Valtuustoaloite, ulkopuolinen arviointi Helsingin katutyömaiden onnistumisesta asukkaiden kannalta

HEL 2023-005725
More recent handlings
Case 20. / 764 §

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite ulkopuolisesta arvioinnista Helsingin katutyömaiden onnistumisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Jenni Pajunen ja yhdeksän muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki teettäisi ulkopuolisen arvioinnin katutöiden ja -muutosten onnistumisesta lähialueiden asukkaiden näkökulmasta Esplanadilla, Mannerheimintiellä, Hakaniemessä, Laajasalossa sekä Kruununsiltojen ja Kalasatama-Pasila raitioteiden varrella ja tarvittaessa muissa kohteissa. Selvityksessä esitetään keinoja siihen, miten katutöiden toteuttamista voidaan tehostaa, rakennusaikaisia haittoja asukkaille vähentää ja heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa katutöiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Helsingin katutöiden yhteydessä järjestetään jatkuvaa seurantaa ja asukaskyselyjä. Käytössä oleva palautejärjestelmä antaa parempaa tietoa asukkaiden palautteiden kohdistumisesta. Vuoden katutyömaakilpailussa katutöitä arvioidaan laajasti ulkopuolisen ja laajan kokoonpanon omaavan raadin toimesta. Kruunusillat-allianssissa on kehitetty ja otettu käyttöön eri kulkumuotojen työnaikaisten liikennejärjestelyjen laatua osoittava mittari (TLJ-mittari), joka mahdollistaa liikennejärjestelyiden toimivuuden objektiivisen mittaamisen. TLJ-mittari mahdollistaa laatuvaatimusten asettamisen tuleville katuremonteille.

Projekteissa kehitetään jatkuvasti urakka-asiakirjoja ja sanktiojärjestelmällä pyritään varmistamaan työmaiden suunnitellun mukainen eteneminen. Käyttöön otettavalla työmaalupauksella pyritään minimoimaan töistä aiheutuvan haitan kesto.

Toimintamalleja on kehitetty ja kehitetään edelleen tulevissa urakoissa. Lisäksi jo kehitettyjä menetelmiä jalkautetaan aktiivisesti käytäntöön. Urakoitsijoilta edellytetään aiempaa tarkempaa aikataulu- ja työnsuunnittelua. Edellä mainitun lisäksi uuden ulkopuolisen arvioinnin teettämisellä ei tässä vaiheessa arvioida saatavan lisäarvoa katutöiden haittojen vähentämistyölle.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on osoitettava aloite vastattavaksi sille lautakunnalle tai johtokunnalle, jonka toimivaltaan tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetty toimenpide kuuluu. Kaupunginhallitus on 15.5.2023 § 318 päättänyt, että se vastaa ulkopuolista arviointia Helsingin katutyömaiden onnistumisesta asukkaiden kannalta koskevaan aloitteeseen.

Close

This decision was published on 21.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi