Vuokraus, vuokrasopimuksen jatkaminen, Eteläinen Rautatiekatu 14b, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-005697
More recent handlings
Case 10. / 399 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston tekemästä, Asunto Oy Eteläinen Rautatienkatu 14b:n vuokrasopimuksen jatkamista koskevasta päätöksestä 1.6.2023 (52 §)

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä ********** tekemän oikaisuvaatimuksen.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti kumota kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 1.6.2023 (52 §) tekemän päätöksen, joka koskee vuokrasopimuksen jatkamista Asunto Oy Eteläinen Rautatienkatu 14b:n kanssa ja palautti asian uudelleen jaoston käsiteltäväksi.

Perustelut

Oikaisuvaatimus ja sen perusteet

********** (jäljempänä oikaisuvaatimuksen tekijä) on tehnyt asiassa 14.6.2023 oikaisuvaatimuksen, jossa pyytää kaupunkiympäristölautakuntaa selvittämään, onko Rakennukset ja yleiset alueet /Tilat palveluiden Hankeyksikkö 1:n päällikkö, joka on Asunto Oy Eteläinen Rautatienkatu 14b:n hallituksen puheenjohtaja, ottanut osaa yhtiön vuokrasopimuksen jatkamista koskevan asian valmisteluun esteellisyyssäännösten vastaisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kyseinen henkilö otti osaa asian käsittelyyn ainakin listapalaverissa 24.5.2023 jääväämättä itseään asian käsittelystä.

Esteellisyyskysymyksestä saatu selvitys

Selvityksen mukaan Hankeyksikkö 1:n päällikkö toimii Asunto Oy Eteläinen Rautatienkatu 14b:n hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön kanssa tehtävän jatkovuokrasopimuksen valmistelu ei ole tapahtunut Hankeyksikkö 1:ssä, kyseisen yksikön päällikkö ei ole osallistunut varsinaiseen valmisteluun eikä myöskään siihen jaoston kokoukseen, jossa asiasta 1.6.2023 päätettiin. Hankeyksikkö 1:n päällikkö on kuitenkin ollut läsnä 24.5.2023 pidetyssä, jaoston kokousta edeltävässä esityslistapalaverissa jääväämättä itseään kyseisen asian käsittelyn ajaksi.

Oikeudellinen arviointi

Hallintolain 27 §:n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.

Lain 28 §:n 1 momentin mukaan virkamies on esteellinen:

1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen;
2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen;
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on samasta asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai
7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Hallintolain kielto käsitellä asiaa esteellisenä koskee päätöksenteon ohella kaikkia sellaisia toimia, jotka välittömästi edeltävät asian ratkaisemista ja jotka voivat vaikuttaa päätöksen sisältöön. Tällaisia ovat asian valmistelu ja esittely. Koska kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston listapalaverissa käydään läpi kaikki tulevan kokouksen asiat, listapalaveriin osallistuminen on tulkittavissa päätöksenteon valmistelutoimeksi. Esteellisen henkilön tulee poistua palaverista sen asian käsittelyn ajaksi, missä hän on esteellinen.

Asunto Oy Eteläinen Rautatienkatu 14b:n hallituksen puheenjohtajana toimiva Hankeyksikkö 1:n päällikkö on ollut esteellinen käsittelemään 24.5.2023 pidetyssä esityslistapalaverissa Asunto Oy Eteläinen Rautatienkatu 14b:n vuokrasopimuksen jatkamista koskevaa asiaa. Hankeyksikkö 1:n päällikkö ei ole jäävännyt itseään asian käsittelystä ja on ollut palaverissa läsnä kyseisen asian käsittelyn aikana.

Asunto Oy Eteläinen Rautatienkatu 14b:n vuokrasopimuksen jatkamista koskeva kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätös 1.6.2023 (52§) on siten syntynyt virheellisessä järjestyksessä 24.5.2023 pidettyyn kokousasioiden listapalaveriin osallistuneen esteellisen henkilön vuoksi. Menettelyvirheen johdosta lautakunta kumoaa jaoston asiaa koskevan päätöksen ja palauttaa asian uudelleen jaoston käsiteltäväksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Oikaisuvaatimuksen yleiset edellytykset

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (24.1.2003/13) 19 §:n mukaan tavallista sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on kunnan jäsen. Pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa 6.6.2023 ja oikaisuvaatimus on saapunut kirjaamoon 14.6.2023. Oikaisuvaatimus on siten saapunut määräajassa ja se on osoitettu oikealle toimielimelle.

Close

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 01.06.2023 § 52

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti

A
jatkovuokrata 21.4.2023 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti osoitteessa Eteläinen Rautatiekatu 14b sijaitsevan, yhteensä 850,5 m² laajuisen päiväkotitilan Asunto Oy Eteläinen Rautatiekatu 14b:lta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen käyttöön 15 vuodeksi siten, että arvonlisäveroton tilavuokra on yhteensä enintään 3 510 000 euroa (elinkustannusindeksi 1/23).

B
oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikön
allekirjoittamaan Asunto Oy Eteläinen Rautatiekatu 14b:n kanssa liitteen 3 mukaisen jatkovuokrasopimuksen sekä tekemään jatkovuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi
Close

This decision was published on 10.08.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 09 310 34108

marjaana.santala@hel.fi

Attachments

1. Oikaisuvaatimus 14.6.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.