Tutkimuslupa, Glocalizing Sustainability Accounting in Smart Cities

HEL 2023-005469
More recent handlings
§ 33

Tutkimusluvan myöntäminen ” Glocalizing Sustainability Accounting in Smart Cities” väitöskirja ‑tutkimukselle

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan Mika Luhtalan Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan tutkimukselle ” Glocalizing Sustainability Accounting in Smart Cities” -päätöksen perusteluissa tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimus käsittelee Yhdistyneiden kansakuntien (United Nations; UN) kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals; SDGs) soveltamista ja integrointia paikalliselle tasolle, kaupungeissa.

Tutkimuskohteena ovat Kuntaliiton SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa -verkoston jäsenkaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Helsingistä tutkimusaineistoa on kerätty haastattelemalla asiantuntijoita lumipallo-menetelmällä (on kysytty haastateltavalta muita kiinnostavia haastateltavia) alkaen ”SDG koordinaattorin” roolista (henkilö(t) Kuntaliiton verkoston tapaamisissa) sekä käymällä läpi kaupungin julkisia strategiseen johtamiseen ja SDG-tavoitteisiin liittyviä dokumentteja.

Tutkimuksen tulokset ovat hyödyllisiä, kun käsitellään kestävän kehityksen informaation hyödyntämistä ja johtamista, sekä näiden integroimista kaupungin strategiseen johtamiseen. Keskeinen fokus on tämän sosiaalisen prosessin ymmärtämisessä ja selittämisessä. Tulokset voidaan nähdä hyödyllisinä myös kaupunki- ja kuntaorganisaatioiden ulkopuolella, yleisesti paikallishallinnossa, paikallishallinnon konsernirakenteissa sekä muissa julkishallinnon konteksteissa. Tutkimuksessa painottuu ajatus siitä, että ymmärrys ja näkökulma kestävästä kehityksestä ja kestävään kehitykseen rakennetaan paikallisessa toiminnassa. Tutkimuksessa annetaan tulosten pohjalta ehdotuksia, miten tämän ymmärryksen ja näkökulman rakentamista voi edistää.

Tutkimushaastatteluun osallistuu kaupungin kanslian asiantuntijan lisäksi kaupunkiympäristön toimialan asiantuntija. Kaupunkiympäristön toimiala on puoltanut tutkimusluvan myöntämistä.

Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2024

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle tai toimialoille.

This decision was published on 26.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mia Malin, erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 32050

mia.malin@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö

Attachments

1. KYMP puolto tutkimuslupa

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.