Virkasuhteen täyttäminen, Ensilinjan palvelut, apulaisylilääkäri, työavain SOTEPE-02-99-23

HEL 2023-005579
More recent handlings
§ 3
This decisionmaker is no longer active

Apulaisylilääkärin viran täyttäminen, Ensilinjan palvelut, työavain SOTEPE-02-99-23

Ensilinjan palvelujen päällikkö

Päätös

Ensilinjan palveluiden päällikkö päätti ottaa koulutuksen ja koke-muksen perusteella psykiatrian erikoislääkäri ********** apulaisylilääkärin virkaan (vakanssinumero 039234, toimintayksikkö 396320, työpiste 200000) 15.5.2023 lukien 6016,03 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei määrätä, koska ********** on työskennellyt kaupungin palveluksessa yhtämittaisesti 1.9.2022 alkaen.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta
saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Apulaisylilääkärin virka on tullut avoimeksi 30.6.2021 alkaen, jonka jälkeen virkaa on täytetty viransijaisilla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstö-hallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan apulaisyli-lääkärin virkaan ottaa ensilinjan palveluiden päällikkö.

Apulaisylilääkärin tehtäviin kuuluvat vastuualueensa työryhmän lääkäreiden lähiesihenkilönä toimiminen, erikoistuvien lääkäreiden ohjaaminen ja konsultointi sekä uusien työntekijöiden perehdyttäminen, kouluttaminen ja ohjaaminen. Hän johtaa ja kehittää työryhmän toimintaa yhteistyössä muiden esihenkilöiden kanssa ja vastaa työryhmänsä lääketieteellisestä hoidosta. Apulaisylilääkärin tehtäviin kuuluvat myös työryhmään tulevien lähetteiden arviointi ja perusterveydenhuollon konsultaatioiden toteuttaminen omalla alueellaan.

Apulaisylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa lail-listettu lääkäri ja psykiatrian erikoislääkärin oikeus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja
kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta ja näkemystä akuuttipsykiatriasta sekä hyviä yhteistyötaitoja
moniammatillisessa työryhmässä, joustavuutta ja nopeaa päätöksen-tekokykyä.

Apulaisylilääkärin virka (vakanssinumero 039234) on ollut julkisesti haettavana 24.3 – 7.4.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

********** oli ainoa hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneestä on tämän asian liitteenä 1.

Työhaastattelu järjestettiin 13.4.2023 ja siinä olivat mukana Hentosen lisäksi ensilinjan palveluiden ylilääkäri ********** ja päällikkö **********

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2012 ja psykiatrian erikoislääkäriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2023. Hän on erikoistumisvaiheessa työskennellyt useissa eri psykiatrian yksiköissä ja hänellä on monipuolinen kokemus erilaisten psykiatrian häiriöiden tutkimuksesta ja hoidosta. Hän on valmistunut psykoterapeutiksi (kognitiivis-analyyttinen) vuonna 2022.

********** Hänellä on hyvät yhteistyötaidot ja hänen osaamisensa tukee ensilinjan palveluiden perustehtävää ja hänellä on halua jatkaa avohoitopalveluiden kehittämistyötä.

Koulutuksen, kokemuksen ja käytännössä osoitetun sopivuuden perusteella ********** on edellytykset apulaisylilääkärin viran hoitamiseen.

This decision was published on 08.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sami Keränen, päällikkö, puhelin: 050 4025489

sami.keranen@hel.fi

Decisionmaker

Sami Keränen
ensilinjan palvelujen päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.