Palkan takaisinperintä, psykiatria- ja päihdepalvelut, Ensilinjan palvelut

HEL 2023-005902
More recent handlings
§ 4
This decisionmaker is no longer active

Virheellisesti maksetun palkan takaisinperintä, Ensilinjan palvelut

Ensilinjan palvelujen päällikkö

Päätös

Ensilinjan palveluiden päällikkö päätti, että lääkäri ********** aiheettomasti ajalta 1.4 – 31.12.2022 maksettu palkka peritään ta-kaisin. Palkkasaatava on 4766,82 euroa.

Päätöksen perustelut

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (2003/304) 11 luvun 56 §:n mukaan aiheettomasti maksettu palkka saadaan periä takaisin.

Lääkäri ********** on maksettu liikaa palkkaa ajalla 1.4 – 31.12.2022 yhteensä 4766,82 euroa.

Palkanmaksun virheellisyys johtuu uuden järjestelmän käyttöönottoon liittyvistä ongelmista. ********** maksettiin virheellisesti 1.6 – 31.8 ajalla palkkaa kahdesta tatyösuhteesta. Lisäksi häneltä puuttui palkasta kliininen lisätyö sekä rekrylisät sekä laajennetun toiminnan korvaukset.

Palkkaperintään liittyen ********** on kuultu 19.1.2023. Kuulemistilaisuudessa hän kertoi palkanmaksun ongelmien selvittelyn olleen hyvin pitkällinen ja kuormittava prosessi, johon on mennyt paljon aikaa. Palkanlaskennasta on ollut vaikea tavoittaa ketään. Ongelmat ovat jatkuneet selvittelyistä huolimatta ja välillä palkkaa on maksettu liikaa ja välillä liian vähän. ********** ilmaisi, että hänen on vaikea luottaa lopulliseen palkkalaskelman oikeellisuuteen ja sitä ei ole käyty hänen kanssaan yhteisesti läpi. ********** toivoo myös tietoa, millä tavalla konkreettisesti ja millä aikataululla tiedot tulorekisterissä saadaan kuntoon. Kuulemistilaisuudessa päädyttiinkin siihen, että järjestetään palkanlaskennan kanssa vielä yhteinen tapaaminen, jossa käydään lopullinen palkkalaskelma läpi ja jossa voidaan selvittää kysymys tulorekisterin korjauksista. Yhteinen tapaaminen palkanlaskennan kanssa järjestyi 26.1.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstö-hallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan virheellisesti maksetun palkan takaisin perinnästä vastaa alaistensa osalta
yksikön päällikkö.

This decision was published on 30.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sami Keränen, Päällikkö, puhelin: 09 310 49931

sami.keranen@hel.fi

Decisionmaker

Sami Keränen
ensilinjan palvelujen päällikkö

Attachments

1. Liite palkanperintään

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.