingin tapahtumasäätiö sr
- hallituksen jäsen Kari Pudas, tekninen johtaja, Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet
- hallituksen jäsen Tia Yrjölä, johtaja, Saarioinen Oy

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Finlandia-talo Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia vuokrata tiloja ja ulkoalueita sekä myydä, järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, konsertti-, ravintola- ja näyttelypalveluita ja tapahtumia sekä muita ohjelmia ja tilaisuuksia.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön omistajastrategian hallituksen yhteiset osaamisvaatimukset ovat:

- Matkailu- ja tapahtuma-ala
- Kiinteistö- ja vuokraustoiminta
- Asiakkuuksien johtaminen
- Markkinointi, viestintä ja brändin rakentaminen
- Digitalisaatio
- Liiketoiminnan johtaminen ja johdon laskentatoimi

Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä seuraavat henkilöt heidän osaamisensa ja aikaisempi työkokemus kollektiivisesti huomioiden:

- hallituksen puheenjohtaja Kaisa Vuorio, toimitusjohtaja, Propdea Oy
- hallituksen jäsen Clarisse Berggårdh, toimitusjohtaja, Helsinki
Partners Oy
- hallituksen jäsen Stuba Nikula, toimitusjohtaja, Helsingin tapahtumasäätiö sr
- hallituksen jäsen Kari Pudas, tekninen johtaja, Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet
- hallituksen jäsen Tia Yrjölä, johtaja, Saarioinen Oy

Nimettävät henkilöt ovat Clarisse Berggårdhia lukuun ottamatta hallituksen nykyisiä jäseniä.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Close

This decision was published on 31.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi