Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa, kaupunginkanslian strategiaosaston työsuhteessa olevien työntekijöiden hankintavaltuudet

HEL 2023-005569
More recent handlings
§ 24

Kaupunginkanslian strategiaosaston työsuhteisten työntekijöiden hankintavaltuudet

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti oikeuttaa liitteessä mainitut, strategiaosaston työsuhteiset työntekijät toteuttamaan strategiajohtajan vastuulla yksiköiden, tiimien ja alatiimien hankintoja edellyttäen, että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
- yksikön talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa.

Hankintarajat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

Tämä päätös kumoaa strategiajohtajan päätöksen 28.4.2022 § 39.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön (16.3.2022, § 62; 12 luku, 1 §, 2 momentti, 2 kohta) ja kaupunginkanslian toimintasäännön (KP 25.4.2022, § 97) mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla (hallintosääntö 20 luku, 8 §, 3 kohta).

This decision was published on 08.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 33115

helena.tunttunen@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja